Tabela

Kierunki studiów - z uwzględnieniem podziału na wydziały. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach - po kliknięciu w nazwę kierunku w tabeli poniżej lub po wyborze z bocznego menu (kierunki uporządkowane alfabetycznie)

Wydział

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia magisterskie jednolite

Wydział Biologii
i Nauk
o Środowisku

 Biologia

 Biologia

Inżynieria środowiska

 Inżynieria środowiska

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Filozofia

Filozofia

Psychologia

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-
-Przyrodniczy

Chemia

Chemia

Fizyka

Fizyka

Informatyka

Informatyka

Matematyka

Matematyka

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Pielęgniarstwo

 

Kierunek lekarski

Wydział Nauk Historycznych

Archeologia

Archeologia

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  Bibliotekarstwo

Historia

Historia

Historia Sztuki

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska

 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Wydział Nauk Humanistycznych

Filologia polska

Filologia polska

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

Filologia włoska

Filologia włoska

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo

Muzeologia

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

Wydział Prawa
i Administracji

Prawo

Administracja

Administracja

Stosunki i prawo międzynarodowe

Stosunki i prawo międzynarodowe

Człowiek w cyberprzestrzeni

 
 

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Wydział Prawa Kanonicznego

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczno-cywilna

Prawo kanoniczne – spec. kanoniczna administracyjna-sądowa

Wydział Społeczno-
-Ekonomiczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia

 
 

Ekonomia menedżerska

Europeistyka

 

Politologia

Politologia

Praca socjalna

 

Socjologia

Socjologia

Zarządzanie publiczne

 

Wydział Studiów nad Rodziną

 Nauki o Rodzinie

Nauki o Rodzinie

Wydział Teologiczny

Teologia

Chrześcijańska turystyka religijna

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. dziennikarstwo ogólne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  – spec. komunikacja medialno-kulturowa

 
 

Dziennikarstwo i komunikacja

 

Specjalistyczne studia teologiczne

 

Specialized theological studies

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach