Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Nazwa kierunku: Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień 

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień - 3 lata, II stopień - 2 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Nauk Historycznych

Strony: https://archeologia.wnhs.uksw.edu.pl/


Zarządzanie dziedzictwem kulturowym I stopnia

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę o miejscu i znaczeniu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w systemie nauk o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna i rozumie podstawową terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, geografii i kulturoznawstwa, posiada uporządkowaną podstawową wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych, ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu archeologii i historii sztuki Europy oraz basenu Morza Śródziemnego, posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, ma podstawową wiedzę o współczesnym muzealnictwie i instytucjach kultury oraz orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym, ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzacji, ma uporządkowaną podstawową wiedzę o zasadach i warunkach organizacyjnych oraz ekonomicznych funkcjonowania instytucji kultury, posiada wiedzę z zakresu historii techniki oraz reliktów materialnych z różnych okresów chronologicznych, posiada wiedzę w zakresie metod konserwacji i udostępniania zabytkowych reliktów, zna podstawowe techniki prezentacji danych przestrzennych w formie map cyfrowych z różnymi warstwami tematycznymi i ma wiedzę potrzebną do odpowiedniego wykorzystywania oprogramowania narzędziowego GIS. Posiada wiedzę na temat bezpośrednich i pośrednich uwarunkowań i determinantów współczesnych stosunków międzynarodowych oraz znaczenia czynnika kulturowego w tych stosunkach.

 

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym, archeologii i kulturoznawstwa w języku polskim i angielskim (posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych zarządzania dziedzictwem kulturowym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych pojawiających się w pracy zawodowej zarządcy dziedzictwa kulturowego, potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i opracować dla niego program długoterminowej ochrony i konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i wytworzone źródła, potrafi wyróżnić i zadokumentować opisowo, rysunkowo i fotograficznie w terenie jednostki stratygrafii stanowiska archeologicznego oraz przeprowadzić ich eksplorację, posługując się różnymi narzędziami a także ustalić ich miejsce w sekwencji stratygraficznej, jak również zadokumentować, zainwentaryzować i poddać doraźnej konserwacji ruchome znaleziska archeologiczne, potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi, potrafi interpretować wyniki specjalistycznych badań źródeł archeologicznych, wyniki badań geofizycznych, prospekcji aerofotograficznej i laserowego skanowania terenu, potrafi w sposób popularny przedstawić podstawowe fakty z dziedziny zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat oraz podając argumenty za i przeciw, potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji, rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła, potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Posiada umiejętności organizacji wydarzeń społecznych i działań oświatowych połączonych z problematyką rekonstrukcyjną, oraz wydarzeń quasi-naukowych wykorzystujących archeologię doświadczalną, potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą problematyki psychologii społecznej, potrafi pozyskiwać dane z właściwych baz danych aby przygotować mapę cyfrową, zawierającą szereg informacji przydatnych do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii środowiska, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz odczytywać i interpretować informacje przestrzenne zamieszczone na mapach cyfrowych.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zarządcy dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

 


Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopnia

Kandydat na studia II stopnia zarządzania dziedzictwem kulturowym powinien być absolwentem studiów I stopnia zarządzania dziedzictwem kulturowym lub jednego z kierunków pokrewnych: archeologia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, muzeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska. W związku z tym kandydaci nie będący absolwentami I st. zarządzania dziedzictwem kulturowym lub kierunków pokrewnych są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych (180 godzin) uzupełniających specjalistyczną wiedzę z zakresu terminologii i metodyki z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Do zaliczenia są następujące przedmioty: 1). Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym (wykład 30 godz.) 2). Zarys historii sztuki (wykład 60 godz.) 3). 3 przedmioty uzupełniające zależne od wcześniejszego profilu studiów, do ustalenia z opiekunem roku/kierownikiem kierunku (90 godzin) W/w przedmioty można zaliczyć na I lub II roku 2 stopnia.

Absolwent zarządzania dziedzictwem kulturowym studiów II stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podejmowania działań zawodowych w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym. W trakcie studiów zostaje przygotowany do rozpoczęcia pracy w instytucjach kultury, naukowych zajmujących się szeroko pojętą kulturą, w administracji, czy jako przewodnik.

Wiedza absolwenta

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w systemie nauk o społeczno-kulturowej przeszłości człowieka oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Ma poglębioną wiedzę o współczesnym muzealnictwie i instytucjach kultury oraz  orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym. Posiada wiedzę w zakresie historii konserwacji różnych kategorii zabytków zarówno w aspekcie rozwoju metod i praktycznych działań konserwatorskich jak i w dziedzinie instytucjonalnych działań w dziedzinie ochrony zabytków w skali międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) na temat ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce.

 

Umiejętności absolwenta

Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Potrafi w sposób popularny przedstawić złożone fakty z dziedziny zabytkoznawstwa i konserwatorstwa z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w pracy zawodowej archeologa i zarządcy dziedzictwa kulturowego.

 

Kompetencje absolwenta

Ma pogłębioną świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zarządcy dziedzictwa kulturowego, jest świadom odpowiedzialności za decyzje podejmowane w trakcie prac badawczych oraz konieczności respektowania regulacji prawnych. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p= 0,20   

albo rozszerzony      p= 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p= 0,30   

albo rozszerzony      p= 0,50

* Uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Wymagane dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach