Kierunek lekarski

Nazwa kierunku: Kierunek lekarski

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania:  6 lat


Jednostki prowadzące: Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Stronahttps://wmcm.uksw.edu.pl/

Kontaktwmcm@uksw.edu.pl


Zasady kwalifikacji dla kandydatów na kierunek lekarski stacjonarny i niestacjonarny

- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu maturalnego (tzw. „nowej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z trzech przedmiotów wymaganych (tj. biologii, chemii, matematyki):

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

biologia - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,2   
albo rozszerzony      p1 = 0,4

chemia -  część pisemna

podstawowy             p1 = 0,2   
albo rozszerzony      p1 = 0,4

matematyka - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,1   
albo rozszerzony      p2 = 0,2


Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W+ p3W3


gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z biologii (część pisemna),

W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z chemii (część pisemna),

W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z matematyki (część pisemna),

p1 – przelicznik dla poziomu z biologii,

p2 – przelicznik dla poziomu z chemii,

p3 – przelicznik dla poziomu z matematyki.

 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.


- Zasady kwalifikacji dla kandydatów:

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”);

-- legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) oraz zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE, zawierającym punktację z jednego lub dwóch przedmiotów wymaganych:

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik dla „starej matury”**

Przelicznik dla kandydata ze „starą maturą”, który zdał dany przedmiot w formule nowej matury na poziomie rozszerzonym***

biologia

część pisemna

albo część ustna*

P1 = 0,30

P1 = 0,25

P1 = 0,40

 

chemia

część pisemna

albo część ustna

albo ocena końcoworoczna*

P2 = 0,30

P2 = 0,25

P2 = 0,15

P2 = 0,40

 

matematyka

część pisemna

albo część ustna

albo ocena końcoworoczna*

P3 = 0,10

P3 = 0,07

P3 = 0,05

P3 = 0,20

 

* do wyboru przez kandydata (ocena końcoworoczna z chemii lub matematyki uwzględniana tylko wówczas, jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości);

** kandydat samemu dokonuje wyboru punktacji, która będzie uwzględniona do przeliczenia wyniku rekrutacyjnego: czy będzie uwzględniona ocena z egzaminu dojrzałości („starej matury”), czy punktacja uzyskana w ramach egzaminu maturalnego („nowej matury”), jeśli przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie podstawowym;

*** przelicznik analogiczny do poziomu rozszerzonego na „nowej maturze” jest stosowany, w sytuacji gdy dany przedmiot był zdawany według formuły „nowej matury” na poziomie rozszerzonym.

 

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W+ p3W3

 

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z biologii  (w części pisemnej lub ustnej) po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z biologii (część pisemna);

W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z chemii (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał chemii na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z chemii (część pisemna);

W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z matematyki (w części pisemnej lub ustnej), bądź oceny końcoworocznej, jeśli kandydat nie zdawał matematyki na egzaminie dojrzałości, po przeliczeniu zgodnie z tabelą poniżej, bądź liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z matematyki (część pisemna);

p1 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej z biologii,

p2 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z chemii,

p3 – przelicznik dla części pisemnej/ustnej/oceny końcoworocznej z matematyki.

Przeliczenie skali „starej matury” na skalę „nowej matury” odbywa się na podstawie tabeli:
 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczająca (2)

30

----------

----------

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

70

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

----------

-----------


Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB (Matura Międzynarodowa) lub dyplomem EB (Matura Europejska).

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, oraz kandydatów z dyplomem EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

- dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;

- dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo).

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

4. Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.


5) Zasady kwalifikacji dla kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną.

Kandydaci na kierunek lekarski podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według następujących zasad: wymogiem wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie na świadectwie maturalnym oceny z biologii oraz oceny z co najmniej jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej tj. oceny ze świadectwa odpowiadającemu świadectwu ukończenia szkoły, z jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Po przeliczeniu ze skali ocen stosowanej w danym kraju na skalę ocen polskiej „nowej matury”, punktacja jest mnożona przez odpowiedni przelicznik. Dla oceny końcoworocznej obowiązuje przelicznik analogiczny do przelicznika dla oceny końcoworocznej w przypadku kandydatów ze „starą maturą”. 

 

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

 

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

 

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

 

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

 

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

 

 

 

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

 

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

 

 

 

B

85

4

4

VG

C

70

 

 

 

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

 

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Kandydaci z obywatelstwem zagranicznym, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego na terenie Polski oraz nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do weryfikacji z języka polskiego, przeprowadzanego centralnie przez Wydział Nauk Humanistycznych.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

  • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
  • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach