Olimpiady, konkursy

Olimpiady i konkursy 2018-2021

Obwieszczenie Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

Obwieszczenie Nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednlitego Uchwały Nr 51/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich oraz organizowanych przez uczelnię w latach 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

UWAGA!

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci/zwycięzcy/finaliści konkursów, o których mowa w powyższych uchwałach Senatu UKSW są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (dotyczy tylko studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich).
Kandydat, aby zostać zwolniony z opłaty rekrutacyjnej zobowiązany jest przesłać na adres e-mail Biura Rekrutacji skan dyplomu lub zaświadczenia. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu lub zaświadczenia.

 

Stypendia naukowe dla laureatów/finalistów olimpiad kierunkowych

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, może ubiegać się o stypendium rekora dla najlepszych studentów, jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Materialnej dla Studenta UKSW: www.dpm.uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach