Ekonomia menedżerska

Nazwa kierunku: Ekonomia menedżerska 
Poziom kształcenia: II stopień 
Forma studiów:  stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata 


Jednostki prowadzące: Wydział Społeczno-Ekonomiczny


Na kierunku Ekonomia menedżerska studenci pogłębiają wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu organizacji i procesie podejmowania decyzji gospodarczych. Poznają przy tym sposób funkcjonowania złożonych systemów społeczno-gospodarczych oraz zależności i relacje zachodzące między elementami tego systemu. Studenci - posiadając już podstawową, ogólną wiedzę ekonomiczną - zagłębiają m.in. tzw. ekonomiki szczegółowe i bardziej zaawansowane narzędzia badawcze oraz pogłębiają wiedzę z zakresu zarządzania. Poszerzają wiedzę z zakresu prawa i bezpieczeństwa gospodarczego, logistyki oraz instrumentów finansowych, a także rozwijają kompetencje menedżerskie dzięki takim przedmiotom jak metody i techniki negocjacji, metody optymalizacji decyzji menedżerskich, analiza projektów inwestycyjnych i analiza portfelowa, zarządzanie jakością oraz zarządzanie strategiczne. Ponadto poznają aspekty społeczne, środowiskowe i instytucjonalne ekonomii.

Absolwenci nie tylko posiadają umiejętność metodycznego gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby wspierania procesu podejmowania decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania i rozwoju organizacji, lecz również są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu organizacjami oraz w tworzeniu planów strategicznych. Dzięki biegłości w posługiwaniu się warsztatem ekonomisty, posiadają umiejętność rzetelnej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych, a wszechstronna wiedza z zakresu teorii ekonomii pozwala im na prawidłową interpretację tych zjawisk. 

Absolwenci przygotowani są również do podjęcia pracy naukowej, znają bowiem i potrafią stosować metody badawcze właściwe dla nauk społecznych, w tym posiadają umiejętność przeprowadzania eksperymentów w ramach badań ekonomicznych. 


Olimpiady i konkursy

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
3) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię
4) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię 
UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią
5) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach