Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2021/22 (terminy, rejestracja, opłaty)

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) trwa rejestracja na studia na rok akademicki 2021/22. Zapraszamy do zapoznania się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI oraz ZASADAMI REKRUTACJI. Informujemy, że kolejność rejestracji w IRK nie ma znaczenia dla szans rekrutacyjnych kandydata (zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne).

Studia stacjonarne = studia bezpłatne
Studia niestacjonarne = studia płatne


STUDIA Z KWALIFIKACJĄ - studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, tj. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa:
-> studia stacjonarne na wszystkich wydziałach
-> studia niestacjonarne na niektórych wydziałach: Wydział Nauk Pedagogicznych (pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna), Wydział Medyczny.Collegium Medicum (kierunek lekarski), Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (psychologia).

Zakończyła się rekrutacja podstawowa na studia z kwalifikacją. 6 sierpnia od godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na kierunki, na których nie zostały wypełnione limity miejsc -> lista kierunków zostanie opublikowana najpóźniej 5 sierpnia do godz. 16.
Harmonogram rekrutacji dodatkowej

->> Aby wziąć udział w rekrutacji dodatkowej na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, należy do ostatniego dnia rejestracji (12 września);
- założyć konto w IRK,
- zaznaczyć przedmioty wymagane do rekrutacji na kierunek/kierunki i wpisać z nich wyniki,
- zapisać się na kierunek/kierunki,
- wnieść opłatę rekrutacyjną.

Numer matury i datę jej wystawienia można uzupełnić po zakończeniu rejestracji (przed złożeniem dokumentów - w przypadku zakwalifikowania).

->> Na studiach II stopnia do ostatniego dnia rejestracji należy:
- założyć konto w IRK,
- wpisać średnią z toku studiów* (jeśli na jej podstawie odbywa się rekrutacja - w innych wypadkach zaznaczyć odpowiednią ścieżkę kwalifikacji)
- zapisać się na kierunek/kierunki,
- wnieść opłatę rekrutacyjną.

* przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę na studiach, na których kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej/magisterskiej ani oceny z egzaminu licencjackiego/magisterskiego. Średnia z toku studiów zawarta jest zazwyczaj na suplemencie, bądź zaświadczeniu o ukończeniu studiów. Jeśli na tych dokumentach nie ma średniej z toku studiów, konieczne jest uzyskanie z dziekanatu zaświadczenia o średniej z toku studiów (średnia z toku studiów musi być udokumentowana podczas składania dokumentów).

Można zarejestrować się przed terminem egzaminu dyplomowego (w takim wypadku egzamin dyplomowy powinien być zaliczony między końcem rejestracji w IRK, a terminem przyjmowania dokumentów).


STUDIA BEZ KWALIFIKACJI - studia, na których nie ma postępowania kwalifikacyjnego, tj. kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie IRK i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej, dostarczają w podanych przez wydziały terminach dokumenty (do wyczerpania limitu miejsc)]. Są to studia niestacjonarne na wszystkich wydziałach z wyjątkiem studiów niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Medyczny.Collegium Medicum oraz Wydział Filozofii Chrześcijańskiej.

-> terminy składania dokumentów na studia bez kwalifikacji


OPŁATA REKRUTACYJNA

 • ostatni dzień rejestracji w IRK jest jednocześnie ostatnim dniem na wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny numer wygenerowany przez system IRK (numer generuje się po zapisaniu na kierunek).
  UWAGA: numer rachunku, o którym mowa powyżej służy wyłącznie do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - nie służy do wnoszenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką [ELS]
 • opłata rekrutacyjna wynosi: za pierwszy kierunek 85zł, za każdy kolejny 60zł.
  - w przypadku kierunku specjalistyczne studia teologiczne [studia II stopnia stacjonarne] opłata wynosi 100zł, ze względu na to, że wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu wstępnego
 • opłaty są księgowane w ciągu następnych dni po zrealizowaniu transakcji, dlatego prosimy o cierpliwe oczekiwanie na zaksięgowanie opłaty. Zaksięgowanie opłaty następuje w momencie, gdy na koncie kandydata w IRK pod określonym kierunkiem/kierunkami widoczna jest informacja "Opłata rekrutacyjna została zapłacona".

Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni zostaną:

 • stypendyści RP (po przesłaniu dokumentacji z instytucji kierującej stypendystę RP na studia w UKSW),
   
 • laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edu.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty olimpiady dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek),
 • zwycięzcy i finaliści konkursów dających uprawnienie do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania kwalifikacyjnego na określony kierunek studiów (kandydat, aby zostać zwolnionym z opłaty rekrutacyjnej na dany kierunek studiów zobowiązany jest przesłać na adres e-mail rekrutacja@uksw.edu.pl skan dyplomu laureata, bądź finalisty konkursu dający uprawnienie do uzyskania 100 pkt na ten kierunek).
  Zalecamy przesyłanie skanów dyplomów olimpiad/konkursów do dnia 7 lipca. Prosimy o niewnoszenie opłaty rekrutacyjnej przed przesłaniem skanu dyplomu/zaświadczenia o olimpiadzie/konkursie.

  -> Lista olimpiad i konkursów

OPŁATA ZA WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (ELS)
Opłatę za ELS wnoszą dopiero po ogłoszeniu wyników osoby zakwalifikowane*
* na niektórych kierunkach komisje rekrutacyjne mogą zaprosić do złożenia dokumentów również osoby z listy rezerwowej (wówczas na koncie kandydata z listy rezerwowej komisja rekrutacyjna umieści w zakładce "wyniki rekrutacji" w polu "Uwagi" informację o zaproszeniu do złożenia dokumentów - w takiej sytuacji przed złożeniem dokumentów również należy wnieść opłatę za ELS).


INFORMACJA DLA LAUREATÓW i FINALISTÓW OLIMPIAD oraz KONKURSÓW:

-> Lista olimpiad i konkursów

Dotyczy wszystkich kierunków z wyłączeniem kierunku lekarskiego:

- jeśli kandydat chce być kwalifikowany na podstawie olimpiady/konkursu, powinien na koncie w IRK w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" zaznaczyć przy danym kierunku studiów (na który chce być kwalifikowany na podst. olimpiady/konkursu) opcję "zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego nr".

Dla kierunku lekarskiego:
- jeśli kandydat posiada zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego, które uprawnia go do uzyskania maksymalnej punktacji z całości postępowania rekrutacyjnego, powinien na koncie w IRK w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" zaznaczyć przy kierunku lekarskim opcję "zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego",
- jeśli kandydat posiada zaświadczenie/dyplom laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego/ogólnopolskiego, które uprawnia go do uzyskania maksymalnej punktacji z danego przedmiotu wymaganego przy rekrutacji, w punkcie "WYBIERZ EGZAMINY" powinien zaznaczyć opcję "polska nowa matura".


Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikami po rekrutacji, dzięki którym można dowiedzieć się, jak krok po kroku przejść przez proces rejestracji:
-> Jak wygląda proces rekrutacji?
-> Przewodnik po rekrutacji (opis)
-> IRK krok po kroku (prezentacja)

ODPOWIEDZI na NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach