Informacja o rekrutacji (rejestracja w IRK, opłaty, terminy)

Trwa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków studiów oraz wymagań rekrutacyjnych dla rekrutacji na rok akademicki 2020/21 -> ZASADY REKRUTACJI 2020/21 oraz HARMONOGRAMEM REKRUTACJI 2020/21.

Studia stacjonarne = studia bezpłatne
Studia niestacjonarne = studia płatne


STUDIA Z KWALIFIKACJĄ  [studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, tj. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa]. Są to studia stacjonarne na wszystkich wydziałach oraz studia niestacjonarne prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna), a także Wydział Medyczny.Collegium Medicum (kierunek lekarski).

Rejestracja dodatkowa na studia z kwalifikacją potrwa od 10 września (g. 12) do 5 października (do końca dnia).
Ogłoszenie wyników nastąpi 9 października o godz. 12 (na kontach kandydatów w IRK).

-> Na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich do ostatniego dnia rejestracji należy: założyć konto w IRK, zaznaczyć przedmioty wymagane do rekrutacji na kierunek/kierunki i wpisać z nich wyniki, zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną.

Numer matury i datę jej wystawienia można uzupełnić później (tj. również po ostatnim dniu rejestracji).

-> Na studiach II stopnia do ostatniego dnia rejestracji należy: założyć konto w IRK, wpisać średnią z toku studiów (jeśli na jej podstawie odbywa się rekrutacja - w innych wypadkach zaznaczyć odpowiednią ścieżkę kwalifikacji), zapisać się na kierunek/kierunki, wnieść opłatę rekrutacyjną.


STUDIA BEZ KWALIFIKACJI [studia, gdzie nie ma postępowania kwalifikacyjnego, tj. kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty (do wyczerpania limitu miejsc)]. Są to studia niestacjonarne na wszystkich wydziałach z wyjątkiem studiów niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Medyczny.Collegium Medicum. 

-> terminy składania dokumentów na studia bez kwalifikacji (po dokonaniu rejestracji w IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej).


OPŁATA REKRUTACYJNA

Ostatni dzień rejestracji w IRK jest jednocześnie ostatnim dniem na wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer wygenerowany przez system IRK (numer generuje się po zapisaniu na kierunek). Opłata rekrutacyjna wynosi: za pierwszy kierunek 85zł, za każdy kolejny 60zł (w przypadku kierunków, gdzie wszyscy kandydaci muszą przystąpić do egzaminu wstępnego tj. dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz teologii: 100zł).
Opłaty są księgowane w ciągu następnych dni po zrealizowaniu transakcji, dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty. Zaksięgowanie opłaty następuje w momencie, gdy pod określonym kierunkiem/kierunkami widoczna jest informacja "Opłata rekrutacyjna została zapłacona".
Numer rachunku, o którym mowa powyżej służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (nie służy do wnoszenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką [ELS]).

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni zostaną:
- stypendyści RP (po przesłaniu dokumentacji z instytucji kierującej stypendystę RP na studia w UKSW),
- laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edul.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty olimpiady dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek),
- zwycięzcy i finaliści konkursów dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edu.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty konkursu dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek).
W ramach rekrutacji dodatkowej zalecamy przesyłanie skanów dyplomów olimpiad/konkursów do dnia 2 października. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu/zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie.
Lista olimpiad i konkursów

OPŁATA ZA WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (ELS)
Opłatę za ELS (na inny numer rachunku, który jest widoczny na ostatniej stronie podania kandydata z IRK -> opcja "wydruk podań" na koncie w IRK) kandydaci na studia z kwalifikacją wnoszą dopiero po zakwalifikowaniu (z wyjątkiem kandydatów na kierunki, na których w przypadku zaproszenia do składania dokumentów, opłatę za ELS wnoszą również osoby z listy rezerwowej, ale dopiero wówczas, gdy na koncie kandydata z listy rezerwowej komisja rekrutacyjna umieści w zakładce "wyniki rekrutacji" w polu "Uwagi" informację o zaproszeniu do złożenia dokumentów). -> więcej informacji o opłacie za ELS


Informacja dla laureatów i finalistów olimpiad/konkursów

Dotyczy wszystkich kierunków z wyłączeniem kierunku lekarskiego:
- jeśli kandydat chce być kwalifikowany na podstawie olimpiady/konkursu, powinien na koncie w IRK w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" zaznaczyć przy danym kierunku studiów (na który chce być kwalifikowany na podst. olimpiady/konkursu) opcję"zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego nr".


Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami po rekrutacji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji:
-> Jak wygląda proces rekrutacji?
-> Przewodnik po rekrutacji (opis)
-> IRK krok po kroku (prezentacja)

ODPOWIEDZI na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach