Komunikacja kultury i religi

Nazwa kierunku: Komunikacja kultury i religii

Poziom kształcenia: II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata


 • Podejmując studia na kierunku komunikacja kultury i religii (studia magisterskie II stopnia), zyskujesz niezaprzeczalną okazję na rozszerzenie i pogłębienie już zdobytej wiedzy oraz posiadanego doświadczenia w zakresie komunikacji i kontaktów z innymi osobami, zwłaszcza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie.
 • Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii, są dedykowane wszystkim, którzy posiadają tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. religioznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa, misjologia itd.
 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem ważkich kwalifikacji, pomocnych w realizacji zamierzeń zawodowych (np. pracy w środowisku wielokulturowym) oraz projektów życiowych (np. zaangażowanie w wolontariat).
 • Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością ułatwi Ci zrównoważone poruszanie się po kulturowo i religijnie zróżnicowanym świecie, w tym łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w kraju oraz za granicą, mając wyczulony zmysł na odpowiedzialne współdziałanie w środowiskach wielokulturowych i zróżnicowanych religijnie.

 

Opis

Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii są przewidziane przede wszystkim dla osób, które swoją przyszłość zawodową upatrują w zakresie pogłębionej współpracy czy też koegzystencji z ludźmi innych kultur i religii. Uwzględniając współczesne trendy związane z globalizacją (masowy przepływ osób / potencjalnych pracowników i konkurentów na rynku pracy, w wymiarze kontynentalnym i międzykontynentalnym) oraz procesami migracyjnymi w skali światowej, pojawia się nieodzowność adekwatnego przygotowania się do życia (koegzystencji) z osobami innych kultur i przedstawicielami odmiennych religii. Wydaje się, że proces metysażu kulturowego będzie coraz bardziej przybierał na sile i będzie oddziaływał na wszystkie zakresy życia polityczno-gospodarczego oraz  społeczno-kulturowego. Stąd też tak ważne wydaje się być nie tylko merytoryczne przygotowanie zawodowe, ale też posiadanie adekwatnych kompetencji w nawiązywaniu i pielęgnowaniu kontaktów międzyludzkich na płaszczyźnie zawodowej (zwłaszcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz w życiu pozazawodowym. Dlatego tok studiów II stopnia przewiduje nie tylko liczne wykłady, ale też ćwiczenia i praktyki, tak aby wiedza teoretyczna znalazła swoje odzwierciedlenie w realnym życiu. Jak podpowiada życie, brak znajomości norm i zasad w nawiązywaniu i dbaniu o podtrzymywanie kontaktów z ludźmi innych kultur i religii, nieuchronnie prowadzi do niezrozumień, pomówień, uprzedzeń, a w konsekwencji do antagonizmów oraz  konfliktów. Można temu w dużym stopniu zapobiec, przyswajając sobie wiedzę z zakresu zasadniczych odmienności innych kultur i religii, jak również studiując zasady współistnienia wskazywane przez antropologię kulturową, czy też uwzględnianie społecznej nauki Kościoła w odniesieniu do promocji ludzkiej i migracji oraz etyki chrześcijańskiej. Studia mogą zatem w sposób zasadniczy przyczynić się do adekwatnego przygotowania się do życia i pracy oraz odpowiedzialnego współzawodnictwa i rzetelnej współpracy w środowiskach wielokulturowych.         

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • zna podstawowe reguły rządzące procesami kulturowymi i religijnymi w skali regionalnej i międzynarodowej
 • rozumie istotne powiązania systemów religijnych i kulturowych na poszczególnych kontynentach z życiem lokalnych społeczności, w tym ich związek z lokalną polityką
 • potrafi wyjaśnić różnice i podobieństwa między głównymi nurtami religijnymi Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą głównych tekstów religijnych religii monoteistycznych
 • zna podstawową literaturę związanej z kulturami i religiami Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • rozumie główne procesy związane z funkcjonowaniem grup i instytucji religijnych w czasie procesów migracyjnych
 • posiada podstawową wiedzę na temat procesów związanych z międzykulturowym przekazem treści religijnych
 • zna podstawowe zasady dotyczące prawidłowości i zakłóceń komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
   
 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi posługiwać się rozmaitymi formami komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej w celu nawiązywania, podtrzymywania i pielęgnowania kontaktów
 • posiada umiejętność krytycznej obserwacji, analizy i wyciągania wniosków z obserwacji zjawisk międzykulturowych i międzyreligijnych
 • posiada zdolność aktywnego i twórczego uczestnictwa w wielorakich formach komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w procesie komunikowania się za pomocą różnorodnych mediów
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska międzykulturowe i międzyreligijne
 • potrafi zastosować znajomość procesów komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej do sytuacji społecznych i rodzinnych
 • posiada umiejętności w nawiązywaniu kontaktów międzyosobowych z przedstawicielami różnorodnych grup kulturowych i religijnych
   
 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • docenia znaczenie postaw religijnych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych
 • pracuje w grupie, przyjmując różne w niej role
 • dostrzega problemy religijne i kulturowe związane z życiem własnym i cudzym, poszukuje optymalnych rozwiązań
 • jest świadomy istnienia kulturowego i religijnego wymiaru w działaniach instytucji społecznych i politycznych
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w kontaktach z przedstawicielami różnych kultur i religii
 • jest zdolny do komunikowania się z osobami o innych przekonaniach religijnych
   

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Należy podać wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata
 • 1 zdjęcie
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach