Filologia: specjalność Filologia włoska

Nazwa kierunku: Filologia włoska

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień - 2 lata


Specjalizacje:

 • Nauczycielska
 • Edytorska
 • Komunikacja jezykowa: media, reklama, PR
 • Muzeologiczna
 • Filmoznawcza
 • Teatrologiczna
 • Zarządzanie kulturą
 • Media w kulturze

Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Humanistycznych

Strona: www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_wloska

Obejrzyj ulotkę:


Podstawowy program studiów na kierunku filologia, specjalność filologia włoska obejmuje naukę języka włoskiego od podstaw do poziomu C1 oraz drugiego języka nowożytnego na poziomie B2, a takze zajęcia poświęcone kulturze, zwłaszcza literaturze i sztuce oraz geografii i historii Półwyspu Apenińskiego. Studenci zapoznają się z arcydziełami literatury włoskiej od jej zarania aż do współczesności, poznają specyfikę kulturową poszczególnych włoskich regionów oraz wybrane zagadnienia z zakresu włoskiego kina, mediów, muzyki oraz kuchni. Na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzone są liczne zajęcia do wyboru, w tym konwersatoria w języku angielskim. Studenci mogą ponadto uczestniczyć w zajeciach specjalizacyjnych, których ukończenie jest poświadczone wpisem do dyplomu

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada wiedzę w zakresie filologii włoskiej.

Podstawowy program studiów I stopnia z filologii włoskiej obejmuje:

 • naukę języka włoskiego od podstaw (C1)
 • naukę drugiego języka nowożytnego na poziomie B2
 • historię i teorię literatury włoskiej z elementami translatorium
 • geografię kulturową oraz historię Włoch
 • historię języka włoskiego
 • podstawy filozofii

Prowadzone są również zajęcia poświęcone sztuce włoskiej, historii kina włoskiego, włoskiej kuchni, muzyce oraz mediom, a także metodyce nauczania języka włoskiego, stylistyce oraz nauce podstaw łaciny.

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent posiada podstawowe umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz umiejętności komunikacyjne, a także dysponuje podstawową wiedzą o języku włoskim, historii oraz literaturze. Rozumie miejsce i znaczenie kultury Półwyspu Apenińskiego w historii Europy i Polski; dostrzega jej specyfikę i osiągnięcia. Rozumie wartość i znaczenie wymiany międzykulturowej w procesie cywilizacyjnym. Posiada podstawowe umiejętności translatorskie oraz wiedzę teoretycznoliteracką, która umożliwia mu samodzielną analizę i interpretację różnorodnych tekstów kultury.

Specjalność „Filologia włoska” może być cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków, którzy wybiorą „Filologię włoską” jako drugi kierunek. Dotyczy to szczególnie polonistów, historyków, muzeologów, filozofów oraz teologów.

Ze względu na szerokie wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent specjalności „Filologia włoska” może podejmować pracę w obszarze kultury i oświaty (wydawnictwa, redakcje czasopism, media, inne instytucje kultury oraz szeroko rozumianego życia społecznego, instytuty naukowe, archiwa) oraz (po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji) w instytucjach gospodarczych i związanych z administracją.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent umie rozwijać swoje pasje i zainteresowania dzięki działalności w ramach następujących Kół Studenckich:

 • Koło Staropolskie
 • Koła Literackie
 • Koło Hermeneutyczne
 • Koło Dziedzictwa Kulturowego
 • Koło Fotograficzne
 • Koło Teatrologiczne
 • Koło Językoznawcze
 • Koło Edytorskie
 • Koło Kulturoznawcze „Culture ON”
 • Koło Filologów Klasycznych KALOKAGATIA
 • Koło Badań nad kulturą, literaturą  i historią Żydów Polskich Ha-Chokrim.

Ponadto działa Chór Akademicki i Teatr Akademicki.

Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce i za granicą (między innymi we Florencji, Neapolu, Turynie, Genui) w ramach programów MOST i ERASMUS

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p= 0,40   

albo rozszerzony      p= 0,50

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p= 0,20   

albo rozszerzony      p= 0,30

uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka, chemia, informatyka.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

 

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów. Przeliczenie punktacji następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Skala ocen

4 stopniowa

5 stopniowa

6 stopniowa

7 stopniowa

25

20

16

14

50

40

32

28

75

60

49

42

100

80

66

57

 

100

83

71

 

 

100

85

 

 

 

100

2. Jeżeli wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym przedstawione są w formie niepozwalającej na przeliczenie na punkty według zasad określonych w ust. 1, komisja rekrutacyjna organizuje egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące. Rozmowę przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdza osiągnięcie efektów kształcenia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów I stopnia na kierunku, na który rekrutuje się kandydat. 

Tezy na rozmowę kwalifikacyjną z Filologii włoskiej II stopnia:

1. Proszę podać trzy najważniejsze różnice między systemem fonetycznym języka polskiego i włoskiego.
2. Proszę podać trzy najistotniejsze podobieństwa i trzy różnice występujące między systemami morfologicznymi i składniowymi języka polskiego i włoskiego. Proszę zrobić to w oparciu o konkretne przykłady.
3. Dante Alighieri - proszę wytłumaczyć fenomen sławy tego pisarza w oparciu o "Boską komedię".
4. Według Państwa, w którym wieku lub w jakiej epoce związki kulturowo-polityczne między Polską a Włochami były wyjątkowo mocne? Proszę zilustrować swoją wypowiedź konkretnymi datami, wydarzeniami i/lub nazwiskami.
5. Proszę wymienić dwóch Państwa zdaniem najwybitniejszych pisarzy włoskich XX wieku. Proszę scharakteryzować ich twórczość w oparciu o min. 2 dzieła każdego z nich.
6. Które rejony Włoch charakteryzują się dobrze rozwiniętą gospodarką? Proszę podać min. 2 nazwy przedsiębiorstw dla każdego omawianego rejonu.
7. Proszę podać dwa nazwiska wybitnych reżyserów włoskich. Dla każdego z nich, proszę podać min. trzy tytuły filmów, w oparciu o które opiszecie Państwo twórczość tych artystów.
8. Cantautore - proszę zdefiniować ten termin i podać min. dwa nazwiska osób, które można zaliczyć do tej grupy twórców.
9. Kuchnia włoska a różnice regionalne Włoch. Proszę omówić to zagadnienie podając konkretne nazwy potraw oraz składników używanych w kilku geograficznie zróżnicowanych rejonach Włoch.
10. Średniowiecze we Włoszech. Proszę omówić najważniejsze wydarzenia, dzieła sztuki i literatury, które powstały w tym kraju w okresie Średniowiecza.
11, Renesans we Włoszech. Proszę omówić najważniejsze wydarzenia, dzieła sztuki i literatury, które powstały w tym kraju w okresie Renesansu.
12. Barok we Włoszech. Proszę omówić najważniejsze wydarzenia, dzieła sztuki i literatury, które powstały w tym kraju w okresie Baroku. 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia, wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
4) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
5) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach