Informacja dla osób ze "starą maturą" (sprzed 2005 roku), którzy przystąpili do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw. „nowej matury” i chce, aby w postępowaniu kwalifikacyjnym został wzięty pod uwagę ten wynik (np. zamiast oceny ze „starej matury”, albo oceny końcoworocznej z tego przedmiotu, albo w sytuacji jeśli kandydat nie miał dotychczas oceny z tego przedmiotu), wówczas prosimy o wysłanie e-maila do Biura Rekrutacji na adres rekrutacja@uksw.edu.pl zawierającego:
a) informację, jakie przedmioty kandydat zgłasza do wzięcia pod uwagę rekrutacji (który przedmiot/które przedmioty powinny być uwzględnione ze „starej matury”, a który/które przedmioty z „nowej matury”)
b) załączone pliki ze skanami:
- zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego
(zawierające ocenę z egzaminu zdawanego wg formuły „nowej matury” w 2016 roku lub 2017 roku)
- świadectwa dojrzałości (zawierającego oceny z egzaminu starej matury)
- świadectwa ukończenia szkoły średniej (jeśli na świadectwie ukończenia szkoły są oceny z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na dany kierunek).
W temacie e-maila prosimy napisać: „stara matura + nowa matura”.

Po otrzymaniu skanów Biuro Rekrutacji dokona przeliczenia wyniku rekrutacyjnego na podstawie wskazanych przez kandydata przedmiotów, o czym poinformuje kandydata.

Przypominamy, że przedmioty wymagane do rekrutacji w przypadku „starej matury” są następujące:
1a) j. polski - część pisemna
1b) j. polski - część ustna
2) język obcy nowożytny - część ustna albo ocena końcoworoczna, gdy kandydat nie zdawał ustnego języka na maturze
3) przedmiot do wyboru - część pisemna albo ocena końcoworoczna, gdy kandydat nie zdawał pisemnego przedmiotu na maturze
(dla każdego kierunku określony jest zestaw przedmiotów do wyboru).

Dla każdego z tych przedmiotów określone są przeliczniki (tzw. przeliczniki główne) w zależności od kierunku. Jeśli kandydat zdecyduje, że chce aby jeden, bądź więcej przedmiotów był uwzględniony z „nowej matury”, wówczas:
- jeśli przedmiot był zdawany na poziomie podstawowym (wynik z tego przedmiotu wyrażony w skali 0-100 przed przemnożeniem przez przelicznik główny zostaje przemnożony przez przelicznik pomocniczy równy 0,75).
- jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym (wynik z tego przedmiotu wyrażony w skali 0-100  przed przemnożeniem przez przelicznik główny zostaje przemnożony przez przelicznik pomocniczy równy 1).

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach