Informacja o rekrutacji (rejestracja w IRK, terminy, zasady rekrutacji, opłata)

W dniach 5 sierpnia - 15 września odbywała się w systemie IRK rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca (oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych: pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).
Ogłoszenie wyników na kontach kandydatów w IRK: 20 września (g. 12:00)
Przyjmowanie dokumentów (I. tura): 23, 24 września (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszej turze, komisje rekrutacyjne mogą zadecydować o przeprowadzeniu w kolejnych dniach tj. 25-26września drugiej tury przyjmowania dokumentów, o czym poinformują kandydatów na ich kontach w IRK w polu „UWAGI” w zakładce „wyniki rekrutacji”).


Na studiach niestacjonarnych (z wyłączeniem kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych) obowiązuje rejestracja w trybie ciągłym (kandydaci na studia niestacjonarne po dokonaniu rejestracji w systemie IRK dostarczają dokumenty do odpowiedniego dziekanatu/pokoju komisji rekrutacyjnej -> szczegóły). Kandydaci są przyjmowani maksymalnie do limitu miejsc określonego dla danego kierunku wg kolejności złożenia dokumentów (termin rejestracji w IRK nie jest wiążący). W przypadku zamknięcia rekrutacji danym kierunku studiów niestacjonarnych (w szczególności w związku z wyczerpaniem limitu miejsc) informacja zostanie podana na stronie: www.rekrutacja.uksw.edu.pl oraz w katalogu studiów w systemie IRK.

Szczegóły dotyczące rejestracji na poszczególne rodzaje studiów w HARMONOGRAM REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA


OPŁATA REKRUTACYJNA

Ostatni dzień rejestracji w IRK jest jednocześnie ostatnim dniem na wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer wygenerowany przez system IRK (numer generuje się po zapisaniu na kierunek). Opłata rekrutacyjna wynosi: za pierwszy kierunek 85zł, za każdy kolejny 60zł (w przypadku kierunków, gdzie wszyscy kandydaci muszą przystąpić do egzaminu wstępnego tj. dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz teologii: 100zł).
Opłaty są księgowane w ciągu następnych dni po zrealizowaniu transakcji, dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty (zaksięgowanie opłaty następuje w momencie, gdy pod określonym kierunkiem/kierunkami przestaje być wyświetlany napis "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ").
Numer rachunku, o którym mowa powyżej służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (nie służy do wnoszenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką [ELS]). Opłatę za ELS (na inny numer rachunku, który jest widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK -> opcja "wydruk podań" na koncie w IRK) kandydaci na studia stacjonarne wnoszą dopiero po zakwalifikowaniu (z wyjątkiem kandydatów na Wydział Prawa i Administracji [kierunki: prawo, administracja, człowiek w cyberprzestrzeni, stosunki międzynarodowe], gdzie w przypadku zaproszenia do składania dokumentów, opłatę za ELS wnoszą również osoby z listy rezerwowej]).

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni zostaną:
- stypendyści RP (po przesłaniu dokumentacji z instytucji kierującej stypendystę RP na studia w UKSW),
- laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji skan dyplomu laureata, bądź finalisty olimpiady dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek),
- zwycięzcy i finaliści konkursów dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edu.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty konkursu dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek).
Zalecamy przesyłanie skanów dyplomów olimpiad/konkursów do dnia 12 lipca. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu/zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie.
Lista olimpiad i konkursów


Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami po rekrutacji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji:
-> Jak wygląda proces rekrutacji?
-> Przewodnik po rekrutacji (opis)
-> IRK krok po kroku (prezentacja)

ODPOWIEDZI na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach