Filologia włoska

Nazwa kierunku: Filologia włoska

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień - 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Humanistycznych

Strona: www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_wloska

Obejrzyj ulotkę:


STUDIA I STOPNIA

Absolwent pierwszego stopnia Filologii włoskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wykształconym humanistą, dobrze zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych – na tle szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie wymogi intelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o niezbędną wiedzę z dziedzin pokrewnych (m. in. filozofii i historii). Umie samodzielnie analizować i interpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i procesy literackie oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych relacjach z podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej. Dzięki znajomości historii literatury, poetyki, konwencji literackich i językowych oraz stylistycznego ukształtowania wypowiedzi, a także rozmaitych zjawisk językowych potrafi dokonać analizy i oceny artystycznej organizacji dzieła literackiego. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem uzyskanym w ramach odpowiednich modułów. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi samodzielnie prowadzić i inicjować badania literaturoznawcze oraz językoznawcze, a także popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Treści przedmiotów kierunkowych obejmują priorytetowe dla UKSW zagadnienia badawcze zorientowane na personalistyczne i humanistyczne postrzeganie świata, w tym działalność kulturotwórczą (w dużym stopniu wyakcentowana zostaje artystyczna i estetyczna strona tej działalności w powiązaniu ze źródłowymi zagadnieniami filologii), dziedzictwo historyczne i kulturowe człowieka, dialog międzycywilizacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-włoskich, oraz język, w szczególnym przypadku tego kierunku, język włoski, jako narzędzie komunikacji i nośnik kultury ludzkiej.


W ramach modułów (turystyka kulturowa, edytorstwo) studenci FW uzyskują wysokie kwalifikacje cenione na rynku pracy.


Przyjęta na FW koncepcja kształcenia uwzględnia krajowe i międzynarodowe wzorce oraz doświadczenia w tym zakresie. Pracownicy Katedry Języka i Kultury Włoch, do których zaliczają się natywni mówcy języka włoskiego, są doświadczonymi dydaktykami i tłumaczami, mającymi na swoim koncie dorobek naukowy o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Studia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA mają wszechstronny charakter, dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, kompetencji językowych i przygotowują do pracy w branżach związanych z oświatą i kulturą (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, inne instytucje kultury oraz szeroko rozumianego życia społecznego, instytuty naukowe, archiwa) oraz – po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – w instytucjach gospodarczych i związanych z administracją.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych;
- zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych;
- zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego, teatralnego, filmowego, muzycznego;
- zna badany obszar w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie;
- zna historię  badanego  obszaru w  wymiarze  politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym;
- zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią, antropologią, etnologią, historią filozofii i nauki, historią sztuki);
- zna najważniejsze kierunki badań nad obszarem kulturowym Włoch oraz języka włoskiego;
- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości;
- zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach jego analizy i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych;
- rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych;
- zna najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza;
- zna pojęcie własności intelektualnej i podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej C1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- potrafi wyszukiwać,  analizować, selekcjonować  informacje,  prowadzić  kwerendę  bibliograficzną,  posługiwać  się   narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.);
- formułować,  precyzować  i  opracowywać  problemy  badawcze,  samodzielnie  dokonuje  wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową;
- wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych;
- posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej;
- dokonać średnio zaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno-kulturowym;
- analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie  i  uzasadnienie  przyjętego  stanowiska  z  krytycznym  wykorzystaniem  dotychczasowego  dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych;
- wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat pracy translatorskiej i dokonać poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumiejąc specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim  powinności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku jest gotów do
- ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny;
- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
- rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej;
- współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej  regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch;
- świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu naukowym i kulturowym, jak również do współorganizowania działalności mających na celu popularyzowanie języka i kultury Włoch w lokalnym środowisku.


STUDIA II STOPNIA

Absolwent drugiego stopnia Filologii włoskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wykształconym humanistą, dobrze zorientowanym w kulturze włoskiej – zarówno współczesnej, jak i epok minionych – na tle szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy. Spełnia uniwersyteckie wymogi intelektualnej samodzielności, dojrzałości i odpowiedzialności. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu filologii włoskiej: nauki o literaturze i nauki o języku, uzupełnioną o niezbędną wiedzę z dziedzin pokrewnych (m. in. filozofii i historii). Umie samodzielnie analizować i interpretować oraz wartościować zjawiska kulturowe – szczególnie zjawiska i procesy literackie oraz językowe – zarówno traktowane odrębnie, jak i w różnorodnych relacjach z podobnymi zjawiskami w kulturze europejskiej i światowej. Dzięki znajomości historii literatury, poetyki, konwencji literackich i językowych oraz stylistycznego ukształtowania wypowiedzi, a także rozmaitych zjawisk językowych potrafi dokonać analizy i oceny artystycznej organizacji dzieła literackiego. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej zgodnie z wykształceniem uzyskanym w ramach odpowiednich specjalizacji. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi samodzielnie prowadzić i inicjować badania literaturoznawcze oraz językoznawcze, a także popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Treści przedmiotów kierunkowych obejmują priorytetowe dla UKSW zagadnienia badawcze zorientowane na personalistyczne i humanistyczne postrzeganie świata, w tym działalność kulturotwórczą (w dużym stopniu wyakcentowana zostaje artystyczna i estetyczna strona tej działalności w powiązaniu ze źródłowymi zagadnieniami filologii), dziedzictwo historyczne i kulturowe człowieka, dialog międzycywilizacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-włoskich, oraz język, w szczególnym przypadku tego kierunku, język włoski, jako narzędzie komunikacji i nośnik kultury ludzkiej.

W ramach dwóch specjalizacji (A. dydaktyka nauczania dzieci i młodzieży; B. tłumaczenia) studenci FW uzyskują wysokie kwalifikacje cenione na rynku pracy.

Absolwent Filologii włoskiej drugiego stopnia ma pogłębioną wiedzę w zakresie dydaktyki, językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa włoskiego. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej ma uprawnienie i przygotowanie merytoryczne do pracy jako nauczyciel języka włoskiego nie tylko z dorosłymi, ale również z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga wysokich umiejętności, a te rozwijane są ze szczególną troską i dokładnością na opisywanej specjalizacji. Absolwent jest świadomy potrzeby stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrafi świadomie zaprojektować przebieg osobistego rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka włoskiego we wszystkich szkołach publicznych i niepublicznych.

Absolwent Filologii włoskiej drugiego stopnia po specjalizacji translatorskiej jest przygotowany do samodzielnej pracy jako tłumacz języka włoskiego. Ma podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku (w tym jego fachowych odmianach), literaturze i kulturze Półwyspu Apenińskiego. Zna typologię i gatunki tekstów specjalistycznych oraz podstawowe strategie i techniki niezbędne w procesie tłumaczenia. W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi narzędziami translatorskimi, orientuje się w funkcjonowaniu na rynku pracy. Jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach administracji państwowej oraz prywatnych firmach.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- zna w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym;
- zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego;
- posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie;
- zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim;
- zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych;
- zna złożone zasady komunikacji interpersonalnej i medialnej, rozumiejąc przy tym fundamentalne dylematy etyczne związane z pracą filologa;
- zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę poprawności językowej w pracy filologa;
- zna w stopniu pogłębionym teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu;
- rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy;
- zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach analizy i interpretacji tegoż ze szczególnym uwzględnieniem metod preferowanych w neofilologii.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.);
- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.;
- potrafi posługiwać się uznanymi w neofilologii jak i w całym obszarze nauk humanistycznych metodami pracy z tekstem, potrafi je krytycznie oceniać i modyfikować;
- potrafi dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych;
- potrafi dokonać pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym;
- posiada umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku polskim lub obcym; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać;
- rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności. Potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat studiowanych kultur, współpracować w grupie i kierować pracą zespołu;
- posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz ich oceny w wybranych obszarach z zastosowaniem nowej wiedzy;
- jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: język włoski w szkole podstawowej i ponadpodstawowej lub do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p= 0,40   

albo rozszerzony      p= 0,50

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p= 0,20   

albo rozszerzony      p= 0,30

uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka, chemia, informatyka.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

 

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

W = s*20
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego, s – średnia ocen z toku studiów. 

Kandydaci na filologię włoską, nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym kierunku, muszą wykazać się znajomością języka włoskiego co najmniej na poziomie B2, poświadczoną w suplemencie dyplomu studiów I lub II stopnia lub dokumentem poświadczającym znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie B2, zweryfikowanym przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Nauk Humanistycznych, w szczególności certyfikatem międzynarodowym: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2); Certificato Italiano Commerciale CIC A(C1).

Kandydaci na studia II stopnia na kierunku filologia włoska, którzy posiadają certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego na poziomie B2, po rejestracji w systemie proszeni są o niezwłoczne przesłanie skanu dokumentu na adres wnh.rekrutacja@uksw.edu.pl

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
4) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
5) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach