Chemia

Nazwa kierunku: Chemia

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: studia I stopnia - 3 lata, studia II stopnia - 2 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Strona: www.wmp.uksw.edu.pl


Chemia – I stopień
 

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • Ma wiedzę z zakresu algebry, analizy matematycznej oraz statystyki na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli chemicznych.
 • Zna najważniejsze prawa głównych działów fizyki.
 • Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne
 • Rozpoznaje główne typy reakcji chemicznych i wymienia ich cechy charakterystyczne
 • Rozumie podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji
 • Zna podstawowe techniki ustalania struktury związków chemicznych w tym metody spektroskopowe
 • Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu
 • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek -Zna podstawowe zasady termodynamiki i ich zastosowanie w chemii
 • Zna kinetykę przemian chemicznych w tym katalizę, a także mechanistyczną interpretację reakcji chemicznych
 • Zna charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym
 • Zna cechy strukturalne pierwiastków chemicznych i ich związków z uwzględnieniem stereochemii

 

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • Potrafi demonstrować swoje zrozumienie podstawowych faktów, pojęć, zasad i teorii odnoszących się do poszczególnych zakresów przedmiotowych, określonych powyżej
 • Potrafi stosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania typowych problemów o charakterze zarówno jakościowym jak i ilościowym
 • Potrafi krytycznie oceniać i interpretować informacje oraz dane chemiczne, a także dokonywać ich syntezy
 • Potrafi rozpoznawać i wprowadzać prawidłowe praktyki pomiarowe
 • Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy
 • Potrafi przetwarzać dane odnoszące się do wiedzy chemicznej oraz wartości pomiarowych
 • Potrafi realizować standardowe procedury laboratoryjne oraz posługiwać się instrumentarium analizy i syntezy chemicznej, stosowanym zarówno do układów organicznych jak i nieorganicznych
 • Potrafi, poprzez obserwację i wyznaczanie właściwości, śledzić zjawiska i przemiany chemiczne, a także prowadzić związaną z tym dokumentację
 • Potrafi interpretować dane pochodzące z obserwacji i pomiarów laboratoryjnych oceniając ich istotność i odnosząc je do odpowiedniej teorii
 • Potrafi przeprowadzać obliczenia uwzględniając rachunek błędów, szacowanie rzędów wielkości i prawidłowe stosowanie jednostek
 • Potrafi gromadzić informacje (zarówno ze źródeł pierwotnych jak i wtórnych) oraz nimi zarządzać, również z wykorzystaniem komputerowych baz danych
 • Potrafi analizować i syntetycznie ująć materiał
 • Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych, tematycznie ukierunkowanym Internetem

 

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • Potrafi oceniać zagrożenie związane ze stosowaniem substancji chemicznych i procedur laboratoryjnych
 • Potrafi praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę, zwłaszcza dotyczącą rozwiązywania problemów jakościowych i ilościowych
 • Potrafi przystosowywać się do nowych sytuacji i podejmować decyzje
 • Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy
 • Potrafi współpracować w ramach zespołu
 • Jest zdolny do pracy samodzielnej, w szczególności posiada umiejętność samodzielnego dokształcania zawodowego
 • Rozumie i przestrzega zasady poszanowania prawa a w szczególności prawa autorskiego
 • Rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

 


Chemia II stopień

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • Rozumie rolę i znaczenie zasad chemii, o które opiera się wiedza chemiczna
 • Zna najważniejsze rodzaje procesów chemicznych
 • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie chemii, zna powiązania związanych z nią zagadnień z innymi działami chemii i jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań
 • Zna właściwości oraz zachowania związków chemicznych w różnych stanach skupienia a także podstawowe prawa rządzące przemianami fazowymi
 • Zna różne metody instrumentalne stosowane w analityce chemicznej
 • Zna współczesne metody ustalania struktury związków organicznych
 • Zna podstawowe zasady mechaniki kwantowej i ich zastosowanie do opisu struktury i właściwości atomów i cząsteczek
 • Zna pojęcia i mechanizmy podstawowych procesów fotofizycznych.
 • Rozumie kwantowomechaniczną interpretację pomiarów spektroskopowych
 • Zna pochodzenie powszechnie występujących pierwiastków chemicznych
 • Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy chemika
 • Zna budowę oraz właściwości kompleksów koordynacyjnych
 • Zdobył dodatkową, ogólną wiedzę w zakresie wybranych przedmiotów o charakterze luźno, bądź niezwiązanych bezpośrednio z charakterem odbywanych studiów
 • Rozszerzył wiedzę z zakresu podstawowych działów chemii

 

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów chemicznych
 • Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy -Potrafi posługiwać się metodami chemii kwantowej
 • Potrafi wykorzystać metody chemii teoretycznej do określania struktury, charakterystyk spektralnych, właściwości oraz zachowania związków chemicznych
 • Potrafi dobierać metody i aparaturę do wykonania określonego oznaczenia analitycznego -Potrafi posługiwać się aparaturą pomiarową stosowaną w zagadnieniach związanych z chemią
 • Potrafi ocenić dokładność, precyzję i wiarygodność oznaczenia
 • Potrafi, poprzez obserwację i wyznaczanie właściwości, śledzić zjawiska i przemiany chemiczne, a także prowadzić związaną z tym dokumentację
 • Potrafi realizować standardowe procedury laboratoryjne oraz posługiwać się instrumentarium analizy chemicznej

 

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • Potrafi formułować pytania służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy
 • Potrafi współpracować w ramach zespołu
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami, które mają długofalowy charakter
 • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, przestrzega zasad etyki zawodowej
 • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień chemicznych
 • Potrafi przystosować się do nowych sytuacji i podejmować decyzje.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p1 = 0,1

albo rozszerzony      p1 = 0,2

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka (część pisemna)

-> dla matur 2005-09:
przedmiot do wyboru * (
część pisemna)

podstawowy             p2 = 0,4   

albo rozszerzony      p2 = 0,8

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • laureaci i finaliści olimpiady:
  • matematycznej
  • informatycznej
  • fizycznej
  • chemicznej
  • astronomicznej
  • olimpiady teologii katolickiej.
  • olimpiady ekologicznej
  • olimpiady teologii katolickiej
 • zwycięzca Praskiego Konkursu Matematycznego
 • 3 pierwsze miejsca konkursu – Internetowa Przygoda z Matematyką. 

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.

 

 

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu) - oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach