Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Poziom kształcenia: II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Prawa i Administracji


Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Kierunek "Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej" to studia II stopnia będące kontynuacją kierunku licencjackich studiów "Człowiek w cyberprzestrzeni". Ma on charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, informatyki i nauk socjologicznych potrzebne do funkcjonowania w wieloaspektowej gospodarce cyfrowej. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych i rozwojowych nad zjawiskiem gospodarki cyfrowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji publicznej oraz podmiotach prywatnych, których działalność jest oparta o technologię.

Program studiów jest realizowany podczas zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeń, a także warsztatów, wykładów monograficznych i konwersatoriów. Studenci mają do wyboru przedmioty z zakresu nauk prawnych, informatyki i nauk socjologicznych. W ten sposób mogą kształtować kompetencje w zakresie gospodarki cyfrowej i zapewnianiu jej bezpieczeństwa z różnych perspektyw. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i jej obroną. Kierunek studiów jest zbudowany w taki sposób, że program zawiera moduły tematyczne dotyczące różnych aspektów gospodarki cyfrowej. Student w ramach modułu będzie mógł wybrać przedmioty z listy, by optymalnie rozwijać swoje zainteresowania.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


 

Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów :

  • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
  • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
  • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach