Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pytania ogólne dotyczące rejestracji w systemie

1.     Kto powinien rejestrować się przez system IRK?
 
Internetowa Rejestracja Kandydatów przewidziana jest dla kandydatów legitymujących się nową maturą (od 2005 roku), starą maturą (do roku 2004), Maturą Międzynarodową (IB), Maturą Europejską oraz maturą zagraniczną (studia I stopnia lub jednolite magisterskie), a także dla kandydatów z dyplomem licencjackim, inżynierskim, magisterskim i dyplomem ukończenia studiów w zagranicznej uczelni (studia II stopnia).
 
2.     Jak wybrać kierunki?
 
Po uzupełnieniu danych dotyczących egzaminów maturalnych można przejść w rejestracji do kolejnego kroku - czyli do wyboru kierunku/kierunków studiów.
Należy sprawdzić jakie przedmioty maturalne są potrzebne na poszczególnych kierunkach studiów.
Jeżeli wyniki egzaminów maturalnych nie są jeszcze znane (czyli jest np. połowa czerwca), należy tylko wybrać zdawany przedmiot, pozostawić zero, a po otrzymaniu wyników uzupełnić dane.
 
3.     Czy istnieje możliwość wzięcia pod uwagę przy rekrutacji na wybrany kierunek innego przedmiotu od umieszczonych w wymaganiach na poszczególne kierunki?
 
Niestety nie ma możliwości "zamiany" przedmiotów stanowiących kryteria rekrutacyjne.

Pytania dotyczące matury

4.     Co należy wpisać w rubrykę "numer dokumentu" w zakładce wykształcenie, jeśli jest właśnie początek czerwca, a świadectwo z numerem otrzymam dopiero pod koniec miesiąca?
 
Jeśli rejestrujemy się przed wydaniem świadectwa dojrzałości, wystarczy na tym etapie wpisać rok zdawania matury. Numer dokumentu należy uzupełnić później - po otrzymaniu świadectwa (zazwyczaj pod koniec czerwca).
 
5.     Czy wyniki matur należy wpisać samodzielnie, czy system IRK pobierze je z Krajowego Rejestru Matur (KREM-u)?
 
Wyniki wpisać należy samodzielnie - wówczas będą umieszczone na podaniu o przyjęcie na studia.
System IRK pobiera wyniki z KREM-u, aby obliczyć wyniki rekrutacyjne kandydatów i tym samym utworzyć listy rankingowe na podstawie tych wyników, ale wyniki pobrane z KREM-u nie będą widoczne na podaniu kandydata. Dodajmy, że w Krajowym Rejestrze Matur (KREM) umieszczone są wyniki tych maturzystów, którzy wypełniając deklarację maturalną wyrazili na to zgodę. Jeśli wyników kandydata nie ma w KREM (np. nie wyraził zgody na ich umieszczenie w Krajowym Rejestrze Matur lub posiada starą maturę [skala ocen 2-5, 1-6] lub nową maturę 2002 lub nową maturę 2005) wówczas system IRK oblicza wynik rekrutacyjny na podstawie wprowadzonych przez kandydata punktacji (punktacja wprowadzona przez kandydata jest weryfikowana przez komisję rekrutacyjną podczas składania dokumentów).
 
6.   Czy przy wprowadzaniu wyników matur należy zaznaczyć wszystkie przedmioty zdawane na maturze, nawet jeśli nie liczą się do wyniku rekrutacyjnego?

Nie. Wystarczy zaznaczyć tylko te przedmioty, które są wymagane do obliczenia wyniku rekrutacyjnego (a potem wprowadzić wyniki z tych przedmiotów).
Szczegółowa informacja, jakie są przedmioty wymagane na poszczególne kierunki znajduje się w pliku "ZASADY REKRUTACJI" na stronie głównej.
 
7.     Nie wiem jeszcze jakie są wyniki egzaminów maturalnych, a w systemie IRK trzeba wpisać oceny by wybrać interesujący kierunek. Jak to rozumieć?
 
Dla systemu IRK istotne jest by wybrać i zaznaczyć zdawany przedmiot. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości należy zostawić zero. Po otrzymaniu wyników należy je uzupełnić na swoim koncie w IRK.
 
8.     Czy jest możliwość po zakwalifikowaniu na studia stacjonarne I stopnia zamiast oryginału świadectwa dojrzałości (matury), złożenie jego kopii poświadczonej notarialnie?
 
Nie, nie ma takiej możliwości. Proszę zapoznać się z wykazem dokumentów wymaganych od kandydata.
 
9.     Jak przeliczyć oceny ze starej matury (czyli do roku 2004) na punkty?
 
Zgodnie z tabelką znajdującą się w Uchwale rekrutacyjnej, przeliczniki przedstawiają się następująco:
skala 1-6
 
2 -> 30 pkt.
3 -> 50 pkt.
4 -> 70 pkt.
5 -> 90 pkt.
6 -> 100 pkt.
 
skala 2-5
 
3 -> 40 pkt.
4 -> 75 pkt.
5 -> 100 pkt.

Elektroniczna Legitymacja Studencka - ELS

 
10.     Gdzie dokładnie znajduje się numer konta na który trzeba dokonać wpłaty, za elektroniczną legitymację studencką? Czy to jest ten sam nr konta jak dla opłaty rekrutacyjnej?
 
Na koncie kandydata (strona główna konta kandydata) znajduje się podświetlony zielonym kolorem link "wydruk podań", który otwiera plik PDF z podaniem o przyjęcie na studia oraz podaniem o wydanie ELS (ostatnia strona pliku). Na końcu podania o wydanie ELS jest nr konta, na który należy wnieść opłatę za legitymację. Numer konta widoczny jest również na stronie głównej konta kandydata, od momentu, gdy kandydat zostanie zakwalifikowany. Wówczas numer ten widoczny jest na dole strony głównej kandydata w punkcie "Moje opłaty".

Opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką w wysokości 22 PLN należy wpłacić na specjalny rachunek bankowy o numerze 58 1090 1014 0000 0001 2344 5842 - uwaga: na studia stacjonarne opłatę należy wnieść dopiero po zakwalifikowaniu lub uzyskaniu na koncie kandydata wyraźnej informacji o możliwości złożenia dokumentów - dotyczy kandydatów z listy rezerowej na kierunki prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji).
Trzeba pamiętać, że jest to inny nr konta niż ten, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną.
 
11. Kiedy należy uiścić opłatę za ELS i czy składając dokumenty trzeba mieć potwierdzenie dokonania tej opłaty?
 
Po ogłoszeniu wyników (patrz harmonogram rekrutacji) kandydaci na studia stacjonarne, którzy na koncie mają komunikat "zakwalifikowany" powinni wnieść opłatę za ELS i mieć dowód wpłaty przy składaniu dokumentów.
Kandydaci na studia niestacjonarne wnoszą opłatę rekrutacyjną, kiedy zdecydują się na złożenie dokumentów (przed złożeniem dokumentów). Osoby te składając dokumenty powinny mieć ze sobą dowód wpłaty zarówno za ELS, jak i dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 

Składanie dokumentów na studia

 
12. Jakie dokumenty należy złożyć?
 

Zapraszamy do zapoznania się z Teczką kandydata, tj. dokumentami wymaganymi od kandydatów:


13. Gdzie należy składać dokumenty?
 
Dokumenty należy składać w miejscach wyznaczonych przez wydziały. Najczęściej są to dziekanaty. Wykaz miejsc, gdzie są przyjmowane dokumenty zostanie opublikowany na stronie głównej serwisu www.rekrutacja.uksw.edu.pl (oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Niektóre komisje rekrutacyjne umieszczają tę informację również na kontach kandydatów w systemie IRK (w zakładce 'wyniki rekrutacji').
 
14. Od kiedy można składać dokumenty?
 
Kandydaci na studia stacjonarne (dzienne) składają dokumenty jak otrzymają komunikat o zakwalifikowaniu i po skompletowaniu dokumentów (UWAGA: na Wydziale Prawa i Administracji, tj. na kierunkach: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, człowiek w cyberprzestrzeni dokumenty mogą składać również osoby z list rezerwowych - szczegóły zostaną podane w komunikacie na stronie głównej serwisu www.rekrutacja.uksw.edu.pl).
Kandydaci na studia niestacjonarne składają dokumenty od momentu wyznaczonego przez dany wydział.
 
15. Czy świadectwo maturalne można dostarczyć później?
 
Nie. Należy złożyć je razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
 
16. Czy mogę złożyć dokumenty bez ankiety o przyjęcie? Chciałbym złożyć już dokumenty, ale nie mogę wpisać w formularzu danych numeru dokumentu i daty jego otrzymania ponieważ maturę zdaję w tym roku. Przez to nie mogę wydrukować podania o przyjęcie na studia. Czy to błąd na stronie, czy podanie składa się dopiero po otrzymaniu wyników matur?
 
Aby złożyć dokumenty o przyjęcie na studia, konieczne jest posiadanie świadectwa maturalnego. System IRK dopiero po wpisaniu brakujących danych nt. świadectwa umożliwi wydruk podania.
 
17. Czy inna osoba może złożyć za mnie dokumenty na studia?
 
W przypadku, gdy kandydat nie może osobiście złożyć dokumentów na studia - dopuszczone jest, aby osoba trzecia dokonała tego w imieniu kandydata:
 
KANDYDAT NA STUDIA STACJONARNE:
-> za kandydata może złożyć dokumenty:
  • członek najbliższej rodziny (niekonieczne jest w tym przypadku upoważnienie pisemne)
  • osoba spoza rodziny w przypadku, gdy posiada upoważnienie udzielone na piśmie (ogólne – tj. do reprezentowania kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego, bądź szczególne – tj. do dokonania konkretnej czynności, jaką jest złożenie dokumentów na studia).
[UWAGA: ankieta kandydata drukowana z konta kandydata w IRK, która jest jednym z wymaganych dokumentów, musi być podpisana przez kandydata]
UWAGA: niekonieczne jest upoważnienie poświadczone notarialnie.
 
KANDYDAT NA STUDIA NIESTACJONARNE:
w przypadku, gdy kandydat nie może złożyć osobiście dokumentów, wówczas w imieniu kandydata może dokonać tej czynności inna osoba, która powinna posiadać pisemne upoważnienie do złożenia dokumentów.
Na większości wydziałów umowa o warunkach odpłatności będzie podpisana we wrześniu lub w październiku (nie w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych). Na niektórych wydziałach planowane jest podpisanie umowy w momencie składania dokumentów [informacja wg stanu na dzień 12.07.2019]:
- Wydział Prawa i Administracji [prawo, administracja],
- Wydział Nauk Humanistycznych [filologia polska, kulturoznawstwo],
- Wydział Nauk Pedagogicznych [pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, pedagogika specjalna].
W takiej sytuacji osoba składająca za kandydata dokumenty, aby ją podpisać, musi posiadać pisemne upoważnienie do:
- złożenia dokumentów
oraz
- dokonania konkretnej czynności prawnej, jaką jest podpisanie w/w umowy w imieniu kandydata.

Jeśli w momencie składania dokumentów nie jest podpisywana umowa o warunkach odpłatności wówczas wystarczy pisemne upoważnienie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

 
[UWAGA:  ankieta kandydata, która jest jednym z wymaganych dokumentów, musi być podpisana przez kandydata]
UWAGA: niekonieczne jest upoważnienie poświadczone notarialnie.
 
 
18. Czy mogę zapisać się na studia II stopnia, jeśli ukończyłem studia I stopnia, ale nie mam jeszcze dyplomu?
 
IRK umożliwia rejestrację na studia II stopnia osobom, które jeszcze nie otrzymały dyplomu licencjata lub równoważnego, bądź magisterskiego. W zakładce "wykształcenie" na koncie kandydata wystarczy wybrać "dyplom licencjata lub równoważny" lub odpowiednio "dyplom inżyniera" bądź "dyplom magistra", a numer dyplomu i datę wystawienia pozostawić bez zmian (te dane można jeszcze uzupełnić przed wydrukowaniem podania o przyjęcie na studia, czyli na etapie kompletowania dokumentów). 
 
Przy zapisie na kierunek, na którym kwalifikacja jest na podstawie średniej z toku studiów, kandydat, który nie posiada jeszcze tych wyników musi wybrać wymagane w kwalifikacji element ("średnia z toku studiów"), wpisując w oknie średniej z toku studiów dowolną wartość z przedziału 2-5. Do czasu zakończenia rejestracji na te studia, należy wprowadzić właściwą wartość średniej z toku studiów. Trzeba również pamiętać, że wpisana wartość musi być udokumentowana (na suplemencie do dyplomu lub zaświadczeniu uzyskanym z dziekanatu).
 


Opłata rekrutacyjna

 
19. Wpłaty rekrutacyjnej dokonuje się po przyjęciu na studia, czy po zarejestrowaniu się w systemie?
 
Wpłaty należy dokonać po zarejestrowaniu w systemie. 
Jest to warunek dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.
 
20. Jeśli się nie dostanę na żaden kierunek, to pieniądze przepadają?
 
Tak.
 
21. Czy opłaty rekrutacyjnej należy dokonywać wyłącznie na drukach, które są dostępne na IRK czy można dokonać jej przelewem internetowym i wydrukować jego potwierdzenie?
 
Opłaty rekrutacyjnej można dokonać zarówno przez zlecenie przelewu w banku, na poczcie oraz za pomocą przelewu internetowego, z którego można potem wydrukować potwierdzenie.
 
22. Zamiast nazwy zleceniodawcy (czyli mojego imienia i nazwiska oraz peselu) napisane są dane moich rodziców, ponieważ przelew został zrobiony z ich konta. Czy ta pomyłka ma znaczenie?
 
Ta kwestia nie ma znaczenia, ponieważ przelewy identyfikowane są po numerze konta, który został specjalnie wygenerowany dla każdego kandydata (każdy kandydat ma indywidualny numer konta do wpłaty rekrutacyjnej). W momencie, w którym opłata dotrze do systemu IRK, zostanie to odpowiednio przypisane do konkretnego kandydata.
 
23. Jak zostaną przypisane opłaty rekrutacyjne jeśli np. wybranych zostało pięć kierunków a opłaconych cztery?
 
System przyporządkuje opłaty wg kolejności wybierania kierunków. 
Gdy opłaty zostaną zaksięgowane w systemie IRK (pokaże się pod kierunkami komunikat "opłata rekrutacyjna została zapłacona"), można je wówczas przypisać wg własnych preferencji klikając na stronie głównej konta kandydata w odnośnik "opłaty" (znajdujący się w obszarze "Moje kierunki studiów").
 
24. Czy można zmienić kierunek już po wpłaceniu opłaty rekrutacyjnej?
 
Tak, do ostatniego dnia rejestracji można zmienić kierunek.
 
25. Czy i w jakich sytuacjach mogę odzyskać wniesioną opłatę rekrutacyjną?
 
O zwrot opłaty rekrutacyjnej można ubiegać się w następujących sytuacjach:
a) nieważnej rejestracji (wniesienie opłaty rekrutacyjnej po terminie),
b) rejestracji na mniejszą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty (zwracana jest nadpłata),
c) braku rejestracji na jakikolwiek kierunek,
d) z powodu wyczerpania miejsc na studiach niestacjonarnych.
 
Wydrukowany wniosek o zwrot opłaty należy przesłać na adres Biura Rekrutacji do dnia 30 listopada 2020 r.
Biuro Rekrutacji UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Egzaminy

 
26. Czy kandydat zdaje jakieś egzaminy wstępne, a jeżeli tak, to jakie?
 
Są następujące przypadki, w których kandydat powinien przystąpić do egzaminu lub rozmowy kompetencyjnej:
- Dla kandydatów na kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz teologia (szczegółowe informacje o terminie rozmów i ich zakresie zostaną opublikowane na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl)
- Dla osób posiadających zagraniczny dyplom ukończenia studiów.
 
27. W systemie IRK po zaznaczeniu przedmiotów zdawanych na maturze wyświetla się to potem jako egzaminy. Czy to oznacza, że będą jeszcze jakieś dodatkowe egzaminy czy chodzi tu tylko o wyniki matur?
 
Chodzi o egzamin maturalny. 
Patrz punkt poprzedni.
 
Możliwości uzyskania dodatkowych informacji
 
Jeżeli masz jakieś wątpliwości lub pytania, których tutaj nie znalazłeś, napisz e-mail na adres: irk@uksw.edu.pl
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach