Komunikacja kultury i religii

Nazwa kierunku: Komunikacja kultury i religii

Poziom kształcenia: II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata


 • Podejmując studia na kierunku komunikacja kultury i religii (studia magisterskie II stopnia), zyskujesz niezaprzeczalną okazję na rozszerzenie i pogłębienie już zdobytej wiedzy oraz posiadanego doświadczenia w zakresie komunikacji i kontaktów z innymi osobami, zwłaszcza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie.
 • Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii, są dedykowane wszystkim, którzy posiadają tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. religioznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa, misjologia itd.
 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem ważkich kwalifikacji, pomocnych w realizacji zamierzeń zawodowych (np. pracy w środowisku wielokulturowym) oraz projektów życiowych (np. zaangażowanie w wolontariat).
 • Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością ułatwi Ci zrównoważone poruszanie się po kulturowo i religijnie zróżnicowanym świecie, w tym łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w kraju oraz za granicą, mając wyczulony zmysł na odpowiedzialne współdziałanie w środowiskach wielokulturowych i zróżnicowanych religijnie.

 

Opis

Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii są przewidziane przede wszystkim dla osób, które swoją przyszłość zawodową upatrują w zakresie pogłębionej współpracy czy też koegzystencji z ludźmi innych kultur i religii. Uwzględniając współczesne trendy związane z globalizacją (masowy przepływ osób / potencjalnych pracowników i konkurentów na rynku pracy, w wymiarze kontynentalnym i międzykontynentalnym) oraz procesami migracyjnymi w skali światowej, pojawia się nieodzowność adekwatnego przygotowania się do życia (koegzystencji) z osobami innych kultur i przedstawicielami odmiennych religii. Wydaje się, że proces metysażu kulturowego będzie coraz bardziej przybierał na sile i będzie oddziaływał na wszystkie zakresy życia polityczno-gospodarczego oraz  społeczno-kulturowego. Stąd też tak ważne wydaje się być nie tylko merytoryczne przygotowanie zawodowe, ale też posiadanie adekwatnych kompetencji w nawiązywaniu i pielęgnowaniu kontaktów międzyludzkich na płaszczyźnie zawodowej (zwłaszcza w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi) oraz w życiu pozazawodowym. Dlatego tok studiów II stopnia przewiduje nie tylko liczne wykłady, ale też ćwiczenia i praktyki, tak aby wiedza teoretyczna znalazła swoje odzwierciedlenie w realnym życiu. Jak podpowiada życie, brak znajomości norm i zasad w nawiązywaniu i dbaniu o podtrzymywanie kontaktów z ludźmi innych kultur i religii, nieuchronnie prowadzi do niezrozumień, pomówień, uprzedzeń, a w konsekwencji do antagonizmów oraz  konfliktów. Można temu w dużym stopniu zapobiec, przyswajając sobie wiedzę z zakresu zasadniczych odmienności innych kultur i religii, jak również studiując zasady współistnienia wskazywane przez antropologię kulturową, czy też uwzględnianie społecznej nauki Kościoła w odniesieniu do promocji ludzkiej i migracji oraz etyki chrześcijańskiej. Studia mogą zatem w sposób zasadniczy przyczynić się do adekwatnego przygotowania się do życia i pracy oraz odpowiedzialnego współzawodnictwa i rzetelnej współpracy w środowiskach wielokulturowych.         

 1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • zna podstawowe reguły rządzące procesami kulturowymi i religijnymi w skali regionalnej i międzynarodowej
 • rozumie istotne powiązania systemów religijnych i kulturowych na poszczególnych kontynentach z życiem lokalnych społeczności, w tym ich związek z lokalną polityką
 • potrafi wyjaśnić różnice i podobieństwa między głównymi nurtami religijnymi Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą głównych tekstów religijnych religii monoteistycznych
 • zna podstawową literaturę związanej z kulturami i religiami Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii
 • rozumie główne procesy związane z funkcjonowaniem grup i instytucji religijnych w czasie procesów migracyjnych
 • posiada podstawową wiedzę na temat procesów związanych z międzykulturowym przekazem treści religijnych
 • zna podstawowe zasady dotyczące prawidłowości i zakłóceń komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
   
 1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi posługiwać się rozmaitymi formami komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej w celu nawiązywania, podtrzymywania i pielęgnowania kontaktów
 • posiada umiejętność krytycznej obserwacji, analizy i wyciągania wniosków z obserwacji zjawisk międzykulturowych i międzyreligijnych
 • posiada zdolność aktywnego i twórczego uczestnictwa w wielorakich formach komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w procesie komunikowania się za pomocą różnorodnych mediów
 • posiada umiejętność krytycznego odnalezienia się w ogromie informacji z zakresu komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej oraz wyselekcjonowania informacji wartościowych
 • posiada umiejętność adekwatnego wykorzystania różnorodnych form komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej
 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska międzykulturowe i międzyreligijne
 • potrafi zastosować znajomość procesów komunikacji międzykulturowej i międzyreligijnej do sytuacji społecznych i rodzinnych
 • posiada umiejętności w nawiązywaniu kontaktów międzyosobowych z przedstawicielami różnorodnych grup kulturowych i religijnych
   
 1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
 • docenia znaczenie postaw religijnych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych
 • pracuje w grupie, przyjmując różne w niej role
 • dostrzega problemy religijne i kulturowe związane z życiem własnym i cudzym, poszukuje optymalnych rozwiązań
 • jest świadomy istnienia kulturowego i religijnego wymiaru w działaniach instytucji społecznych i politycznych
 • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w kontaktach z przedstawicielami różnych kultur i religii
 • jest zdolny do komunikowania się z osobami o innych przekonaniach religijnych
   

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:

- punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego),

- punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = (s*20)/2 + e/2

gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

s – średnia ocen z toku studiów.

e - punktacja z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w skali 0-100

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek komunikacja kultury i religii - studia II stopnia będzie składała się z trzech części:

 1. Przedstawienie przez kandydata motywacji podjęcia studiów na określonym kierunku.
 2. Przedstawienie przez kandydata własnych dokonań związanych z dyscypliną nauk o kulturze i religii (własne doświadczenie w kontaktach z wyznawcami innych religii i odmiennych kultur, ewentualna współpraca z osobami innych kultur i religii, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 3. Sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o współczesnych trendach związanych z globalizacją, procesami migracyjnymi w skali światowej, wielorakich wzorców kulturowych oraz religijnych, jak również zachodzących pomiędzy nimi wielorakich interakcji, co przekłada się na relacje międzyludzkie.

 

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Należy podać wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na wydziale w przypadku zakwalifikowania kandydata na studia

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata
 • 1 zdjęcie
 • opłatę za legitymację elektroniczną
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach