Inżynieria środowiska

Kierunek inżynieria środowiska na UKSW jest jednym w Warszawie oraz jednym z nielicznych kierunków w Polsce o charakterze praktycznym. Oprócz wiedzy i kompetencji społecznych studenci zyskują cenne doświadczenie zawodowe podczas sześciomiesięcznych praktyk. Studia wyróżniają liczne zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach oraz laboratoriach dydaktycznych.

Kształcenie na tym kierunku stanowi odpowiedź na politykę UE w zakresie środowiska, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną. Zajęcia odbywają się w licznych laboratoriach m.in. inżynierii środowiska, biotechnologii, toksykologii, biologii molekularnej, hydrobiologii, mikrobiologii, które są wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Studenci kończący studia mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane takie jak: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostają także przygotowani do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni, współspalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Poziom kształcenia: studia inżynierskie, studia magisterskie

Czas: studia inżynierskie: 3,5 roku, studia magisterskie 1,5 roku

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe:

 Po ukończeniu inżynierii środowiska na UKSW można pracować m.in. w:

  • specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze),
  • zakładach przemysłowych i firmach komunalnych,
  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych,
  • we własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska. 

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia inżynierskie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: matematyka, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka.

Studia magisterskie:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Na studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska lub kierunku pokrewnym: (biotechnologia, biogospodarka, budownictwo, energetyka, gleboznawstwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria (gospodarka) wodna, inżynieria materiałowa, melioracje, ochrona środowiska, technologia chemiczna), kwalifikowani są na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, bądź co najmniej jednego z kierunków pokrewnych, kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

Inżynieria środowiska prowadzona jest przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku. Więcej na www.  

Kryteria przyjęć 

Wymagane dokumenty na inżynierię środowiska

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach