Informacja dla kandydatów z dyplomem zagranicznym - studia II stopnia rekrutacja dodatkowa

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne którzy posiadają dyplom zagraniczny przystępują do rozmowy kompetencyjnej.
Rozmowy kompetencyjne odbędą się 17 września 2019 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal - plik pdf

Kandydaci, którzy posiadają dyplom zagraniczny i mają obywatelstwo inne niż polskie przystępują do centralnej weryfikacji znajomości języka polskiego (wyjątkiem są osoby, które legitymują się określonym certyfikatem i prześlą skan tego certyfikatu do dnia 12 września do końca dnia e-mailem na adres: admission@uksw.edu.pl wraz ze skanem dyplomu zagranicznego)
Z centralnej weryfikacji znajomości języka polskiego mogą być zwolnione osoby, które:
a) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez jedną z jednostek wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców],
lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Osoby, które nie wyślą pliku ze skanem certyfikatu znajomości języka polskiego do 12 września do końca dnia, nie tracą szansy na udział w rekrutacji -> mogą one przystąpić do centralnej weryfikacji znajomości z języka polskiego.

Termin i miejsce centralnej weryfikacji zanjomości z języka polskiego: 17 września 2019 (godz. 8:30), sala 326, kampus przy ul. Dewajtis 5.


KWALIFIKACJA:
W dniu 20 września o godz. 12:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK (rodzaje komunikatów: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (terminy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 23 września):
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ

Osoby z dyplomem zagranicznym i obywatelstwem polskim składają dokumenty na wydziałach u komisji rekrutacyjnych wydziałów (zgodnie z komunikatami na kontach w IRK).

Akty prawne dotyczące wykształcenia:
Nostryfikacja dyplomów

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach