Informacja dla osób ze "starą maturą" (skala ocen 1-6, 2-5), które przystąpiły do "nowej matury"

Jeśli kandydat z tzw. „starą maturą” (skala ocen 1-6 lub 2-5) wśród przedmiotów wymaganych do rekrutacji na określony kierunek ma przedmiot zdawany według formuły tzw. „nowej matury” i chce, aby w postępowaniu kwalifikacyjnym został wzięty pod uwagę ten wynik (zamiast oceny ze „starej matury”, albo zamiast oceny końcoworocznej z tego przedmiotu, albo w sytuacji jeśli kandydat nie miał dotychczas oceny z tego przedmiotu ani na świadectwie dojrzałości, ani na świadectwie ukończenia szkoły średniej), wówczas prosimy o wysłanie e-maila do Biura Rekrutacji na adres rekrutacja@uksw.edu.pl zawierającego:
a) informację, jakie przedmioty kandydat zgłasza do wzięcia pod uwagę rekrutacji (który przedmiot/które przedmioty powinny być uwzględnione ze „starej matury”, bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej, a który/które przedmioty z „nowej matury”)
b) załączone pliki ze skanami:
- zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (zaświadczenie zawierające ocenę z egzaminu zdawanego wg formuły „nowej matury” w latach 2016-2021)
- świadectwa dojrzałości (zawierającego oceny z egzaminu starej matury)
- świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko w sytuacji, gdy do obliczenia wyniku rekrutacyjnego kandydat wykazuje z danego przedmiotu ocenę końcoworoczną).
W temacie e-maila prosimy napisać: „stara matura + nowa matura”.

Po otrzymaniu skanów Biuro Rekrutacji dokona przeliczenia wyniku rekrutacyjnego na podstawie wskazanych przez kandydata przedmiotów, o czym poinformuje kandydata.

Przypominamy, że na większości kierunków przedmioty wymagane do rekrutacji w przypadku „starej matury” są następujące:
1a) j. polski - część pisemna
1b) j. polski - część ustna
2) język obcy nowożytny - część ustna albo ocena końcoworoczna, gdy kandydat nie zdawał ustnego języka obcego na maturze
3) przedmiot do wyboru - część pisemna albo ocena końcoworoczna, gdy kandydat nie zdawał pisemnego przedmiotu na maturze
(dla każdego kierunku określony jest zestaw przedmiotów do wyboru).

Informacja dotycząca wszystkich kierunków z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa:
Dla każdego z przedmiotów wymaganych określone są przeliczniki (tzw. przeliczniki główne), które mają określoną wartość w zależności od kierunku. Jeśli kandydat zamiast przedmiotu ze "starej matury" wykaże przedmiot z „nowej matury”, wówczas:
- jeśli przedmiot z "nowej matury" był zdawany na poziomie podstawowym (wynik z tego przedmiotu wyrażony w skali 0-100 przed przemnożeniem przez przelicznik główny zostaje przemnożony przez przelicznik pomocniczy równy 0,75).
- jeśli przedmiot z nowej matury był zdawany na poziomie rozszerzonym (wynik z tego przedmiotu wyrażony w skali 0-100  przed przemnożeniem przez przelicznik główny zostaje przemnożony przez przelicznik pomocniczy równy 1).

Informacja dotycząca kierunku lekarskiego: zasady przeliczania punktacji ujęte są na str. 11-12: w pliku
Informacja dotycząca kierunku pielęgniarstwo: zasady przeliczania punktacji ujęte są na str. 13-14: w pliku

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach