Muzeologia

Nazwa kierunku: Muzeologia

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Humanistycznych

Strona: http://www.wnh.uksw.edu.pl/muzeologia

nasz profil na Facebooku: https://www.facebook.com/muzeologia.wnhuksw/?fref=ts


STUDIA I STOPNIA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku MUZEOLOGIA jest wyedukowanie absolwentów, którzy będą dysponowali wiedzą z dziedziny nauk humanistycznych i innych stosowanych w muzeach (zwłaszcza nauk o kulturze i religii), z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii nauk o kulturze, w tym antropologii kultury, historii sztuki,  historii,  ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody - w zgodności z kategorią zadań instytucji muzealnych, opisanych w art. 2 "Ustawy o muzeach". Kierunek MUZEOLOGIA ma pozwolić na wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, w zakresach stosowanych w instytucjach muzealnych, zbiorach specjalnych bibliotek, domach aukcyjnych, galeriach i innych instytucjach kultury, prowadzących działalność muzealną i realizujących politykę kolekcjonerską, ponadto - pracy w parkach narodowych, tematycznych, a także w organach administracji publicznej, odpowiadających za nadzór nad muzeami.


Okres ostatnich dwóch dekad, a w szczególności lata po otwarciu do publicznego użytku Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie (2004), charakteryzuje się bujnym rozwojem sektora instytucji kultury w Polsce, określanego mianem "muzealnictwo". Na ten rozwój, określany niekiedy w literaturze przedmiotu mianem "boomu muzealnego" składają się następujące desygnaty:

a) zwiększenie liczby muzeów do ok. 1000 w 2018 roku (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego),

b) zwiększenie skali publicznego zainteresowania muzeami, mierzonego, wg danych GUS, wzrostem frekwencji rocznych odwiedzin w muzeach, sięgając estymowanego w roku 2018 poziomu 40 mln wizyt,

c) zwiększenie nakładów administracji rządowej i samorządowej na rzecz rozwoju muzealnictwa, wyrażającego się w szczególności w takich inwestycjach muzealnych jak: Muzeum Historii Żydów Polskich "POLIN", Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum Historii Polski, czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ale również w formie programów dotacyjnych, ułatwiających dostęp do muzeów osobom o ograniczonych sprawnościach oraz osobom, pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, a także, powoływania instytucji eksperckich, wspierających działalność muzeów (Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, później - Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów),

d) zjawisko społecznego "oddolnego" zainteresowania muzeum jako formą upamiętniania kultury indywidualnej i lokalnej, wyrażające się w masowym (ok. 40-50 muzeów rocznie) zakładaniu muzeów tzw. prywatnych, w szczególności przez osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe,

e) zwiększenie samoświadomości środowisk muzealnych, przejawiające się w rozwoju i powstawaniu organizacji środowiskowych, np. Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, Polskie Stowarzyszenie Muzealników Prywatnych, czy wreszcie - Stowarzyszenie Muzeów i Skarbców Kościelnych "Ars Sacra",

f) pojawienie się w muzealnictwie polskim kategorii tzw. muzeum narracyjnego, skoncentrowanym na edukacji historycznej, łączącej dbałość o autentyczne muzealium z wykorzystaniem technik multimedialnych,

g) zauważalny w społeczeństwie polskim wzrost zainteresowania historią i kulturą opieki nad nią, której instytucjonalnym wyrazem są muzea. Opisane wyżej poprzez wybrane desygnaty zjawisko wymaga profesjonalnego wsparcia ze strony absolwentów kierunków, kształcących w zakresie muzealnictwa. Kierunek MUZEOLOGIA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie należy do najbardziej profesjonalnych, tak jeśli chodzi o zaplecze infrastrukturalne, program badawczy oraz kompetencje kadry naukowej. W rozwijającym się sektorze polskiego muzealnictwa zatrudnionych jest aktualnie (w różnych formach stosunku pracy i zatrudnienia) ok. 30 tys. osób, z których ok. 20-30% osiągnie w najbliższym czasie prawo do skorzystania z praw emerytalnych. Fakt ten oznacza, iż niezbędne jest stworzenie oferty kształcenia akademickiego, która odpowie na wyraźne zainteresowanie społeczne oraz potrzeby konkretnych instytucji muzealnych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku MUZEOLOGIA będzie dysponował wiedzą z dziedziny nauk humanistycznych (w szczególności nauk o kulturze i religii)  i innych stosowanych w muzeach, z uwzględnieniem metodyki badań w zakresie wybranych zagadnień metodologii kulturoznawstwa, antropologii kultury, sztuki,  historii,  ochrony zabytków i ochrony przyrody - w zgodności z kategorią zadań instytucji muzealnych, opisanych w art. 2 "Ustawy o muzeach". Absolwent studiów będzie w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, w zakresach stosowanych w instytucjach muzealnych, zbiorach specjalnych bibliotek, galeriach i innych ośrodkach kultury, prowadzących działalność muzealną i realizujących politykę kolekcjonerską. Absolwent będzie posiadał umiejętność interpretacji roli muzeów w kulturze współczesnej. Absolwent kierunku MUZEOLOGIA będzie przygotowany do pracy w muzeach, innych instytucjach kultury, parkach narodowych, tematycznych, a także w organach administracji publicznych, odpowiadających za nadzór nad muzeami, w szczególności, na wszystkich stanowiskach, związanych z wykonywaniem ustawowych zadań muzeów, m.in. prowadzeniem działalności edukacyjnej, przygotowywaniem wystaw stałych i czasowych, współpracy z personelem specjalistycznym w zakresie konserwacji muzealiów; współpracy z przedstawicielami służb porządkowych, administracji państwowej, właściwymi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zbiorów (w tym - konserwatorskim). Absolwent kierunku będzie w stanie odpowiedzieć na zaznaczone w w/w polu potrzeby rozwijającego się sektora muzealnictwa w Polsce.
W toku studiów studenci realizują jeden wybrany moduł kształcenia - do wyboru są następujące moduły: a) Rzeczoznawstwo i rynek sztuki, b) Zarządzanie kulturą.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.


WIEDZA
Absolwent kierunku
- rozumie znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk. Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze nauk o kulturze. Rozumie znaczenie dyscyplin pokrewnych, a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych dla kształtowania się i funkcjonowania muzeologii; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami;
- zna podstawową terminologię używaną w muzeologii i muzealnictwie oraz rozumie jej zastosowania w obrębie  nauk o kulturze i religii oraz dyscyplin pokrewnych;
- zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa artystycznego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju kultury artystycznej w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie;
- zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa historycznego i archeologicznego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju dyscyplin historycznych w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie;
- zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa przyrodniczego, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju dyscyplin przyrodniczych w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na świecie;
- w stopniu podstawowym zna i rozumie zasady prawne i administracyjne w zarządzaniu instytucją kultury;
- zna zasady bezpieczeństwa zbiorów i ludzi, w tym zasady organizowania wystaw i zarządzania zbiorami muzeów;
- zna zasady inwentaryzacji, dokumentacji oraz dygitalizacji obiektów w instytucjach muzealnych, w tym posiada uporządkowaną wiedzę o bazach danych, metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji;
- zna i rozumie zastosowania nowych technologii w muzealnictwie;
- zna przepisy i dobre praktyki w zakresie ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i domeny publicznej w muzeach;
- zna i rozumie problematykę prawną związaną z ochroną dóbr kultury, w tym zna akty prawa polskiego, międzynarodowego i kościelnego, obowiązujące w Polsce;
- zna najważniejszą faktografię historii rozwoju kultury europejskiej w poszczególnych epokach, w tym w szczególności historii filozofii, literatury i sztuki;
- ma podstawową wiedzę, dotyczącą kolekcjonerstwa europejskiego. Zna zasady i mechanizmy funkcjonowania rynku sztuki;
- zna i rozumie wagę społecznych uwarunkowań w pracy muzealnika, a także rozumie znaczenie badań statystycznych i socjologicznych w muzeologii i muzealnictwie;
- zna praktyki edukacyjne w instytucjach kultury;
- zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodne z obszarem przedmiotowym realizowanej ścieżki kształcenia;
- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, zwłaszcza kultury języka i stylistyki. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości;
- zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej. Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania struktury i funkcji muzeum i innych instytucji kultury;
- potrafi samodzielnie formułować i analizować problemy badawcze, a także samodzielnie wyszukiwać specjalistyczną literaturę i opracowania z zakresu muzealnictwa i muzeologii;
- potrafi odpowiednio wybierać i posługiwać się nowoczesnymi metodami i narzędziami informatycznymi (ITC);
- potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować właściwą terminologię muzeologiczną i dyscyplin pokrewnych;
- posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat wszystkich obszarów działalności muzeum (w mowie i piśmie);
- potrafi indywidualnie zaprojektować i pracując w zespole zorganizować wystawę;
- potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie muzealników współdziałać przy ochronie i zabezpieczeniu muzealiów;
- potrafi prezentować własne poglądy i opinie na temat istniejących muzeów i ich działalności;
- posługuje się językiem obcym na poziomie  B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk historycznych w pracy muzealnika;
- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o kulturze i religii w pracy muzealnika;
- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie nauk o ziemi i środowisku w pracy muzealnika;
- potrafi zaplanować i zorganizować lekcje muzealne na różnych poziomach  (dla różnych grup wiekowych i społecznych);
- potrafi planować długofalowe działania w praktyce muzealnej na różnych stanowiskach w tym w szczególności zarządzać zasobami ludzkimi;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanej ścieżki kształcenia;
- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku
- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;
- jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia zawodu muzealnika, w tym ma świadomość wagi postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodowej;
- jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia funkcji muzealnika jako zawodu regulowanego (prawnie), rozumie wynikające stąd ograniczenia;
- jest gotów do wypełniania swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w miejscach działania muzeum;
- jest przygotowany do pracy zespołowej w muzeum;
- jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje działania w zakresie promocji wartości kulturowych, religijnych, ludzkich, rozumie zjawiska konfliktów społecznych, narodowościowych i kulturowych oraz ma przekonanie o swojej roli mediatora między dziedzictwem kultury a społeczeństwem;

- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji wybranej ścieżki kształcenia przy planowaniu działalności zawodowej i aktywności na rzecz środowiska społecznego.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p= 0,40   

albo rozszerzony      p= 0,50

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p= 0,15   

albo rozszerzony      p= 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p= 0,20   

albo rozszerzony      p= 0,30

uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskają na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną. Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się, że poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu:

poziom

Poziom

SL/HL

podstawowy = SL (% pkt)

rozszerzony = HL (% pkt)

7

100

100

6

86

85

5

72

70

4

58

55

3

44

40

2

30

25

1

0

10

 

Przyjęcie kandydatów z dyplomem Matury Europejskiej EB, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z nową maturą oraz zgodnie z tabelą:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 - 10,00

100%

8,00 - 8, 95

90%

7,00 - 7,95

75%

6,00 - 6,95

60%

5,00 - 5,95

45%

4,00 - 4,95

30%

 

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB, albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze, ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej:

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach