Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarny

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Kierunki – specjalności
studia I stopnia:
specjalność: Dziennikarstwo ogólne
specjalność: Komunikacja medialno-kulturowa
 

studia II stopnia:
specjalność: Komunikacja medialno-marketingowa


Jednostki prowadzące : Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

 
 
 

Opis

Studia I i II stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” kształcą profesjonalistów w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Kształcenie dziennikarzy dokonuje się na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to szkolenie warsztatu, czyli odpowiedź na pytanie: Jak w sposób profesjonalny przekazywać informacje i opinie? Poziom drugi to poziom merytoryczny. Dotyczy on wiedzy, którą dziennikarz musi posiadać, aby nie stać się obiektem manipulacji.

Dziennikarstwo na UKSW daje absolwentowi także podstawową wiedzę w obszarach ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także dobrą orientację w kwestiach religijno-moralnych. Ten szeroki zakres zainteresowań wraz z dobrym przygotowaniem osobowym to niejako „znak firmowy” naszych absolwentów, dzięki któremu są oni chętnie zatrudniani i doceniani w redakcjach mediów ogólnopolskich i lokalnych.

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o mediach
- zna regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prasowego
- zna najważniejsze fakty z historii mediów i dziennikarstwa
- zna rodzaje i gatunki dziennikarskie
- potrafi wskazać różnice między dziennikarstwem a public relations
- zna historię, cel i zadania public relations
- ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania
- zna podstawy i funkcjonowanie systemów medialnych w Polsce i na świecie
- zna podstawowe zasady katolickiej doktryny medialnej
- zna obowiązki i zadania rzecznika prasowego instytucji
- posiada elementarną wiedzę na temat marketingu, w szczególności możliwości zastosowania go w rzeczywistości medialnej,
- posiada wiedzę o reklamie
- zna zasady prowadzenia debat, sporów publicznych w mowie i na piśmie
- zna różnice między poszczególnymi mediami
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm etycznych charakterystycznych dla zawodu dziennikarza

 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

- posługuje się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi
- wykorzystuje swobodnie różne źródła informacji dziennikarskiej
- przygotowuje typowe formy tekstów dziennikarskich i publicystycznych
- przygotowuje typowe wypowiedzi ustne dziennikarskie i publicystyczne
- potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne
- wypowiada się swobodnie jako reprezentant instytucji i organizacji społecznych w mowie i na piśmie

 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
- jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
- pracuje w grupie, przyjmując różne w niej role
- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
- organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania
- rozumie problematykę etyczną związaną z przekazem medialnym
- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania więzi społecznych

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,15   

albo rozszerzony      p1 = 0,20

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,08

albo rozszerzony      p2 = 0,10

Rozmowa kwalifikacyjna

                                    P3 = 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

podstawowy             p4 = 0,15   

albo rozszerzony      p4 = 0,20

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 • wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów społecznościowych
 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. – wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 • poszerzona wiedza w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia

Szczegółowe pytania: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/207

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3+ p4W4

gdzie:

W1 – wynik z języka polskiego,
W2 – wynik z języka obcego,
W3 –wynik z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażony w skali 0-100),
W4 –wynik z przedmiotu do wyboru,
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej.
p4 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,18

część ustna

p= 0,12

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,10

p3 = 0,05

rozmowa kwalifikacyjna

p4 = 0,50

przedmiot do wyboru: geografia, historia, WOS, matematyka, język łaciński

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p5 = 0,10

p5 = 0,05

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 • wiadomości na temat mediów w Polsce (tytuły, nadawcy, funkcjonowanie mediów) oraz mediów społecznościowych
 • własne dokonania kandydata w dziedzinie mediów (koła dziennikarskie, praca w gazetach szkolnych, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. – wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 • poszerzona wiedza w jednej z poniższych dziedzin: sport, polityka, kultura, ekonomia, religia

Szczegółowe pytania: http://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/207

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4+ p5W5

gdzie:

W1 - liczba punktów z języka polskiego (pisemnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z języka polskiego (ustnego) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z języka obcego (ustnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego (ustnego) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 – punktacja otrzymana z rozmowy kwalifikacyjnej (wyrażona w skali 0-100)
W5 - liczba punktów z przedmiotu do wyboru (pisemnego), bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej)
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla rozmowy kwalifikacyjnej
p5 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI

 • laureaci i finaliści następujących olimpiad:
  • teologii katolickiej
  • chemicznej
  • biologicznej
  • historycznej
  • literatury i języka polskiego
  • geograficznej
  • języka niemieckiego
  • języka francuskiego
  • języka angielskiego
  • języka łacińskiego
  • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
  • fizycznej
  • matematycznej
  • artystycznej
  • ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o filmie i komunikacji społecznej
  • olimpiady cyfrowej 
 •  laureatów i finalistów olimpiad tematycznych i konkursów:
  • misyjnej olimpiady znajomości Afryki
  • wiedzy o Prawach Człowieka w świecie współczesnym (Przedsięwzięcie COPTIOSH)
  • wiedzy o rodzinie
  • myśli Jana Pawła II
  • konkursu wiedzy biblijnej „Civitas Christiana”
  • ogólnopolskiej (franciszkańskiej) olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie Kolbem
  • konkursu wiedzy o mediach – 3 miejsca
  • konkursu – „Hieronymus – olimpiada biblijna” – 3 miejsca
  • konkursu – olimpiady medialnej.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

- punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),
- punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego). 

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru W = (s*20)/2 + e/2

gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów
e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej - pdf

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Należy podać wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia

 • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 1 zdjęcie
 • świadectwo dojrzałości i kserokopia  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach