Religioznawstwo

Nazwa kierunku:  Religioznawstwo 

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Teologiczny UKSW

Strona: http://religioznawstwo.uksw.edu.pl/


Opis

Program kształcenia na kierunku „religioznawstwo” różni się zasadniczo od programu kierunku „teologia” oraz innych kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Student religioznawstwa zdobywa ogólną wiedzę na temat światowych systemów religijnych. Zostaje także zapoznany z elementami wiedzy o religiach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. W trakcie studiów przyswaja specjalistyczną wiedzą teoretyczną dotyczącą religii, w szczególności poznaje metodologiczne zaplecze analizy różnych aspektów religii dokonywanej na gruncie różnych dziedzin nauki oraz teologii. Poznaje również historię i podstawowe treści wiodących orientacji religijnych.

Student jest przygotowany do pracy w rozmaitych instytucjach oraz ośrodkach, zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych, a także powiązaniem religii z życiem społecznym, gospodarczym i politycznym.

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

- zna podstawową terminologię stosowaną w religioznawstwie
- posiada wiedzę o miejscu religioznawstwa w systemie nauk oraz jej metodologię
- ma uporządkowaną wiedzę o problemach świata i człowieka w zakresie koncepcji filozoficznych oraz religijnych
- ma wiedzę o zjawiskach religijnych, różnorodności religii oraz znaczenia religii we współczesnej różnorodności świata
- posiada wiedzę z zakresu socjologii religii, fenomenologii religii, psychologii religii, teologii religii
-zna instytucje kulturalne różnych tradycji religijnych
- zna i rozumie główne systemy religijno-filozoficzne
- zna i rozumie struktury społeczne oraz systemy wierzeń wśród ludów tradycyjnych

 

 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie religioznawstwa
- przytacza główne tezy badanych systemów religijnych
- wykrywa proste zależności między kształtowaniem się systemów religijnych a procesami kulturalnymi i społecznymi
- prawidłowo interpretuje zjawiska społeczne w zakresie religioznawstwa
- posługuje się normami i regułami obowiązującymi w różnych tradycjach religijnych współczesnego świata w celu rozwiązania konkretnych problemów

 

 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
- otwarty jest na nowe idee
- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym
- ma świadomość znaczenia pluralizmu religijnego dla światowego dziedzictwa kulturowego i społecznego

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STACJONARNE:

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,30   

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,35

część ustna

p= 0,25

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 - przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 - przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 - przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 - przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.          

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI

 • chemicznej,
 • biologicznej,
 • historycznej,
 • literatury i języka polskiego,
 • geograficznej,
 • języka niemieckiego,
 • języka francuskiego,
 • języka angielskiego,
 • języka rosyjskiego,
 • języka łacińskiego,
 • języka białoruskiego,
 • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
 • fizycznej, - matematycznej,
 • artystycznej,
 • teologii katolickiej

oraz laureaci i finaliści olimpiad tematycznych i konkursów:

 • wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym,
 • wiedzy o Unii Europejskiej,
 • misyjnej olimpiady znajomości Afryki,
 • wiedzy o rodzinie,
 • myśli Jana Pawła II,
 • konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Christiana”,
 • ogólnopolskiej (franciszkańskiej) olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Kolbem,
 • konkursu „Księga nad księgami” – recytujemy Biblię – 3 miejsca,
 • „Epoka Prymasa Tysiąclecia” – 3 miejsca,
 • konkursu „Hieronymus – olimpiada biblijna” – 3 miejsca.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach