Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na I rok studiów STACJONARNYCH II STOPNIA:

 

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach:

1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU:

biologia
inżynieria środowiska

 

2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

filozofia
- filozofia (w języku polskim)
- Philosophy And Culture Of East-Central Europe (w języku angielskim/in English)

ochrona środowiska
- ochrona środowiska (w języku polskim)
- Sustainability Studies (w języku angielskim/in English)
 

3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:

chemia
fizyka
informatyka
matematyka

 

4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:

archeologia
ekonomia menedżerska
historia
historia sztuki
politologia
socjologia


5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:

filologia polska (UWAGA: specjalizacja nauczycielska na studiach II stopnia dostępna jest jedynie dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku filologia polska)
filologia (specjalność: filologia klasyczna)
kulturoznawstwo
 

6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:

pedagogika
-> w tym SPECJALNOŚCI:
- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą,
- pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza.
 

7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:

administracja
stosunki międzynarodowe
 

8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:

nauki o rodzinie
 

9) WYDZIAŁ TEOLOGICZNY:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: komunikacja medialno-marketingowa)
 

 


1. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3-7.
Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie: W – wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów.


2. Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

3. Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

4. Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega.

5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

6. Szczegółowe warunki osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia przez kandydata, o którym mowa w ust. 4 określa rada wydziału.

7. Kandydat zobowiązany jest pisemnie poświadczyć odbiór tabeli, o której mowa w ust. 4. Pisemne poświadczenie zostaje włączone do teczki osobowej studenta wraz z wyżej wymienioną tabelą.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach