Studia stacjonarne I stopnia

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE DLA KANDYDATÓW Z MATURĄ UZYSKANĄ W POLSCE, MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ (IB) oraz MATURĄ EUROPEJSKĄ (EB):
 


"NOWA MATURA" (2005-2017):

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wyniki procentowe, uzyskane podczas egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”) z poszczególnych przedmiotów maturalnych, przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1 pkt

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach:
Informacja o przedmiotach branych pod uwagę w rekrutacji oraz odpowiadających im przelicznikach (2017) - plik PDF


"STARA MATURA" (do roku 2005):

W rekrutacji na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej również „wynikiem rekrutacyjnym”, oblicza się jako sumę iloczynów odpowiednich ocen (wyrażonych w punktach) i przypisanych im przeliczników.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 - 100. Punkty są obliczane z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

Uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym oceny ze świadectwa dojrzałości uzyskanego w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz oceny końcoworoczne przeliczane są na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

 

dopuszczająca (2)

 

30

 

----------

 

----------

 

dostateczna (3)

 

50

 

dostateczna (3)

 

40

 

dobra (4)

 

70

 

dobra (4)

 

70

 

bardzo dobra (5)

 

90

 

bardzo dobra (5)

 

100

 

celująca (6)

 

100

 

----------

 

-----------


W przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. starej matury), ocena końcoworoczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły.
 
Informacja dla kandydatów, którzy posiadają tzw. "starą maturę" oraz zdali egzamin z danego przedmiotu/przedmiotów według formuły "nowej matury" -> TUTAJ

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na poszczególnych wydziałach:
Informacja o przedmiotach branych pod uwagę w rekrutacji oraz odpowiadających im przelicznikach (2017) - plik PDF

PRZELICZENIE PUNKTÓW Z JĘZ. OBCEGO na MATURZE DWUJĘZYCZNEJ

W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym, o ile kandydat zdawał język obcy nowożytny na poziomie dwujęzycznym, przelicza się na wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym według wzoru:

Pr = Pd * 1,25

gdzie:
Pr - wynik z poziomu rozszerzonego
Pd - wynik z poziomu dwujęzycznego
z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100 punktów. W przypadku, gdy wynik przekracza 100 punktów, przyjmuje się maksymalną możliwą liczbę punktów, tj. 100.
 


MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB) i EUROPEJSKA (EB)

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem EB (Matura europejska), następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:
 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

 


Zasady rekrutacji na studia wraz z wymaganymi przedmiotami - plik PDF

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach