Informacja dla kandydatów z maturą zagraniczną (studia I stopnia oraz jednolite mgr stacjonarne) [rekrutacja dodatkowa]

Kandydaci z maturą zagraniczną, podobnie jak kandydaci z maturą polską, rejestrują się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.uksw.edu.pl).
Jeśli kandydat posiada zarówno maturę polską, jak i maturę zagraniczną powinien dokonać wyboru (w systemie IRK) jednej z tych matur.

Informujemy, że pliki z zeskanowaną maturą zagraniczną (tłumaczenia na język polski) należy przesłać
do 12 września (do końca dnia) na adres: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl (w temacie maila należy wpisać: "matura zagraniczna"). [UWAGA: w dniach 16 sierpnia - 2 września e-mail nie będzie obsługiwany -> odpowiedzi na pytania kierowane w tym czasie, będą udzielane od dnia 3 września]

Prosimy również o wpisanie w treści e-maila informacji o obywatelstwie oraz numeru PESEL lub numeru nadanego przez system IRK (numer rozpoczynający się od 00…).

  • Kandydaci, którzy prześlą skan, bądź kserokopię świadectwa maturalnego (tłumaczenie na język polski) i ich oceny będą możliwe do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW, nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej (zostaną oni powiadomieni przez Biuro Rekrutacji o fakcie przeliczenia punktów).
  • Pozostali kandydaci (tj. osoby, które przesłały skan świadectwa maturalnego, ale punktacja nie była możliwa do przeliczenia na wynik rekrutacyjny UKSW) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, o czym zostaną poinformowani przez Biuro Rekrutacji.
  • Osoby, które nie zdążyły przesłać skanu świadectwa maturalnego do 12 września, mogą przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 września 2018 (od godz. 13:00) w kampusie przy ul. Dewajtis 5.
Tezy do rozmów -> TUTAJ
Wykaz sal: plik pdf

UWAGA: do rozmów kwalifikacyjnych mogą przystąpić tylko osoby, które:
1) otrzymają ocenę pozytywną z egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się tego samego dnia o godz. 8:30

lub
2) są zwolnione z egzaminu z języka polskiego (szczegółowe informacje poniżej).


Kandydaci, którzy posiadają maturę zagraniczną i mają obywatelstwo inne niż polskie przystępują do egzaminu z języka polskiego.
Z egzaminu z języka polskiego zwolnione są osoby, które:
a) mają polskie obywatelstwo lub polską maturę lub dyplom ukończenia polskiej uczelni -> takie osoby prosimy o przesłanie informacji na e-maila cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl do 12 września)
albo
b) legitymują się jednym z niżej wymienionych dokumentów (specjalnych certyfikatów) potwierdzających znajomość języka polskiego i prześlą ten certyfikat/zaświadczenie do 12 września na adres cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl, tj. osoby, które:
- ukończyły roczny kurs przygotowawczy (na poziomie B1) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego [Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców],
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Osoby, które nie wyślą pliku ze skanem certyfikatu do 12 września nie tracą szansy na udział w rekrutacji. Jeśli chcą wziąć w niej udział, powinny przystąpić do egzaminu z języka polskiego.

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 18 września (godz. 8:30), kampus przy ul. Dewajtis 5, sala 326  (Nowy Budynek, łącznik).


Kandydaci na studia, którzy posiadają Stypendium RP:

- rejestrują się w IRK (prosimy o mailowe potwierdzenie rejestracji w IRK wraz z podaniem numeru PESEL lub numeru nadanego przez system IRK [numer rozpoczynający się od 00…] na adres: cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl),
- UKSW powinno otrzymać pisemne skierowanie stypendysty RP na studia (pismo placówki kierującej stypendystę RP na UKSW),
- stypendyści RP przed złożeniem dokumentów na wydziale zgłaszają się do Działu Kształcenia UKSW (tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093).


Osoby z obywatelstwem zagranicznym, które w dniu 18 września będą przystępowały do egzaminu z języka polskiego oraz rozmów kwalifikacyjnych mogą tego dnia zgłosić się do Działu Kształcenia (kampus przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093, w godzinach  9-15) w celu wstępnej weryfikacji posiadanych dokumentów oraz uzyskania zaświadczenia o zasadach podejmowania studiów.
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ


KWALIFIKACJA:
W dniu 21 września o godz. 12:00 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK (rodzaje komunikatów: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany).

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (terminy zgodnie z harmonogramem rekrutacji od dnia 24 września):
Na wszystkich kierunkach poza kierunkami prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji (tj. poza kierunkami: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni) dokumenty na studia składają wyłącznie osoby zakwalifikowane. Na kierunkach prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji (kierunki: prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni) dokumenty mogą składać osoby zakwalifikowane (wówczas są przyjmowane) oraz osoby z listy rezerwowych (wówczas nie mają gwarancji przyjęcia na studia - muszą oczekiwać na komunikat komisji rekrutacyjnej Wydziału Prawa i Administracji, czy ostatecznie znajdą się w puli osób przyjętych).

Osoby z obywatelstwem zagranicznym (niezależnie od tego czy posiadają maturę zagraniczną, czy maturę polską) najpierw zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Gmach, 1 piętro, pokój 093, w godzinach 9:00-12:30.
Wykaz dokumentów kandydata z obywatelstwem zagranicznym -> TUTAJ

Osoby z obywatelstwem polskim (posiadające maturę zagraniczną lub maturę polską) składają dokumenty na wydziałach u komisji rekrutacyjnych wydziałów (zgodnie z komunikatami na kontach w IRK).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach