Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2021/22 (terminy, rejestracja, opłaty)

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) twa rejestracja na studia na rok akademicki 2021/22. Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI oraz ZASADAMI REKRUTACJI. Informujemy, że kolejność rejestracji w IRK nie ma znaczenia dla szans rekrutacyjnych kandydata (zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne).

Studia stacjonarne = studia bezpłatne
Studia niestacjonarne = studia płatne


STUDIA Z KWALIFIKACJĄ [studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, tj. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa]:
-> studia stacjonarne na wszystkich wydziałach
-> studia niestacjonarne na niektórych wydziałach: Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna), Wydział Medyczny.Collegium Medicum (kierunek lekarski), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (psychologia).

Rejestracja na studia z kwalifikacją potrwa do 9 lipca (do końca dnia)*
Ogłoszenie wyników nastąpi 19 lipca o godz. 12 (na kontach kandydatów w IRK)*
* z wyjątkiem kierunku lekarskiego (studia niestacjonarne)

->> Na studiach I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich do ostatniego dnia rejestracji należy:
- założyć konto w IRK,
- zaznaczyć przedmioty wymagane do rekrutacji na kierunek/kierunki i wpisać z nich wyniki,
- zapisać się na kierunek/kierunki,
- wnieść opłatę rekrutacyjną.
Można zarejestrować się również przed dniem ogłoszenia wyników matury 2021 (przed 5 lipca). Wówczas z każdego przedmiotu wymaganego do rekrutacji należy wprowadzić wartość "0", a następnie, tj. po 5 lipca (do ostatniego dnia rejestracji) wprowadzić punktację.

Numer matury i datę jej wystawienia można uzupełnić później (tj. również po ostatnim dniu rejestracji).

Osoby, które przed 5 lipca (dzień ogłoszenia wyników maturalnych) zapisały się na kierunek studiów z kwalifikacją i wniosły opłatę rekrutacyjną, a następnie otrzymały negatywny wynik egzaminu maturalnego, mogą do dnia 9 lipca wypisać się z kierunku/kierunków w systemie IRK (dzięki temu wpłata nie będzie przypisana do rekrutacji, co pozwoli na wykorzystanie jej w rekrutacji dodatkowej na studia z kwalifikacją, o ile rekrutacja na dany kierunek studiów będzie przeprowadzana, lub do zapisu na studia bez kwalifikacji).

->> Na studiach II stopnia do ostatniego dnia rejestracji należy:
- założyć konto w IRK,
- wpisać średnią z toku studiów (jeśli na jej podstawie odbywa się rekrutacja - w innych wypadkach zaznaczyć odpowiednią ścieżkę kwalifikacji),
- zapisać się na kierunek/kierunki,
- wnieść opłatę rekrutacyjną.

Można zarejestrować się przed terminem egzaminu dyplomowego (w takim przypadku egzamin dyplomowy powinien być zaliczony między końcem rejestracji, a terminem przyjmowania dokumentów).


STUDIA BEZ KWALIFIKACJI [studia, na których nie ma postępowania kwalifikacyjnego, tj. kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty (do wyczerpania limitu miejsc)]. Są to studia niestacjonarne na wszystkich wydziałach z wyjątkiem studiów niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Medyczny.Collegium Medicum oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

-> terminy składania dokumentów na studia bez kwalifikacji będą ogłoszone w późniejszym terminie (aktualnie dokumenty nie są jeszcze przyjmowane)


OPŁATA REKRUTACYJNA

 • ostatni dzień rejestracji w IRK jest jednocześnie ostatnim dniem na wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer wygenerowany przez system IRK (numer generuje się po zapisaniu na kierunek).
  UWAGA: numer rachunku, o którym mowa powyżej służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - nie służy do wnoszenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką [ELS]
 • opłata rekrutacyjna wynosi: za pierwszy kierunek 85zł, za każdy kolejny 60zł.
  - w przypadku kierunku specjalistyczne studia teologiczne [studia II stopnia stacjonarne] opłata wynosi 100zł, ze względu na to, że wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego
 • opłaty są księgowane w ciągu następnych dni po zrealizowaniu transakcji, dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty. Zaksięgowanie opłaty następuje w momencie, gdy na koncie kandydata w IRK pod określonym kierunkiem/kierunkami widoczna jest informacja "Opłata rekrutacyjna została zapłacona".

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni zostaną:

 • stypendyści RP (po przesłaniu dokumentacji z instytucji kierującej stypendystę RP na studia w UKSW),
   
 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edu.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty olimpiady dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek),
 • zwycięzcy i finaliści konkursów dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edu.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty konkursu dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek).
  Zalecamy przesyłanie skanów dyplomów olimpiad/konkursów do dnia 7 lipca. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu/zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie.

  -> Lista olimpiad i konkursów

OPŁATA ZA WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (ELS)
Opłatę za ELS wnoszą dopiero po ogłoszeniu wyników osoby zakwalifikowane*
* na niektórych kierunkach komisje rekrutacyjne mogą zaprosić do złożenia dokumentów również osoby z listy rezerwowej (wówczas na koncie kandydata z listy rezerwowej komisja rekrutacyjna umieści w zakładce "wyniki rekrutacji" w polu "Uwagi" informację o zaproszeniu do złożenia dokumentów - w takiej sytuacji przed złożeniem dokumentów również należy wnieść opłatę za ELS).


INFORMACJA DLA LAUREATÓW i FINALISTÓW OLIMPIAD oraz KONKURSÓW:

-> Lista olimpiad i konkursów

Dotyczy wszystkich kierunków z wyłączeniem kierunku lekarskiego:

- jeśli kandydat chce być kwalifikowany na podstawie olimpiady/konkursu, powinien na koncie w IRK w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" zaznaczyć przy danym kierunku studiów (na który chce być kwalifikowany na podst. olimpiady/konkursu) opcję "zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego nr".

Dla kierunku lekarskiego:
- jeśli kandydat posiada zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego, które uprawnia go do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania rekrutacyjnego, powinien na koncie w IRK w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" zaznaczyć przy kierunku lekarskim opcję "zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego",
- jeśli kandydat posiada zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego, które uprawnia go do uzyskania maksymalnej punktacji z danego przedmiotu wymaganego przy rekrutacji, w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" powinien zaznaczyć opcję "polska nowa matura".


Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami po rekrutacji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji:
-> Jak wygląda proces rekrutacji?
-> Przewodnik po rekrutacji (opis)
-> IRK krok po kroku (prezentacja)

ODPOWIEDZI na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach