Filologia: specjalność Filologia klasyczna

Nazwa kierunku: Filologia klasyczna

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Humanistycznych

Strona: http://www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_klasyczna

nasz profil na Facebooku: Filologia Klasyczna UKSW

 

Obejrzyj ulotkę:


STUDIA I STOPNIA

Podstawowy program studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna obejmuje naukę języka łacińskiego i greckiego od podstaw oraz zajęcia poświęcone kulturze – zwłaszcza literaturze, mitologii, filozofii i historii antycznej. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury starożytnej – m.in. utworami Homera, Platona, Cycerona czy Wergiliusza – oraz odkrywają korzenie współczesnej kultury europejskiej w antyku greckim i rzymskim.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą też uczestniczyć m.in. w zajęciach poświęconych retoryce, starożytnej literaturze chrześcijańskiej, kulturze średniowiecza i renesansu oraz recepcji antyku w kulturze polskiej.

Studenci filologii klasycznej uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu. Oferowane są następujące specjalizacje:

 • Muzeologiczna
 • Edytorska
 • Komunikacja językowa: media, reklama, PR
 • Teatrologiczna
 • Filmoznawcza
 • Nauczycielska

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA oraz liczne inne Koła Studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII KLASYCZNEJ

Studia filologii klasycznej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków klasycznych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa) a także, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, w szkolnictwie. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza (nie tylko z języków klasycznych!), nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych - szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.


a) Wiedza

 • Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu historii literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, a także o podstawowych faktach z historii literatury średniowiecznej i bizantyjskiej.
 • Posiada uporządkowaną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki.
 • Posiada podstawową wiedzę o kulturze starożytnej – o  filozofii, historii sztuki, historii nauki, religiach świata antycznego.
 • Posiada podstawową wiedzę o historii starożytnej Grecji i Rzymu.
 • Rozumie powiązania miedzy kulturą grecką, rzymską i kulturami Bliskiego Wschodu oraz posiada podstawową wiedzę o innych kulturach pozostających w kontakcie ze światem grecko-rzymskim.

b) Umiejętności

 • Absolwent dysponuje znajomością języków klasycznych – greki i łaciny – pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o umiarkowanym poziomie trudności.
 • Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu starożytnego, greckiego i łacińskiego.
 • Potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy wybranego tworu kultury starożytnej.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, źródła rękopiśmienne etc.)

c) Kompetencje społeczne

 • Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego epoki starożytnej.
 • Ma świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

 

 

STUDIA II STOPNIA

Program studiów II stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna rozwija umiejętności studentów w zakresie języka łacińskiego i greckiego poprzez translatoria, kurs gramatyki historycznej, metryki antycznej oraz zajęcia ze stylistki obu języków. Studenci mogą również pogłębiać umiejętności interpretacji starożytnych tekstów literackich oraz poszerzać swoją wiedzę na temat starożytności, literatury chrześcijańskiej, kultury średniowiecza i renesansu w ramach zajęć konwersatoryjnych do wyboru, z których część jest prowadzona w języku angielski. Studenci studiów II stopnia uczestniczą w dodatkowym lektoracie języka włoskiego.

Studenci II stopnia mogą uczestniczyć też w zajęciach specjalizacyjnych. Oferowane są następujące specjalizacje:

 • Muzeologiczna
 • Edytorska
 • Komunikacja językowa: media, reklama, PR
 • Teatrologiczna
 • Filmoznawcza
 • Nauczycielska

Na studiach II stopnia możliwe jest uzyskanie uprawnień nauczycielskich umożliwiających nauczanie języka łacińskiego i elementów kultury antycznej w szkołach średnich.

Na Wydziale Nauk Humanistycznych aktywnie działa studenckie Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA oraz liczne inne Koła Studenckie. Studenci mogą też rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach działalności Chóru UKSW i Teatru Akademickiego.

Studenci Wydziału mogą również studiować na innych uniwersytetach w Polsce (w ramach programu MOST) i za granicą (w ramach programu ERASMUS), między innymi w Cambridge, Paryżu, Fryburgu szwajcarskim, Genui, Ostrawie, Ołomuńcu, Wilnie, Budapeszcie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE ABSOLWENTA FILOLOGII KLASYCZNEJ

Studia filologii klasycznej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość języków klasycznych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, instytucje kultury, archiwa) a także, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, w szkolnictwie. Absolwenci studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza (nie tylko z języków klasycznych!), nierzadko też, po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym biznesie.

Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów i absolwentów innych kierunków humanistycznych - szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.


a) Wiedza

 • Absolwent posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury starożytnej Grecji i Rzymu, od okresu archaicznego do późnego Cesarstwa, a także podstawową wiedzę o dziejach literatury chrześcijańskiej, bizantyjskiej i neołacińskiej.
 • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat języków klasycznych: łaciny i greki.
 • Dostrzega chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej.
 • Zna problematykę religioznawstwa antycznego, rozumie miejsce religii starożytnych w kulturze i życiu politycznym; posiada podstawową wiedzę o problemach religii chrześcijańskiej wczesnego okresu.
 • Ma podstawową wiedzę o kulturach utrzymujących stałe kontakty ze światem grecko-rzymskim oraz bizantyjskim.
 • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w naukach filologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych wykorzystywanych w filologii klasycznej, zarówno w badaniach literaturoznawczych, jak i językoznawczych.

b) Umiejętności

 • Dysponuje znajomością języków klasycznych pozwalającą na poprawny przekład tekstów greckich i łacińskich o różnym poziomie trudności.
 • Potrafi dokonać literaturoznawczej i językoznawczej analizy wybranego tworu cywilizacji starożytnej.
 • Posiada umiejętności pozwalające na identyfikację i rozpoznanie wartości dziedzictwa starożytnego w świecie nowożytnym.
 • Posługuje się poprawną terminologią naukową tak z zakresu samej filologii klasycznej, jak i z obszaru nauk humanistycznych.

c) Kompetencje społeczne

 • Rozumie i odczuwa potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie nauk o antyku, jak i doskonalenia umiejętności językowych.
 • Ma świadomość wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego antyku.
 • Ma pogłębioną świadomość przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,40   

albo rozszerzony      p1 = 0,50

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,20   

albo rozszerzony      p3 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

 

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci i finaliści olimpiad:

 • artystycznej,
 • biologicznej,
 • filozoficznej,
 • fizycznej,
 • geograficznej,
 • historycznej,
 • informatycznej,
 • języka angielskiego,
 • języka białoruskiego,
 • języka francuskiego,
 • języka łacińskiego,
 • języka niemieckiego,
 • języka rosyjskiego,
 • literatury i języka polskiego,
 • matematycznej,
 • teologii katolickiej,
 • chemicznej,
 • medialnej,
 • wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, 

laureaci konkursu:

 • Bliżej Norwida. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Cyprianie Norwidzie i jego czasach,
 • myśli Jana Pawła II, - ogólnopolski konkurs: „Polska – Szwecja między rywalizacją a współpracą” – 1 miejsce,
 • ogólnopolska olimpiada wiedzy o prawach człowieka w świecie współczesnym (przedsięwzięcie COPTIOSH),
 • ogólnopolska olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (przedsięwzięcie COPTIOSH),
 • ogólnopolska olimpiada wiedzy o III RP (przedsięwzięcie COPTIOSH),
 • ogólnopolska olimpiada wiedzy o społeczeństwie (przedsięwzięcie COPTIOSH),
 • ogólnopolska olimpiada wiedzy historycznej (przedsięwzięcie COPTIOSH).

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20
gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia na kierunku, na który rekrutuje się kandydat. Wydział może sformułować szczegółowe tezy egzaminacyjne. W przypadku sformułowania tez szczegółowych, zostaną one opublikowane na co najmniej jednej stronie internetowej spośród stron dostępnych pod adresami: www.wnh.uksw.edu.pl, www.rekrutacja.uksw.edu.pl, www.irk.uksw.edu.pl

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne z dyplomem zagranicznym ukończenia studiów wyższych przystępują do rozmowy kompetencyjnej. Zakres powyższej rozmowy określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza komisja egzaminacyjna w składzie co najmniej 3 osób.

Tezy na rozmowę kwalifikacyjną (dla kandydatów po innym kierunku/kandydatów z dyplomem zagranicznym):

związki między literaturą i kulturą polską a literaturą i kulturą kraju, z którego pochodzi kandydat (kontakty personalne twórców, ludzi kultury; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polskiej; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polski w literaturze danego kraju; prądy estetyczne, style artystyczne, szkoły literackie jako sfera wzajemnych wpływów kulturowych; intertekstualność jako obszar kształtowania się relacji międzykulturowych


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostęp-nego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach