Informacja o rozpoczynającej się rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Trwa rejestracja w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) --> www.irk.uksw.edu.pl

Na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich rejestracja potrwa do 8 lipca
Do tego dnia należy założyć konto, zaznaczyć przedmioty wymagane do rekrutacji na kierunek/kierunki i wpisać z nich wyniki, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną.

Na studiach II stopnia stacjonarnych rejestracja potrwa do 8 lipca
Do tego dnia należy założyć konto, zapisać się na kierunek/kierunki, w zależności od wybranego kierunku [INFORMACJA]: wpisać średnią z toku studiów lub zaznaczyć egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub zaznaczyć egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnią z toku studiów), wnieść opłatę rekrutacyjną.

Na studiach niestacjonarnych obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej - wkrótce w oddzielnym komunikacie zostaną podane terminy i miejsca przyjmowania dokumentów; aktualnie dokumenty nie są jeszcze przyjmowane). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.

Szczegóły dotyczące rejestracji na poszczególne rodzaje studiów w HARMONOGRAM REKRUTACJI.


Informujemy, że na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie można zarejestrować się przed 3 lipca (a więc przed terminem ogłoszenia wyników matury 2018).  W tym celu należy w formularzu rejestracji kandydata w punkcie nr 2 (wprowadź wyniki matury) zaznaczyć przedmioty "wymagane" (tj. brane pod uwagę przy rekrutacji - wykaz przedmiotów wymaganych znajduje się w pliku ZASADY REKRUTACJI 2018/19) oraz pozostawić wartość zero, a po otrzymaniu wyników uzupełnić dane.
Numer matury i datę jej wystawienia można uzupełnić później (tj. również po 8 lipca - na wszystkich rodzajach studiów).

UWAGA: do 8 lipca można zmieniać wybór przedmiotów branych pod uwagę przy obliczeniu wyniku rekrutacyjnego.


Ostatni dzień rejestracji w IRK jest jednocześnie ostatnim dniem na wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer wygenerowany przez system IRK (numer generuje się po zapisaniu na kierunek). Opłata rekrutacyjna wynosi: za pierwszy kierunek 85zł, za każdy kolejny 60zł. Zalecamy wnoszenie opłat za pomocą kanałów zapewniających możliwie najszybszy przepływ środków (np. przelew realizowany drogą elektroniczną, bądź przelew dokonany w siedzibie banku).
Opłaty są księgowane w ciągu następnych dni po zrealizowaniu transakcji, dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty (zaksięgowanie opłaty następuje w momencie, gdy pod określonym kierunkiem/kierunkami przestaje być wyświetlany napis "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ").
Numer rachunku, o którym mowa powyżej służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (nie służy do wnoszenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką [ELS]). Opłatę za ELS (na inny numer rachunku, który jest widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK -> opcja "wydruk podań" na koncie w IRK) kandydaci na studia stacjonarne wnoszą dopiero po zakwalifikowaniu (z wyjątkiem kandydatów na Wydział Prawa i Administracji [kierunki: prawo, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni], gdzie w przypadku zaproszenia do składania dokumentów, opłatę za ELS wnoszą również osoby z listy rezerwowej]).

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni zostaną:
- stypendyści RP (po przesłaniu dokumentacji z instytucji kierującej stypendystę RP na studia w UKSW),
- laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji skan dyplomu laureata, bądź finalisty olimpiady dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek),
- zwycięzcy i finaliści konkursów dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji skan dyplomu laureata, bądź finalisty konkursu dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek).
Zalecamy przesyłanie skanów dyplomów olimpiad/konkursów do dnia 4 lipca. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu/zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie.
Lista olimpiad i konkursów


Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami po rekrutacji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji:

-> Jak wygląda proces rekrutacji?
-> Przewodnik po rekrutacji (opis)
-> IRK krok po kroku (prezentacja)

ODPOWIEDZI na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach