Rekrutacja dodatkowa na studia stacjonarne II stopnia

W dniach 5 sierpnia - 15 września odbywała się w systemie IRK rejestracja dodatkowa na studia stacjonarne na kierunkach, na których pozostały wolne miejsca (oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych: kierunek pedagogika).

Przypominamy, że na większości kierunków studiów kryterium rekrutacji dla wszystkich grup kandydatów jest arytmetyczna średnia ocen z toku studiów, tj. średnia ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Średnia wprowadzona przez kandydata w IRK musi być udokumentowana na suplemencie do dyplomu lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, jeśli nie jest wskazana na suplemencie. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego) [nie jest to średnia ocen z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego, bądź średnia z pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego oraz wyniku końcowego studiów].
Na Wydziale Nauk Humanistycznych oraz Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym kandydaci niebędący absolwentami studiów I stopnia na kierunku macierzystym (wybranym) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowiski kandydaci niebędący absolwentami studiów I stopnia na kierunku macierzystym (wybranym), bądź pokrewnym przystępują do rozmowy kwalfikacyjnej.
 

LISTA KIERUNKÓW NA KTÓRYCH ODBYWAŁA SIĘ REKRUTACJA DODATKOWA (w nawiasach liczba miejsc dostępna w rekrutacji dodatkowej):

• WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK o ŚRODOWISKU 
biologia (3)
inżynieria środowiska (2)

• WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

filozofia (12)
ochrona środowiska (10)
Philosophy and Culture of east-central Europe (5)
Sustainability Studies (5)
 
• WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
informatyka (30)
matematyka (10)
fizyka (10)
chemia (5)
 
• WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
filologia polska (6)
filologia włoska (12) 
kulturoznawstwo (14)
 
• WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH i SPOŁECZNYCH 
archeologia (10)
ekonomia menedżerska (15)
historia (20)
historia sztuki (20)
politologia (30)
socjologia (15)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym (15)
 
• WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
pedagogika (10)
 
• WYDZIAŁ PRAWA i ADMINISTRACJI
administracja (40)
stosunki międzynarodowe (25)
bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (20)
 
• WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
nauki o rodzinie (15) 
 
• WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
komunikacja kultury i religii (19)
 

TERMINY REJESTRACJI:

Początek zapisów: 5 sierpnia (godz. 12:00)
Ostatni dzień na rejestrację i wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 15 września (do końca dnia)
Ogłoszenie wyników: 20 września (godz. 12:00)

Rejestracja dodatkowa jest odrębnym naborem niezależnym od rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), dlatego mogą w niej wziąć udział również osoby, które nie brały udziału w rekrutacji podstawowej.
Osoby, które brały udział w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej), tj. wniosły wówczas opłatę rekrutacyjną, która przypisana została do kierunku/kierunków, za rekrutację dodatkową wnoszą opłatę w wysokości 60zł za każdy zapis na kierunek.
Osoby, które zapisały się w rekrutacji podstawowej (czerwcowo-lipcowej) na kierunek/kierunki, ale nie wniosły opłaty rekrutacyjnej, wnoszą opłatę tylko za kierunki w rekrutacji dodatkowej wg zasady 85zł za pierwszy zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej, 60zł za każdy kolejny zapis na kierunek w rekrutacji dodatkowej.

Więcej informacji w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
Kierunki dostępne są w systemie IRK

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach