Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 165, poz.1365):

Art. 43

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:
 1. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.1));
  6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
 4. decyzji rektora uczelni.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:
 1. jako stypendyści strony polskiej;
 2. na zasadach odpłatności;
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
 4. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
 5. jako stypendyści uczelni.
5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być stypendystami, o których mowa w ust. 4 pkt 1.

 

 

Wydział Spraw Cudzoziemców – legalizacja pobytu

 
Wiza:
  
 
Strona poświęcona cudzoziemcom (wizy, aspekty prawne, tłumacze przysięgli)
 
 
Strona Fundacji Semper Polonia. Fundacja przyznaje stypendia studentom polonijnym w krajach pochodzenia:
 
 
Serwis dla Polaków na całym świecie, redagowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Pomocą stypendialną mogą być objęci niezamożni uczniowie i studenci Polskiego pochodzenia zarówno z krajów, które weszły do Unii Europejskiej (Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry), jak i tych, w których utrudniony jest dostęp do języka i kultury polskiej (Białoruś, Kazachstan, Rosja, Ukraina). Stypendium może być przyznane w przypadku, gdy student nie pobiera stypendium  państwowego.
 

 

Poniżej znajdziesz informacje, które przydadzą się każdemu studentowi polonijnemu, zarówno temu, który już studiuje, jak też temu, który dopiero ma zamiar podjąć studia w Polsce:
 
 
 
 
Podstawy prawne uznawania dokumentów o wyksztłceniu z poszczególnych krajów: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html
 
Więcej informacji dotyczącej aspektów prawnych: www.sejm.gov.pl oraz http://isap.sejm.gov.pl
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach