Prawo

Nazwa kierunku: Prawo

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: 5 lat


Jednostki prowadzące : Wydział Prawa i Administracji


Opis

Jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji, kończące się uzyskaniem stopnia magistra.

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych studiów prawa może ubiegać się o przyjęcie na wszystkie aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną, czy też legislacyjną. Jest również przygotowany do podjęcia pracy w organach władzy publicznej, jak również w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Zainteresowanych studiami na kierunku prawo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w ujęciu historycznym i współczesnym, w odniesieniu d przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w historii Polski i świata,
 • Zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi, także w aspekcie ochrony praw człowieka, w wymiarze określonym przez prawo konstytucyjne i administracyjne oraz przedmioty pokrewne,
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat,
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, w tym technologii informacyjnych, służących tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metody i narzędzia modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących,
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym,
 • Ma wiedzę o poglądach, doktrynach i prądach filozoficznych, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji,
 • Ma wiedzę na temat podstawowych zasad i pojęć prawa własności przemysłowej i intelektualnej przez pryzmat regulacji międzynarodowych,
 • Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk prawnych.

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,
 • Posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,
 • Posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych,
 • Posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze,
 • Posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie,
 • Potrafi samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego konfliktu, posługując się procedurami: administracyjną, cywilną, karną albo stosowanymi w ramach postępowania przed organami międzynarodowymi oraz Unii Europejskiej,
 • Potrafi projektować i tworzyć różne prace pisemne w języku polskim i obcym, stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym pism procesowych oraz analiz i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym,
 • Potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,
 • Posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym,
 • Posiada umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich),
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych,
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne,
 • Potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie,
 • Prawidłowo łączy myślenie i działanie prawnicze z kreatywnością i przedsiębiorczością.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,25   

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

podstawowy             p3 = 0,25   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści olimpiad:

 • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym - laureaci i finaliści,
 • wiedzy o integracji Europejskiej- laureaci,
 • wiedzy o Prawach Człowieka- laureaci,
 • wiedzy ekonomicznej- laureaci,
 • historycznej - laureaci i finaliści,
 • geograficznej- laureaci,
 • teologii katolickiej- laureaci,
 • wiedzy o świecie antycznym – laureaci.
ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez zakwalifikowanych kandydatów:

Wykaz dokumentów składanych przez zakwalifikowanych kandydatów:

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię);
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów);
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach