Informatyka

Nazwa kierunku: Informatyka

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne (I i II stopień), niestacjonarne (I, II stopień)

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych


Informatyka I stopnia

Opis

Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent

 • ma wiedzę w zakresie matematyki obejmująca podstawy analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki
 • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki
 • ma wiedzę dotyczącą prostych modeli statystycznych oraz metod ilościowego opisu prostych zjawisk o charakterze probabilistycznym
 • ma wiedzę na temat podstawowych konstrukcji programistycznych oraz pojęć składni i semantyki języków programowania - ma podstawowa wiedzę w zakresie konstruowania algorytmów,
 • zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.
 • ma wiedzę na temat podstawowych struktur danych stosowanych w programowaniu i sposobów korzystania z tych struktur
 • zna podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych
 • ma wiedzę w zakresie podstawowych metod obliczeniowych i algorytmów stosowanych do rozwiązywania typowych problemów informatycznych (działania na kopcach, kolejkach i grafach)
 • ma wiedzę na temat zarządzania informacja, w tym dotycząca systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji
 • ma wiedzę na temat serwerów WWW oraz metod budowy aplikacji WWW
 • ma wiedzę dotyczącą zasad działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows -ma wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania oraz cyklu życia systemów komputerowych
 • ma ogólna wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i języków programowania
 • ma wiedzę na temat technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci

 

Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

 • potrafi opisać problem, prawidłowości zjawisk i procesów wykorzystując język matematyki, identyfikuje obszar rozwiązań
 • stosuje wiedzę matematyczna do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyka zadań o średnim poziomie złożoności
 • projektuje, analizuje pod katem poprawności, modeluje oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne do rozwiązywania typowych problemów
 • posługuje się przyjętymi formatami reprezentacji różnego rodzaju danych stosownie do sytuacji -wykorzystuje poznane techniki do weryfikacji i analizy kosztu czasowego algorytmów iteracyjnych i rekurencyjnych
 • wykorzystuje techniki inżynierii oprogramowania i podstawowe narzędzia wytwarzania oprogramowania -porozumiewa się z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych
 • tworzy programy w językach niskiego poziomu -definiuje sieci i podsieci i przystosowuje urządzenia do pracy z nimi
 • konfiguruje i administruje wybrany system operacyjny, instaluje potrzebne oprogramowanie
 • pozyskuje informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych zródeł, integruje je, interpretuje oraz wyciąga wnioski i formułuje opinie

 

Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • pracuje zespołowo; określa priorytety w projektach mających długofalowy charakter
 • docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
 • identyfikuje społeczne aspekty wdrażania zdobytej wiedzy i akceptuje wynikającą z tego odpowiedzialność oraz stała konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych

 


Informatyka II stopień

Wiedza

 Po ukończeniu studiów absolwent

 • ma wiedzę w zakresie podstawowych teoretycznych pojęć informatyki
 • zna podstawowe obszary zastosowań informatyki
 • ma szczegółowa wiedzę nt. zasad tworzenia programów w językach niskiego poziomu
 • ma wiedzę dotyczącą metod opisu prawidłowości, zjawisk i procesów z wykorzystaniem języka matematyki i informatyki
 •  zna metody weryfikowania semantyki programów ,a także pojęcia poprawności programów oraz techniki i formalizmy dla ich dowodzenia
 • ma wiedzę dotyczącą organizacji zespołu programistów wspieranej pakietami dedykowanymi poszczególnym zadaniom wchodzącym w skład projektu programistycznego
 • ma wiedzę na temat architektury i mechanizmów komunikacyjnych rozproszonych systemów operacyjnych
 • ma poszerzona wiedzę dotycząca prawnych i społecznych aspektów informatyki
 • ma rozszerzona wiedzę w zakresie metod ilościowych
 • ma wiedzę na temat struktur danych i algorytmów służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów
 • ma wiedzę na temat podstawowych właściwości wybranego języka wysokiego poziomu
 • ma rozszerzona wiedzę o zarządzaniu wielkimi zbiorami danych oraz pozyskiwaniu z nich wiedzy


Umiejętności

 Po ukończeniu studiów absolwent

 • Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów.
 • Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze.
 • Posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych.
 • W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności.
 • Swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i fourierowskiej.
 • Orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych.
 • programuje w języku wysokiego poziomu
 • stosuje wiedzę matematyczna do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyka
 • stosuje matematyczne metody analizy algorytmów i procesów
 • projektuje algorytmy, analizuje je pod katem poprawności i złożoności

 

Kompetencje społeczne

 Po ukończeniu studiów absolwent

 • zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy w długofalowych projektach
 • potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • docenia potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć informatyki

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p1 = 0,1

albo rozszerzony      p1 = 0,2

-> dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych: matematyka (część pisemna)

-> dla matur 2005-09:
przedmiot do wyboru * (
część pisemna)

podstawowy             p2 = 0,4   

albo rozszerzony      p2 = 0,8

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu:: matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, chemia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z matematyki (dla matury z 2010 roku i z lat kolejnych) (część pisemna), lub przedmiotu do wyboru (dla matur 2005-09) (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p2 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, informatyka, fizyka, chemia.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Kandydaci nieposiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje wiedzę z następujących przedmiotów/dziedzin/zagadnień:

 • Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 • Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 • Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 • Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 • Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 • Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego wyrażony w skali 0-100,  powstaje w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach