Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (studia I stopnia oraz jednolite mgr stacjonarne)

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informujemy, że pliki z zeskanowaną maturą zagraniczną (tłumaczenia na język polski) należy przesłać
do 4 lipca (do końca dnia) na adres: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl (w temacie maila należy wpisać: "matura zagraniczna"). Prosimy również o wpisanie w treści e-maila informacji o obywatelstwie oraz numeru PESEL lub numeru nadanego przez system IRK (numer rozpoczynający się od 00…).

  • Kandydaci, którzy prześlą skan, bądź kserokopię świadectwa maturalnego (tłumaczenie na język polski) i ich oceny będą możliwe do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW, nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (zostaną oni powiadomieni przez Biuro Rekrutacji o fakcie przeliczenia punktów).
  • Pozostali kandydaci (tj. osoby, które przesłały skan świadectwa maturalnego, ale punktacja nie była możliwa do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną poinformowani przez Biuro Rekrutacji.
  • Osoby, które nie zdążyły przesłać skanu świadectwa maturalnego do 4 lipca, mogą przystąpić do rozmowy kompetencyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 lipca 2018 (od godz. 14:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Numery sal -> plik pdf

UWAGA: do rozmów kwalifikacyjnych mogą przystąpić tylko osoby, które:
1) otrzymają ocenę pozytywną z egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się tego samego dnia o godz. 8:30

lub
2) są zwolnione z egzaminu z języka polskiego (szczegółowe informacje poniżej).


Kandydaci, którzy posiadają maturę zagraniczną i mają obywatelstwo inne niż polskie przystępują do egzaminu z języka polskiego.
Z egzaminu z języka polskiego zwolnione są osoby, które:
a) mają polskie obywatelstwo lub polską maturę lub dyplom ukończenia polskiej uczelni -> takie osoby prosimy o przesłanie informacji na e-maila cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl do 4 lipca)
albo
b) legitymują się jednym z niżej wymienionych dokumentów (specjalnych certyfikatów) potwierdzających znajomość języka polskiego i prześlą ten certyfikat/zaświadczenie do 4 lipca na adres cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl, tj. osoby, które:
- ukończyły roczny kurs przygotowawczy (na poziomie B1) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców],
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Osoby, które nie wyślą pliku ze skanem certyfikatu do 4 lipca nie tracą szansy na udział w rekrutacji. Jeśli chcą wziąć w niej udział, powinny przystąpić do egzaminu z języka polskiego.

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 10 lipca (godz. 8:30), sala 210 (poziom "-1" - obok Biblioteki), kampus przy ul. Dewajtis 5.


Kandydaci na studia, którzy posiadają Stypendium RP:

- rejestrują się w IRK (prosimy o mailowe potwierdzenie rejestracji w IRK wraz z podaniem numeru PESEL lub numeru nadanego przez system IRK [numer rozpoczynający się od 00…] na adres: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl),
- UKSW powinno otrzymać pisemne skierowanie stypendysty RP na studia (pismo placówki kierującej stypendystę RP na UKSW),
- stypendyści RP przed złożeniem dokumentów na wydziale zgłaszają się do Działu Kształcenia UKSW (tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093).


Osoby z obywatelstwem zagranicznym, które w dniu 10 lipca będą przystępowały do egzaminu z języka polskiego oraz rozmów kwalifikacyjnych mogą tego dnia zgłosić się do Działu Kształcenia (kampus przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093, w godzinach  9-15) w celu wstępnej weryfikacji posiadanych dokumentów oraz uzyskania zaświadczenia o zasadach podejmowania studiów.
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ


KWALIFIKACJA:
W dniu 13 lipca o godz. 12:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK (rodzaje komunikatów: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (terminy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 16 lipca):
Na wszystkich kierunkach poza kierunkami prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji (tj. poza kierunkami: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni) dokumenty na studia składają wyłącznie osoby zakwalifikowane. Na kierunkach prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji (kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni) dokumenty mogą składać osoby zakwalifikowane (wówczas są przyjmowane) oraz osoby z listy rezerwowych (wówczas nie mają gwarancji przyjęcia na studia - muszą oczekiwać na komunikat komisji rekrutacyjnej Wydziału Prawa i Administracji, czy ostatecznie znajdą się w puli osób przyjętych).

Osoby z obywatelstwem zagranicznym (niezależnie od tego czy posiadają maturę zagraniczną, czy maturę polską) najpierw zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093, w godzinach 9:00-12:30.
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ

Osoby z obywatelstwem polskim (posiadające maturę zagraniczną lub maturę polską) składają dokumenty na wydziałach u komisji rekrutacyjnych wydziałów (zgodnie z komunikatami na kontach w IRK).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach