Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Nazwa kierunku: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Historycznych

Strona: https://historia.wnhs.uksw.edu.pl


studia I stopnia

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych. W toku studiów absolwent zdobywa szeroką wiedzę z zakresu historii Polski przydatną w pracy archiwisty. Podczas 3-letnich studiów licencjackich absolwent zdobędzie wiedzę z obszaru organizacji oraz ustroju państwa i Kościoła w Polsce, dziejów archiwów, historii oraz funkcjonowania archiwów i bibliotek w Polsce. Profil kształcenia absolwenta pozwala na zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru prawodawstwa archiwalnego świeckiego, a także kościelnego. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania archiwum państwowego oraz kościelnego, znacząco rozszerzy absolwentowi kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją możliwe ścieżki kariery zawodowej. W trakcie studiów absolwent uzyska również wiedzę z zakresu rozwoju form kancelaryjnych, kancelarii współczesnej, a także z obszaru zarządzania dokumentacją. Absolwent kierunku będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą kształtowania zasobu archiwalnego, w tym także gromadzenia, rozmieszczania oraz przechowywania materiałów archiwalnych. Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności. Będzie potrafił przeprowadzić merytoryczną ocenę pracy archiwum w zakresie stosowanych normatywów prawnych, a także w zakresie oceny możliwości rozwoju podległych sobie pracowników. Po ukończeniu studiów absolwent będzie postępował zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych. Absolwent zdobędzie umiejętności pozwalające mu rozwiązywać problemy zawodowe, a także komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę o miejscu archiwistyki i zarządzania dokumentacją w systemie nauk oraz o ich przedmiotowej i metodologicznej specyfice oraz ich kierunku rozwoju.
 • Zna podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją, rozumie jej źródła i zastosowania w obszarze nauk humanistycznych.
 • Posiada podstawową wiedzę o naukach pomocniczych historii.
 • Ma podstawową wiedzę w zakresie powszechnej historii archiwów.
 • Zna najważniejszą faktografię historii Polski w poszczególnych epokach, ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła.
 • Ma podstawową wiedzę o archiwach, bibliotekach oraz instytucjach kultury w Polsce i na świecie.
 • Zna i prawidłowo identyfikuje typy i formy dokumentacji oraz sposoby ich powstawania.
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego oraz jego udostępniania w archiwach historycznych i kościelnych oraz współczesnych instytucjach.
 • Ma podstawową wiedzę na temat gromadzenia, rozmieszczania i przechowywania zasobu archiwalnego.
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą narzędzi służących organizacji wytworzonej dokumentacji (instrukcje kancelaryjne, instrukcje o organizacji i zakresie działania archiwum).
 • Zna podstawowe metody profilaktyki i konserwacji materiałów archiwalnych, a także warunki ich przechowywania.
 • Zna i rozumie ustrój państwa oraz normy prawne regulujące działalność archiwów i postępowanie z dokumentacją w instytucjach państwowych i kościelnych.

 

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu archiwistyki i nauk o zarządzaniu.
 • Potrafi zastosować podstawową terminologię z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją  w wypowiedzi ustnej.
 • Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych pojęć z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją.
 • Potrafi posługiwać się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych. Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla historii z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • Potrafi wykorzystywać źródła przepisów prawnych i innych dokumentów regulujących pracę w archiwum do organizacji pracy swojej, a także swojego zespołu.
 • Posiada umiejętność odczytania i interpretacji przynajmniej jednego języka źródeł archiwalnych używanego na terenie ziem polskich.
 • Potrafi porozumiewać się ze z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, multimedialnych, ze specjalistami z nauk humanistycznych.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informację z zakresu archiwistyki, z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (w tym także archiwalnych baz danych) oraz formułować na tej podstawie własne opinie.
 • Potrafi planować i organizować swoją pracę z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz w formie samokształcenia się.

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent :

 • Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia.
 • Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.
 • Prawidłowo rozstrzyga i identyfikuje dylematy moralne i etyczne związane z wykonywanym zawodem archiwisty i zarządcy dokumentacją.
 • Postępuje zgodnie z zasadami etyki i według określonych regulacji prawnych.

studia II stopnia

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją będzie przygotowany do pracy w różnego rodzaju instytucjach społeczno-gospodarczych, które mają za zadanie gromadzić, przechowywać oraz udostępniać dokumentację archiwalną, a także dokumentację związaną z ich bieżącą działalnością. Program studiów obejmuje również zajęcia, które pozwolą przyszłym absolwentom poznanie pracy współczesnych instytucji archiwalnych oraz umożliwią zapoznanie się z archiwami cyfrowymi i specyfiką pracy w instytucjach tego typu.

Wiedza

W toku studiów studenci poznają także tematykę związaną z działalnością kościelnych instytucji archiwalnych jak i z ich funkcjonowaniem oraz organizacją. Absolwent archiwistyki i zarządzania dokumentacją zyska także pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki, jak również będzie zorientowany we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. W toku studiów absolwent uzyska pogłębioną umiejętność wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania dokumentów źródłowych, a także będzie potrafił użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie własne opinie. Absolwent studiów magisterskich będzie potrafił porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, tak w języku polskim, jak i obcym. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Student archiwistyki i zarządzania dokumentacją będzie również miał świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym, jak również zyska pogłębione przekonanie o sensie, wartości oraz potrzebie realizacji misji archiwisty w społeczeństwie.

Umiejętności

Absolwent po ukończeniu 2-letnich studiów magisterskich będzie przygotowany do pracy w archiwach historycznych, państwowych (administracji samorządowej i centralnej), państwowych wyodrębnionych, instytucjach kościelnych, a także w archiwach zakładowych niezależnie od rodzaju przechowywanych w nich materiałów archiwalnych. Absolwent zostanie także przygotowany do pracy w bibliotekach i muzeach, instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach dokumentacyjnych, wydawnictwach, a także w przedsiębiorstwach specjalizujących się w usługach archiwizacyjnych.

Kompetencje

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną oraz opracowywaniem dokumentów archiwalnych. Wykształcenie przyszłej kadry archiwistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu historii archiwów, a także gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych w różnych instytucjach pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno-gospodarcze w tym zakresie.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p= 0,20   

albo rozszerzony      p= 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p= 0,30   

albo rozszerzony      p= 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Olimpiady i konkursy

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


 

Wymagane dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach