Informacja o trwającej rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Na niektórych kierunkach studiów stacjonarnych jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca (trzeci nabór) -> aktualnie trwające rejestracje na studiach stacjonarnych.

Informacja o Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Na studiach niestacjonarnych (z wyjątkiem pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej I stopnia, gdzie rekrutacja odbywa się wg schematu, jak dla studiów stacjonarnych) obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> szczegółowy komunikat). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.

Szczegóły dotyczące rejestracji na poszczególne rodzaje studiów w HARMONOGRAM REKRUTACJI.


Ostatni dzień rejestracji w IRK jest jednocześnie ostatnim dniem na wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer wygenerowany przez system IRK (numer generuje się po zapisaniu na kierunek). Opłata rekrutacyjna wynosi: za pierwszy kierunek 85zł, za każdy kolejny 60zł. Zalecamy wnoszenie opłat za pomocą kanałów zapewniających możliwie najszybszy przepływ środków (np. przelew realizowany drogą elektroniczną, bądź przelew dokonany w siedzibie banku).
Opłaty są księgowane w ciągu następnych dni po zrealizowaniu transakcji, dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty (zaksięgowanie opłaty następuje w momencie, gdy pod określonym kierunkiem/kierunkami przestaje być wyświetlany napis "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ").
Numer rachunku, o którym mowa powyżej służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (nie służy do wnoszenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką [ELS]). Opłatę za ELS (na inny numer rachunku, który jest widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK -> opcja "wydruk podań" na koncie w IRK) kandydaci na studia stacjonarne wnoszą dopiero po zakwalifikowaniu (z wyjątkiem kandydatów na Wydział Prawa i Administracji [kierunki: administracja, stosunki międzynarodowe, człowiek w cyberprzestrzeni], gdzie w przypadku zaproszenia do składania dokumentów, opłatę za ELS wnoszą również osoby z listy rezerwowej]).

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni zostaną:
- stypendyści RP (po przesłaniu dokumentacji z instytucji kierującej stypendystę RP na studia w UKSW),
- laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji skan dyplomu laureata, bądź finalisty olimpiady dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek),
- zwycięzcy i finaliści konkursów dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji skan dyplomu laureata, bądź finalisty konkursu dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek).
W rekrutacji dodatkowej zalecamy przesyłanie skanów dyplomów olimpiad/konkursów do dnia 12 września. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu/zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie
Lista olimpiad i konkursów.


Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami po rekrutacji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji:

-> Jak wygląda proces rekrutacji?
-> Przewodnik po rekrutacji (opis)
-> IRK krok po kroku (prezentacja)

ODPOWIEDZI na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach