Biologia

Nazwa kierunku: Biologia

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: studia I stopnia - 3 lata, studia II stopnia - 2 lata


Kierunki - specjalności dla studiów II stopnia:

Biologia człowieka
Biologia molekularna i środowiska

Jednostki prowadzące: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Strona: www.wbns.uksw.edu.pl 

biologia ulotka


Biologia – I stopień

Program studiów w roku 2018/2019 (plik pdf)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku biologia posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu podstawowych dyscyplin biologicznych, opartą na solidnych podstawach z zakresu matematyki, fizyki, chemii i statystyki matematycznej. Ponadto, absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu biologii człowieka (w tym w szczególności genetyki, fizjologii, anatomii i ekologii człowieka) oraz biologii środowiskowej (ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane ze znaczeniem różnorodności biotycznej i jej zagrożeniami). Dzięki temu absolwent rozumie procesy i zjawiska mające miejsce w świecie ożywionym (na wszystkich szczeblach jego organizacji – od molekularnego, przez komórkowy i osobniczy, po biosferę) oraz czynniki kształtujące funkcjonowanie i rozwój kulturowy populacji ludzkich. Zdobyta podczas studiów praktyczna wiedza przygotowuje absolwenta do pracy w: specjalistycznych laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, terenowych stacjach badawczych (instytucji naukowych, parków narodowych i krajobrazowych, itp.), instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, placówkach naukowych, administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla. Absolwent może kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia.

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne,
 • w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych,
 • ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych,
 • ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi,
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej oraz ma znajomość rozwoju biologii i stosowanych w niej metod badawczych,
 • ma wiedzę w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym wykorzystanie jej do analizy zjawisk przyrodniczych,
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w biologii,
 • rozumie związki między osiągnięciami biologii a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z prawa autorskiego,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii i powiązanych nauk.

 

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii,
 • rozumie literaturę z zakresu biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim,
 • wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne,
 • wykonuje zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego,
 • stosuje podstawowe techniki informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych,
 • przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne,
 • wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
 • wykorzystuje język naukowy w dyskusjach na tematy biologiczne,
 • umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu biologii,
 • posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii,
 • uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
 • jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia,
 • wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

 


Biologia II stopień

Program studiów w roku 2018/2019 (plik pdf)

Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii.

Program jest realizowany w ramach specjalności: 

 • Biologia człowieka: OPIS   PROGRAM
 • Biologia molekularna i środowiska

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie złożone zjawiska i procesy biologiczne,
 • w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych konsekwentnie opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauk ścisłych, związanych z biologią, w szczególności z biochemii,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu różnych działów biologii oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi,
 • ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów biologii,
 • ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych,
 • ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych,
 • zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii,
 • ma wiedzę o formach pozyskiwania funduszy na badania i zasad tworzenia projektów badawczych z zakresu nauk biologicznych,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii.

 

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze biologii,
 • biegle wykorzystuje literaturę z zakresu biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim,
 • wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych,
 • wykonuje zlecone zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego,
 • stosuje techniki informatyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych,
 • zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski,
 • wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł,
 • wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej,
 • wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim,
 • posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii,
 • ma umiejętności językowe w zakresie biologii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla biologii,
 • wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy,
 • systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p= 0,40   

albo rozszerzony      p= 0,80

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, geografia.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p2W2 + p3W3

gdzie:
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Dla wszystkich kierunków:

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, informatyka, fizyka , chemia, geografia.

 

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiady: 

 • biologicznej
 • chemicznej
 • fizycznej
 • wiedzy o żywieniu i żywności
 • wiedzy ekologicznej
 • astronomicznej

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  na co najmniej jednym kierunku z listy kierunków wymienionych poniżej, określonych jako kierunki pokrewne,kwalifikowani są na podstawie średniej z toku studiów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100, obliczany jest zgodnie ze wzorem, z zastrzeżeniem ust. 2,3.

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kierunki pokrewne: biotechnologia, behawiorystyka zwierząt, biochemia, biofizyka, bioinżynieria zwierząt, bioinżynieria żywności i środowiska wodnego, biologia człowieka, mikrobiologia, mikrobiologia stosowana, nauki ścisłe, neurobiologia, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, ochrona środowiska, przyroda, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, stosowana psychologia zwierząt, zootechnika.

Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata w zakresie biologii na poziomie studiów I stopnia oraz oceniana będzie motywacja do podjęcia studiów na kierunku biologia. 

Rozmowa kwalifikacyjna oceniająca ogólną wiedzę dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywację kandydatów do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia.

Tezy szczegółowe

 1. Tkanki roślinne i zwierzęce – krótka charakterystyka.
 2. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej.
 3. Przemiana pokoleń u roślin (mszaki, paprotniki, nago- i okrytozalążkowe).
 4. Struktura i funkcje DNA.
 5. Królestwa organizmów żywych.
 6. Podstawy systematyki organizmów.
 7. Podstawy ewolucji organizmów.
 8. Anatomia funkcjonalna człowieka.
 9. Czynniki rozwoju człowieka.
 10. Antropogeneza.
 11. Czynniki ekologiczne ograniczające rozwój organizmów.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach