Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień 

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia

a) Wiedza

 • Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki o bezpieczeństwie w systemie nauk oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną
 • Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych
 • Ma wiedzę w zakresie zasad funkcjonowania państwa, jego ustroju, zasad funkcjonowania instytucji państwa oraz zakresu zadań administracji publicznej w ujęciu porównawczym
 • Posiada wiedzę na temat uwarunkowań oraz zasad współpracy międzynarodowej, procesów integracji i dezintegracji
 • Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych
 • Ma wiedzę na temat procesów komunikowania społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
 • Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o koncepcjach ochrony praw człowieka
 • Ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrzego państwa
 • Posiada wiedzę na temat zagrożeń międzynarodowych oraz form ich zwalczania ze szczególnym uwzględnieniem systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Posiada podstawową wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości
 • Ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań nad bezpieczeństwem
 • Posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania tekstów.

 

b) Umiejętności

 • Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa
 • Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i powiązanych z nim dyscyplin oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym
 • Potrafi analizować procesy społeczne w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej
 • Potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia oraz oceniać sytuacje w kontekście zagrożeń
 • Posiada umiejętność rozumienia zasad organizacji podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych oraz zasad realizacji zadań przez te podmioty
 • Potrafi określić role: państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym
 • Potrafi korzystać z aktów prawnych
 • Potrafi sporządzać analizy i prognozy
 • Potrafi dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania
 • Potrafi podejmować etyczne rozstrzygnięcia w celu rozwiązania konkretnych zadań
 • Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności potrafi: porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością; na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw; samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat (w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw. Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.

 

c) Kompetencje społeczne

 • Po ukończeniu studiów absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
 • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi
 • Ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodnego z etyką zawodową
 • Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • Potrafi planować i organizować pracę
 • Potrafi w konstruowaniu przekazów wykorzystywać wiedzę z zakresu komunikowania społecznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia II stopnia

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają być osobami dojrzałymi do podjęcia działalności zawodowej i publicznej, zarówno pod względem profesjonalnym, jak i pod względem wzorowej postawy moralnej. Mają być osobami, które zachowując i doceniając własną tożsamość, byłyby jednocześnie otwarte na świat i zmiany w nim zachodzące. Mają oni stanowić nowe elity intelektualne narodu i państwa, być propagatorami nowych idei i wzorców życia społecznego, jednocześnie respektującymi wartości humanistyczne, chrześcijańskie, patriotyczne i demokratyczne oraz być gotowymi do podjęcia odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa.
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy obszarowo należącej do dziedziny nauk społecznych, obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej, ukierunkowanej przede wszystkim na poznanie politycznych struktur organizacyjnych oraz wielowymiarowych oddziaływań i wzajemnych zależności podsystemów, w których funkcjonuje człowiek.
Wiedza z zakresu różnych dyscyplin naukowych (której głównym komponentem są nauki o polityce i administracji oraz nauki o bezpieczeństwie, a także m.in. nauki prawne, nauki socjologiczne oraz historia) zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Absolwenci otrzymują także praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz, prognoz oraz przeprowadzania symulacji zdarzeń. Uczą się analizować systemy, procesy i zjawiska, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.
Uzyskane w procesie kształcenia wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentowi kwalifikacje umożliwiające staranie się o zatrudnienie przede wszystkim w administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo), a także w organizacjach gospodarczych.

 

a) Wiedza
Absolwent: 
 • Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu zagadnień mieszących się w obszarze nauk społecznych, ukierunkowaną na problematykę bezpieczeństwa państwa.
 • Ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie w obszarze nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach tych nauk z innymi dyscyplinami naukowymi.
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną.
 • Ma pogłębioną wiedzę o stosunkach, strukturach i instytucjach społecznych.
 • Ma pogłębioną wiedzę na temat założeń teoretycznych, budowy i funkcjonowania organizacji państwowej.
 • Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji pomiędzy podmiotami życia międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.
 • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie komunikacji społecznej i roli komunikowania w systemach publicznych.
 • Posiada rozszerzoną wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o problematyce praw człowieka.
 • Ma pogłębioną wiedzę o wybranych zagrożeniach bezpieczeństwa, sposobach przeciwdziałania zagrożeniom oraz o systemach bezpieczeństwa.
 • Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości.
 • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań nauk społecznych ukierunkowanych na potrzeby badań nad bezpieczeństwem.
 • Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zasad opracowywania tekstów naukowych.
b) Umiejętności
Absolwent: 
 • Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i interpretowania rzeczywistości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia badań.
 • Potrafi wykorzystać w procesie badawczym pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, szczególnie z zakresu nauk o polityce i administracji, a także powiązanych z nią dyscyplin, w tym przede wszystkim nauk o bezpieczeństwie oraz potrafi stosować w badaniach krytyczne podejście.
 • Potrafi w sposób pogłębiony analizować rzeczywistość społeczną w kontekście miejsca i roli jednostki w strukturze społecznej.
 • Posiada pogłębioną umiejętność diagnozowania wybranych zagrożeń oraz potrafi w odniesieniu do obszarów z nimi związanych formułować prognozy i projektować rozwiązania.
 • Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia zasad organizacji i funkcjonowania podmiotów państwowych i niepaństwowych, w tym przede wszystkim struktur odpowiedzialnych za wybrane aspekty bezpieczeństwa.
 • Potrafi w oparciu o pogłębioną podbudowę teoretyczną określić funkcje państwa, jego instytucji oraz polityki w życiu społecznym.
 • Posiada rozszerzoną umiejętność posługiwania się aktami prawnymi w celu rozwiązywania wybranych problemów.
 • Posiada pogłębioną umiejętność w zakresie sporządzania analiz.
 • Potrafi w sposób zaawansowany dobierać, wdrażać i koordynować odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania.
 • Ma pogłębione umiejętności podejmowania etycznych rozstrzygnięć w celu rozwiązywania wybranych problemów.
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie w śród niespecjalistów; posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł; potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw. Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii. Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej.
Kompetencje społeczne
Absolwent: 
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.
 • Jest wszechstronnie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach, ze szczególnym uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Jest przygotowany do postępowania w sposób profesjonalny oraz wysoce odpowiedzialny, zgodny z etyką zawodową.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy oraz przewidywać skutki podejmowanych działań.
 • Potrafi planować i organizować pracę oraz krytycznie podchodzić do efektów podejmowanych działań.
 • Potrafi wykorzystywać rozszerzoną wiedzę z zakresu komunikacji społecznej.
 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,15   

albo rozszerzony      p1 = 0,25

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,25

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

 

* dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, geografia, informatyka, WOS.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

 

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów:

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia;
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach