Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (studia I stopnia oraz jednolite mgr stacjonarne)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informujemy, że pliki z zeskanowaną maturą zagraniczną (tłumaczenia na język polski) należy przesłać
do 07 września (do końca dnia) na adres: admission@uksw.edu.pl (w temacie maila należy wpisać: "matura zagraniczna").

Prosimy również o wpisanie w treści e-maila informacji o obywatelstwie oraz numeru PESEL lub numeru nadanego przez system IRK (numer rozpoczynający się od 00…).

  • Kandydaci, którzy prześlą skan, bądź kserokopię świadectwa maturalnego (tłumaczenie na język polski  - i ich oceny będą możliwe do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW, zostaną przeliczeni. Zostaną oni powiadomieni przez Biuro Rekrutacji o przeliczenia punktów).

 


Kandydaci, którzy posiadają maturę zagraniczną i mają obywatelstwo inne niż polskie przystępują do weryfikacji znajomości z języka polskiego.
Z weryfikacji znajomości z języka polskiego zwolnione są osoby, które:
a) mają polskie obywatelstwo lub polską maturę lub dyplom ukończenia polskiej uczelni -> takie osoby prosimy o przesłanie informacji na e-maila admission@uksw.edu.pl do 07 września)
albo
b) legitymują się jednym z niżej wymienionych dokumentów (specjalnych certyfikatów) potwierdzających znajomość języka polskiego i prześlą ten certyfikat/zaświadczenie do 07 września na adres admission@uksw.edu.pl, tj. osoby, które:
- ukończyły roczny kurs przygotowawczy (na poziomie B2) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców],
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Osoby, które nie wyślą pliku ze skanem certyfikatu do 07 września nie tracą szansy na udział w rekrutacji. Jeśli chcą wziąć w niej udział, powinny przystąpić do weryfikacji znajomości z języka polskiego.

Termin i miejsce weryfikacji znajomości z języka polskiego: 14 września (godz. 9:00), forma egzaminu stacjonarna.
Zasady BHP obowiązujące na egzaminie: WYTYCZNE

 Na egzamin należy mieć ze sobą również dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość kandydata.


Kandydaci na studia, którzy posiadają Stypendium RP:

- rejestrują się w IRK (prosimy o mailowe potwierdzenie rejestracji w IRK wraz z podaniem numeru PESEL lub numeru nadanego przez system IRK [numer rozpoczynający się od 00…] na adres: admission@uksw.edu.pl),
- UKSW powinno otrzymać pisemne skierowanie stypendysty RP na studia (pismo placówki kierującej stypendystę RP na UKSW),
 


Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ


KWALIFIKACJA:
W dniu 17 września o godz. 14:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK (rodzaje komunikatów: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (terminy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 20 września):
Na wszystkich kierunkach poza kierunkami prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji (tj. poza kierunkami: prawo, stosunki i prawo międzynarodowe, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni) dokumenty na studia składają wyłącznie osoby zakwalifikowane. Na kierunkach prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji (kierunki: prawo, stosunki i prawo międzynarodowe, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni) dokumenty mogą składać osoby zakwalifikowane (wówczas są przyjmowane) oraz osoby z listy rezerwowych (wówczas nie mają gwarancji przyjęcia na studia - muszą oczekiwać na komunikat komisji rekrutacyjnej Wydziału Prawa i Administracji, czy ostatecznie znajdą się w puli osób przyjętych).
 

Legalizacja czy apostille?
Jeżeli państwo, do którego wyjeżdżasz jest stroną Konwencji Haskiej możesz uzyskać poświadczenie dokumentów klauzulą apostille, jeżeli nie - konieczna jest legalizacja. UWAGA: termin doniesienia poświadczonych dokumentów klauzulą apostille lub zalegalizowanych to 30 września. Dotyczy osób, które zakwalifikują się na studia i zdecydują się złożyć dokumenty.

Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ

Osoby z obywatelstwem polskim (posiadające maturę zagraniczną lub maturę polską) składają dokumenty na wydziałach u komisji rekrutacyjnych wydziałów (zgodnie z komunikatami na kontach w IRK).

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach