Wymagane dokumenty na studia niestacjonarne

Kandydat na studia niestacjonarne składa następujące dokumenty:

• na STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-3 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [4 strona pliku PDF]);

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię;

3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)
- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów;

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

5) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);
---
6) zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych (dotyczy tylko kierunków określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, których lista umieszczona jest poniżej)*
UWAGA: skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie kandydaci otrzymają w momencie składania dokumentów na studia
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --
 wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania
---
7) dla kierunku teologia ogólna (Warszawa) - studia magisterskie jednolite niestacjonarne jedna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

===
dla kierunku "teologia" dodatkowo:
- zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów duchownych diecezjalnych lub zakonnych nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)

dla kierunku "prawo kanoniczne" dodatkowo:
- zaświadczenie od katechety lub własnego proboszcza (w przypadku byłych studentów wyższych seminariów diecezjalnych lub zakonnych, nie będących osobami duchownymi lub zakonnymi - zgoda Wielkiego Kanclerza UKSW; w przypadku osób duchownych lub zakonnych - zgoda przełożonego)


• na STUDIA II STOPNIA:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (opcja w IRK "wydruk podań" na koncie kandydata) [strony 1-3 pliku PDF], wypełnione poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisane przez kandydata (wraz z podaniem o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [4 strona pliku PDF]);


2) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię;

W sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest dostarczyć go na wydział (do dziekanatu) w terminie wyznaczonym przez wydział.

3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię;

4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)
- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów;

5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

6) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);

---
7) zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych (dotyczy tylko kierunków określonych odrębnym zarządzeniem Rektora, których lista umieszczona jest poniżej)*
UWAGA: skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie kandydaci otrzymają w momencie składania dokumentów na studia
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --
 wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania

* kierunki studiów niestacjonarnych, na które wymagane jest zaświadczenie lekarskie z odbytych badań specjalistycznych:

  • Historia Sztuki - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  • Informatyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

----------
UWAGA:
Dokumenty należy składać na wydziałach!
Biuro Rekrutacji nie przyjmuje dokumentów.
Prosimy o niedostarczanie dokumentów drogą przesyłki (pocztowej, kurierskiej etc.).
Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentów w terminie lub pod niewłaściwy adres danej jednostki rekrutującej.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach