Filologia polska

Nazwa kierunku: Filologia polska

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Kierunki - specjalności:

NAUCZYCIELSKA(przygotowuje do pracy w szkołach) -  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych; specjalizacja ta na studiach II stopnia dostępna jest jedynie dla absolwentów filologii polskiej;

EDYTORSKA (przygotowuje do pracy w redakcjach czasopism i wydawnictwach, uczy elementarnych zasad opracowania edycji krytycznych i popularnonaukowych dzieł literackich) -  na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA(przygotowuje do pracy w różnego typu mediach) – tylko na studiach stacjonarnych,

TEATROLOGICZNA (przygotowuje do pracy w teatrze i instytucjach kulturalno-oświatowych z nim związanych) – tylko na studiach stacjonarnych,

FILMOZNAWCZA (przygotowuje do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych związanych z filmem) – tylko na studiach stacjonarnych

GLOTTODYDAKTYCZNA – na studiach II stopnia


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Humanistycznych

Strona: http://www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_polska

Obejrzyj ulotkę:


a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa

Podstawowy program studiów na kierunku filologia polska obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku polskim. Prowadzone są także liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, komunikacji językowej. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajęciach z pięciu specjalizacji, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. W ramach ogólnowydziałowych zajęć „ścieżka włoska” studenci filologii polskiej mogą uczyć się przez trzy lata języka włoskiego i uczęszczać na towarzyszące im wykłady z kultury włoskiej.

Ponadto studenci mogą uczestniczyć w wykładach w ramach konwersatoriów ogólnowydziałowych, zwłaszcza w ramach bloku Artes (Taniec – Sztuka – Muzyka).

Studia to czas rozwoju intelektualnego, społecznego, osobistego – obcowanie z arcydziełami literatury, prowadzenie własnych poszukiwań  pod kierunkiem kompetentnych i życzliwych wykładowców naszego  Instytutu sprawi, że czas ten  będzie dobrze wykorzystany.

Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów. Na terenie głównego kampusu do dyspozycji studentów znajduje się Biblioteka Wydziału  licząca kilkadziesiąt tysięcy tytułów, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz stołówka. Nowoczesne budynki UKSW są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie pracy nad tekstem.

Studia licencjacki dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, a zwłaszcza filologicznej, uczą rozumienia oraz zapewniają umiejętności analizy różnorodnych tekstów kultury. Zajęcia prowadzone w ramach studiów polonistycznych przygotowują do pracy nauczycielskiej, do pracy w mediach oraz instytucjach oświatowych i kulturalnych, a także do pracy w charakterze wydawcy, redaktora i korektora. Umożliwiają również podjęcie studiów II stopnia (magisterskich). Studia magisterskie znacznie zwiększają możliwości zatrudnienia, szczególnie w instytucjach związanych z teatrem, filmem, edytorstwem naukowym i wszelkimi działaniami wydawniczymi. Tworzą również podstawy dalszego rozwoju naukowego i podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia).

 

c)      Kompetencje społeczne

Studenci filologii polskiej mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.

Obecnie przy Instytucie działają następujące Koła Studenckie:
Koło Staropolskie
Koła Literackie
Koło Hermeneutyczne
Koło Dziedzictwa Kulturowego
Koło Teatrologiczne
Koło Fotograficzne
Koło Językoznawcze
Koło Edytorskie
Koło Kulturoznawcze „Culture ON”
Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA
Koło Badań nad kulturą, literaturą  i historią Żydów Polskich Ha-Chokrim.

W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe; literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce; wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.

Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS, między innymi w Wilnie, Paryżu, Cambridge, Ostrawie, Ołomuńcu,  Budapeszcie, Genui, Fryburgu szwajcarskim, Frankfurcie nad Odrą, Santiago de Compostela, Turynie.
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,40   

albo rozszerzony      p1 = 0,50

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,20   

albo rozszerzony      p3 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

 

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści olimpiad:

 • artystycznej,
 • biologicznej,
 • chemicznej,
 • filozoficznej,
 • fizycznej,
 • geograficznej,
 • historycznej,
 • informatycznej,
 • języka angielskiego,  
 • języka białoruskiego,
 • języka francuskiego,
 • języka łacińskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego,
 • literatury i języka polskiego,
 • matematycznej,
 • teologii katolickiej,
 • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
 • wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego,

laureaci konkursu:

 • Bliżej Norwida. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Cyprianie Norwidzie i jego czasach,
 • myśli Jana Pawła II.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu) - oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów
4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
5) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
6) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
7) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach