Rekrutacja na podstawie matur i dyplomów zagranicznych

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA KANDYDATÓW ZE ŚWIADECTWEM MATURALNYM UZYSKANYM ZA GRANICĄ LUB DYPLOMEM ZAGRANICZNYM

§ 1

1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą być przyjęci kandydaci posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne uzyskane za granicą, które potwierdza, iż dana osoba ma prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, albo też do świadectwa dołączone jest zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa.

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a następnie uznanym, w drodze nostryfikacji lub zgodnie z odpowiednią umową międzynarodową, za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów.

3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2, zarówno osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, jak i obywatele polscy, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w § 3.

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

§ 2

W przypadku, gdy dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równoważność z dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, jeśli kierunek prowadzony jest w systemie semestralnym, albo do końca pierwszego trymestru studiów jeśli kierunek prowadzony jest w systemie trymestralnym.

§ 3

1. Kandydaci  na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie z maturą uzyskaną za granicą – zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy – podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdali tzw. „nową maturę”, o ile wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pozwalają na przeliczenie na punkty, tj. tylko wówczas, gdy kandydat zdawał na maturze zagranicznej zestaw przedmiotów, który jest wystarczający dla kandydata zdającego w Polsce egzamin maturalny do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel:

Skala ocen stosowana w Ukrainie

Skala ocen stosowana w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

                              12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

Świadectwo maturalne uzyskane w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie maturalnym

 

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 1 - 5

Skala 1 – 6

1

1

100

2

2

80

3

3

55

4

4

30

5

5 – 6

0

Świadectwo maturalne uzyskane na Litwie

Poziom A
Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

Świadectwo maturalne uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii

USA, Wielka Brytania

Irlandia

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Poziom HL Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

A, A+, A*

100

A1

100

A-

94

A2

94

B+

87

B1

88

B

80

B2

82

B-

75

B3

76

C+

67

C1

70

C

60

C2

64

C-

54

C3

58

D+

46

D1

52

D

40

D2

46

D-

33

D3

40

E

25

 

 

Świadectwo maturalne uzyskane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena na świadectwie

 

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

Skala 5-2

Skala 5 -1

Skala literowa

Od 2010 r.

Od 2011 r.

5

5

MVG

A

100

 

 

 

B

85

4

4

VG

C

70

 

 

 

D

55

3

3

G

E

40

2

2-1

IG

F

0

Świadectwo maturalne uzyskane we Francji

Oceny

Skala ocen polskiej
„nowej matury”

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Dla świadectw maturalnych z pozostałych krajów do obliczenia wyniku rekrutacyjnego stosuje się proporcję.

2. W przypadku, gdy przedmiotem wymaganym w rekrutacji na dany kierunek jest język polski, odpowiednikiem na świadectwie maturalnym uzyskanym za granicą jest język ojczysty dla kraju wydania świadectwa.

3. Postanowienia ust. 1, 2 nie dotyczą postępowania kwalifikacyjnego na kierunek lekarski.

4. Kandydaci na kierunek lekarski podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według następujących zasad: wymogiem wzięcia udziału w rekrutacji jest posiadanie na świadectwie maturalnym  oceny z biologii oraz oceny z co najmniej jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Dopuszczalne jest uwzględnienie oceny końcoworocznej tj. oceny ze świadectwa odpowiadającemu świadectwu ukończenia szkoły, z jednego przedmiotu spośród przedmiotów: chemia, matematyka. Po przeliczeniu ze skali ocen stosowanej w danym kraju na skalę ocen polskiej „nowej matury”, punktacja jest mnożona przez odpowiedni przelicznik. Dla oceny końcoworocznej obowiązuje przelicznik analogiczny do przelicznika dla oceny końcoworocznej w przypadku kandydatów ze „starą maturą”.

Przeliczenie punktacji z przedmiotów zawartych na świadectwie maturalnym (zagranicznym) następuje według tabel zawartych w ust. 1.

5. Kandydaci na kierunek pielęgniarstwo (studia I stopnia prowadzone w języku angielskim), którzy nie posiadają co najmniej jednego z dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego, ujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009.218.1695), mogą przystąpić do weryfikacji znajomości języka angielskiego, mającej na celu wydanie zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie, bądź braku znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Weryfikacja znajomości języka angielskiego przeprowadzana jest przez komisję weryfikacyjną powołaną przez kierownika jednostki rekrutującej, złożoną z nauczycieli akademickich.

6. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych II stopnia oraz na pedagogikę II stopnia niestacjonarną, którzy posiadają dyplom zagraniczny ukończenia studiów, przystępują do egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy, o której mowa powyżej określają jednostki rekrutujące.

7. Dla wszystkich kierunków, o których mowa w ust. 6, rozmowę, o której mowa w ust. 6 przeprowadza powołana przez kierownika jednostki rekrutującej lub przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej komisja egzaminacyjna złożona z nauczycieli akademickich w składzie co najmniej 3 osób, przy czym w skład komisji mogą wchodzić osoby, które nie są w komisji rekrutacyjnej. Punktacja z rozmowy jest przyznawana w skali 2-5 oraz przeliczona na punkty kwalifikacyjne według poniższej tabeli:

Ocena (skala 2-5)

Punkty kwalifikacyjne

2

0

2,25

45

2,5

50

2,75

55

3

60

3,25

65

3,5

70

3,75

75

4

80

4,25

85

4,5

90

4,75

95

5

100

§ 4

1. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego na terenie Polski lub dyplomu ukończenia studiów wydanego przez polską uczelnię, a zamierzają podjąć studia stacjonarne prowadzone w języku polskim oraz nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, przystępują do weryfikacji znajomości języka polskiego przeprowadzanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW, mającej na celu wydanie zaświadczenia o znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie, bądź braku znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie.

2. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości wydanego na terenie Polski lub dyplomu ukończenia studiów wydanego przez polską uczelnię, a zamierzają podjąć studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim oraz nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego, bądź nie ukończyli rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, mogą przystąpić do weryfikacji znajomości języka polskiego przeprowadzanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW, mającej na celu wydanie zaświadczenia o znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie, bądź braku znajomości języka polskiego na odpowiednim poziomie., z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy kandydat zwróci się z prośbą o możliwość przystąpienia do weryfikacji znajomości języka polskiego w jednostce rekrutującej, termin weryfikacji komisja rekrutacyjna ustala w uzgodnieniu z kandydatem. Wówczas weryfikacja przeprowadzana jest przez komisję weryfikacyjną w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród członków komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej prowadzącej studia na kierunku, na który dany kandydat ubiega się o przyjęcie. O formie egzaminu decyduje komisja weryfikacyjna. Wynik weryfikacji komisja weryfikacyjna przekazuje do Biura Rekrutacji. O ile weryfikacja języka polskiego przeprowadzana w jednostce rekrutującej obejmuje testy pisemne, po wypełnieniu przez kandydatów i sprawdzeniu przez zespół przeprowadzający weryfikację, testy mogą być udostępniane kandydatom do wglądu na ich wniosek  przez jednostkę przeprowadzającą egzamin.

4. Weryfikacja znajomości języka polskiego przeprowadzana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW składa się z części ustnej, która ma na celu zbadanie umiejętności posługiwania się przez kandydata językiem mówionym, oraz części pisemnej, która ma na celu zbadanie umiejętności posługiwania się przez kandydata językiem pisanym, w celu uzyskania potwierdzenia, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Termin weryfikacji znajomości języka polskiego określa harmonogram rekrutacji. Wyniki weryfikacji są przekazywane do Biura Rekrutacji. Testy pisemne po wypełnieniu przez kandydatów i sprawdzeniu przez zespół przeprowadzający weryfikację mogą być udostępniane kandydatom do wglądu na ich wniosek przez jednostkę przeprowadzającą weryfikację.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach