Nauki o rodzinie

Kierunek nauki o rodzinie na UKSW został stworzony z myślą o tych, którzy chcą się zawodowo zajmować pomocą rodzinie. Interdyscyplinarność kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. 

Studenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu sześciu obszarów: pedagogika rodziny, psychologia rodziny, socjologia rodziny, zdrowie rodziny, prawo rodzinne i teologia rodziny.

Program kierunku nauki o rodzinie na UKSW oparty jest na szczegółowym rozpoznaniu rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej), ośrodkach adopcyjnych, jednostkach specjalistycznego poradnictwa oraz w innych instytucjach wsparcia rodziny.

Poziom kształcenia:  studia licencjackie (I stopnia), studia magisterskie (II stopnia)
Czas: studia licencjackie: 3 lata; studia magisterskie 2 lata
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne 

Specjalności

studia licencjackie:

  •  asystentura rodziny,
  •  wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną.

studia magisterskie:

  • mediacje i negocjacje,
  • coaching rodziny.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu kierunku nauki o rodzinie na UKSW znajdziesz pracę m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • ośrodkach adopcyjnych,
  • placówkach wychowawczo-oświatowych,
  • centrach pomocy rodzinie,
  • instytucjach pomocy rodzinie.

 

Wymagania rekrutacyjne

Studia stacjonarne licencjackie:

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język polski, język obcy nowożytny.

Przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka.

Studia stacjonarne magisterskie:

Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów.

W przypadku studiów niestacjonarnych, decyduje kolejność zgłoszeń z dokumentami na Wydział.

Nauki o rodzinie prowadzone są przez Wydział Studiów nad Rodziną. Więcej informacji na www.  

Kryteria przyjęć

Wymagane dokumenty na nauki o rodzinie (studia stacjonarne)
Wymagane dokumenty na nauki o rodzinie (studia niestacjonarne)

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach