Tezy do rozmów kompetencyjnych

Tezy do rozmów kompetencyjnych:
- na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne
(w przypadku kandydatów z maturą zagraniczną jeżeli wynik egzaminu maturalnego przedstawiony jest w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty procentowe)
- na studia II stopnia stacjonarne
(w przypadku wszystkich kandydatów z dyplomem zagranicznym)
 

Zakres wymagań obejmuje:
 
1. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
kierunek: Biologia, Inżynieria Środowiska
 1. Podstawy nauk przyrodniczych i ścisłych: biologii, chemii, geografii, fizyki z astronomią, matematyki i informatyki.

 

2. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
kierunek Filozofia:
 1. Główne współczesne kierunki filozoficzne
 2. Przedstawiciele personalizmu
kierunek Psychologia:
Kierunki współczesnej psychologii
 
kierunek Ochrona Środowiska:
 1. Wymień najważniejsze zagrożenia dla środowiska naturalnego
 2. Co to jest zrównoważony rozwój? Jakie są podstawowe założenia idei zrównoważonego rozwoju?
 3. Co to jest efekt cieplarniany?

 

3. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
kierunek: Matematyka, Informatyka, Chemia, Fizyka
 1. Podstawowe własności działań na liczbach rzeczywistych
 2. Rozwiązywanie równań i układów równań pierwszego i drugiego stopnia
 3. Funkcje i jej podstawowe własności
 4. Funkcje potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne
 5. Funkcje trygonometryczne
 6. Elementy geometrii analitycznej: równania prostej, równoległość i prostopadłość wektorów
 7. Figury i bryły geometryczne.

 

4. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
kierunek: Archeologia, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Europeistyka, Historia, Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Historia Sztuki, Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska, Politologia, Praca socjalna, Socjologia, Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym.
 1. Zdefiniuj pojęcie naród oraz wymień i opisz czynniki narodowotwórcze;
 2. Scharakteryzuj władzę samorządową, ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą;
 3. Z jakimi problemami ekologicznymi borykają się współczesne, rozwinięte społeczeństwa oraz jaki jest udział nauki organizacji ekologicznych na rzecz uświadamiania zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska?

 

5. Wydział Nauk Humanistycznych
kierunek: Filologia Polska, Filologia - Filologia Włoska, Filologia - Filologia Klasyczna, Kulturoznawstwo, Muzeologia
 
związki między literaturą i kulturą polską a literaturą i kulturą kraju, z którego pochodzi kandydat (kontakty personalne twórców, ludzi kultury; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polskiej; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polski w literaturze danego kraju; prądy estetyczne, style artystyczne, szkoły literackie jako sfera wzajemnych wpływów kulturowych; intertekstualność jako obszar kształtowania się relacji międzykulturowych
 
6. Wydział Nauk Pedagogicznych
kierunek: Pedagogika, Pedagogika Specjalna
 1. Prawa dziecka oraz ich znaczenie w świecie współczesnym.
 2. Przedstaw problemy współczesnej młodzieży. Omów ich genezę i sposoby ich rozwiązania.
 3. Planowanie własnej kariery zawodowej a uwarunkowania pojawiające się na rynku pracy.
 4. Wymień znane ci instytucje wychowawcze i je scharakteryzuj.
 5. Przedstaw swoje motywy wyboru kierunku studiów

 

7. Wydział Prawa i Administracji
kierunek: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe, Człowiek w Cyberprzestrzeni
 1. historia Polski
 2. ustrój polityczno-społeczny Rzeczpospolitej Polskiej

 

8. Wydział Prawa Kanonicznego
kierunek: Prawo Kanoniczne
 1. Podstawy ustrojowe Unii Europejskiej;
 2. Ustrój polityczny państwa polskiego;
 3. Wykonywanie władzy ustawodawczej według Konstytucji RP;
 4. Władza Prezydenta i Premiera według Konstytucji RP;
 5. Podstawy prawne samorządu terytorialnego;
 6. Rola prawa w społeczeństwie demokratycznym;
 7. Założenia Konkordatu Polskiego 1993 roku;
 8. Konstytucyjne zasady wolności religijnej w Polsce;
 9. Wpływ religijności na postawy społeczne;
 10. Rola państwa i Kościoła w przeciwdziałaniu zagrożeniom współczesnej rodziny.

 

9. Wydział Studiów nad Rodziną
kierunek: Nauki o Rodzinie
 1. Na czym polega prawidłowy obraz siebie, jakie czynniki wpływają na kształtowanie się obrazu siebie?
 2. Omów zagadnienie dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej człowieka
 3. Przedstaw rolę przyjaźni w życiu człowieka i wymień cechy prawdziwej przyjaźni
 4. Jakie są cechy miłości dojrzałej?
 5. Jakie wzory męskości-kobiecości proponują młodzieży środki masowego przekazu (szczególnie te adresowane dla młodych)?
 6. Podaj określenie małżeństwa i rodziny
 7. Scharakteryzuj podstawowe zadania rodziny
 8. Co to jest płodność? Czy ludzie mogą poznać, kiedy są płodni?
 9. Co oznacza postawa „za życiem”? Jakie znasz zbrodnie przeciwko życiu ludzkiemu?
 10. Wymień podstawowe obowiązki państwa wobec rodziny
Literatura:
 1. Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, red. T. Król i M. Ryś, Kraków 2002
 2. Wychowanie do życia w rodzinie, opr. M. Ryś, Warszawa 1999
 3. W. E. Papis, Busola życia. Wychowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1998
 4. M. W. Grabowscy, A. M. Niemyscy, M. P. Wołochowiczowie, Zanim Wybierzesz. Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1993
 
10. Wydział Teologiczny
kierunek Teologia (wszystkie specjalności) tj.,
 • teologia,
 • coaching i mediacje społeczne
 • specjalność nauczycielsko - katechetyczna
 • turystyka krajów biblijnych
 • katolicka telewizja internetowa
 1. Prawdy wiary katolickiej zawarte w symbolach wiary
 2. Sakramenty – cel, szafarze, liturgia udzielania, skutki
 3. Modlitwa Pańska jako program życia chrześcijanina
 4. Życie moralne w Chrystusie (Dekalog)
 5. Biblia – powstanie, księgi, orędzie
 6. Historia Kościoła jako historia działania Boga
 
kierunek: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (specjalność dziennikarstwo i komunikacja medialno - kulturowa)
 1. Tragedia pod Smoleńskiem (10.04.2010 r.):

a. skutki dla polityki europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej)
b. sposób relacjonowania i komentarze w mediach polskich i zagranicznych

 1. Internet – szansa czy zagrożenie dla rozwoju prasy, radia i telewizji?
 2. Proszę scharakteryzować i omówić główne tytuły prasowe w swoim kraju.
 3. Jakie cechy osobowości powinien mieć dziennikarz?
 4. Druk, fotografia, radio, telewizja, Internet:

a. historia powstania tych wynalazków
b. skutki ich wynalezienia i wpływ na kształtowanie kultury i styl życia ludzi.
 

kierunek: religioznawstwo:

 1. Religia – zjawisko duchowe, społeczne, kulturowe, polityczne.
 2. Wielkie systemy religijne dziś.
 3. Polska, Europa, Świat – aktualna sytuacja religii w świecie.
 4. Konflikty religijne.
 5. Dialog międzyreligijny i międzykulturowy – szanse, wyzwania, możliwości.

Wykaz sal, w których odbą się rozmowy kompetencyjne dla posiadaczy matur i dyplomów zagranicznych: plik pdf

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach