Teologia

Nazwa kierunku:  Teologia 

Poziom kształcenia: Jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarny, niestacjonarny

Czas trwania: stacjonarne – 5 lat, niestacjonarne – 6 lat


Kierunki – specjalności

Stacjonarne:
specjalność Teologia ogólna
specjalność Specjalność nauczycielsko-katechetyczna
specjalność Turystyka krajów biblijnych
specjalność Coaching i mediacje społeczne
specjalność Katolicka telewizja internetowa

Niestacjonarne:
specjalność Teologia ogólna


Jednostki prowadzące: Wydział Teologiczny UKSW

Strona: www.teologia.uksw.edu.pl

 
 
 
 
 

Opis

Na kierunku teologia prowadzone są jednolite studia magisterskie, dzięki którym student zdobywa gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Jest także zaznajamiany z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego. Student jest przygotowywany do pracy duszpasterskiej oraz do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną oraz świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Student poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z umiejętnością posługiwania się słownictwem właściwym teologii.

Nasze studia przygotowują studenta do pracy w różnych kierunkach zawodowych. Jest on zdolny do podjęcia pracy:

 • w szkolnictwie w charakterze nauczyciela religii, w parafii zaś jako katecheta – po uzyskaniu uprawnień do nauczania religii i po ukończeniu specjalności nauczycielsko-katechetycznej
 • w mediach oraz nauczania przedmiotu „edukacja medialna” (pod warunkiem uzyskania uprawnień pedagogicznych) – po ukończeniu specjalności „edukacja medialna i dziennikarstwo”
 • w instytucjach organizujących i animujących ruch pielgrzymkowy i turystyczny na terenie krajów biblijnych – po ukończeniu specjalności „turystyka krajów biblijnych”
 • w domach opieki, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczo-leczniczych, a także w ośrodkach pomocy rodzinie, imigrantom i repatriantom, jako osoba kompetentna w zakresie problemu bezdomności, uzależnień, socjoterapii, przygotowania i realizacji projektów dla organizacji zajmujących się pomocą społeczną, szkoleniem wolontariatu – po ukończeniu specjalności „integralna pomoc i promocja społeczna”

 

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych
- zaznajomiony jest z podstawami wiedzy humanistycznej (zwłaszcza z zakresu filozofii) i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego
- ma wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, zwłaszcza w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej, historii Kościoła
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych
- zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego
- zna proces i uwarunkowania rozwoju religijno-duchowego oraz jego zagrożenia
- ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi
- rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii
- posiada wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej
- rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem
- ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania chrześcijańskich ruchów pielgrzymkowych oraz sposobu organizowania ruchu pielgrzymkowego
- ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego

 

 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

- analizuje, ocenia informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułuje krytyczne sądy z uwzględnieniem wiedzy teologicznej
- formułuje problemy badawcze, dobiera metody i narzędzia służące ich rozwiązaniu
- analizuje teksty filozoficzne, biblijne i teologiczne, dokonuje syntezy, przedstawiając oryginalne rozwiązanie złożonych problemów
- interpretuje podstawowe źródła teologiczne z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych
- samodzielne zdobywa wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany
- integruje wiedzę z różnych subdyscyplin teologii
- krytycznie analizuje i interpretuje różne poglądy teologiczne światopoglądy w celu określenia ich znaczenia i oddziaływania społecznego
- merytorycznie argumentuje, prowadzi merytoryczną dyskusję na temat zagadnień teologicznych i życia Kościoła
- formułuje opinię krytyczną o wytworach kultury na podstawie wiedzy teologicznej w różnych formach i w różnych mediach
- interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne
- posługuje się normami, regułami etyczno-moralnymi w celu rozwiązania problemów
- nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej
- twórczo włącza się z działalność ewangelizacyjną, pastoralną, katechetyczną
- popularyzuje wiedzę o teologii oraz o wytworach kultury chrześcijańskiej
- konstruuje i prawidłowo interpretuje przekazy komunikacyjne
- organizuje i obsługuje ruch pielgrzymkowy

 

 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

- ma świadomość własnej dojrzałości osobowej i nabytej wiedzy oraz umiejętności
- rozumie potrzebę intelektualnej i duchowej formacji
- współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
- ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumiem potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów
- identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne
- ma świadomość indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury i dziedzictwa chrześcijańskiego
- uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami
- jest kompetentnym przewodnikiem grup pielgrzymkowych i turystycznych po krajach biblijnych

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,15   

albo rozszerzony      p1 = 0,20

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,08

albo rozszerzony      p2 = 0,10

Rozmowa kwalifikacyjna

                                    P3 = 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

podstawowy             p4 = 0,15   

albo rozszerzony      p4 = 0,20

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej

Szczegółowe pytania: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/207

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3+ p4W4

gdzie:

W1 – wynik z języka polskiego,
W2 – wynik z języka obcego,
W3 –wynik z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażony w skali 0-100),
W4 –wynik z przedmiotu do wyboru,
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej.
p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p4 = 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
wiadomości o Piśmie św., wierze i historii Kościoła oraz moralności katolickiej

Szczegółowe pytania: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/207

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10


Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. nową maturę, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym, pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata, zdającego w Polsce egzamin maturalny, do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabeli:

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

 

Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty rekrutacyjne, komisja rekrutacyjna organizuje rozmowę kompetencyjną. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na studia na danym wydziale.

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI

 • olimpiad:
  • chemicznej,
  • historycznej,
  • literatury i języka polskiego,
  • geograficznej,
  • języka niemieckiego,
  • języka francuskiego,
  • języka angielskiego,
  • języka łacińskiego,
  • fizycznej,
  • matematycznej,
  • teologii katolickiej,
 • olimpiad tematycznych i konkursów:
  • misyjnej olimpiady znajomości Afryki,
  • wiedzy o rodzinie,
  • myśli Jana Pawła II,
  • konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Christiana”,
  • konkursu – „Hieronymus – olimpiada biblijna” – 3 miejsca,
  • ogólnopolskiej (franciszkańskiej) olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Kolbem,
  • konkursu „Księga nad księgami” – recytujemy Biblię – 3 miejsca,
  • konkursu „Epoka Prymasa Tysiąclecia” – 3 miejsca.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • kserokopię dowodu osobistego
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • opinię od proboszcza lub duszpasterza
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach