Specjalistyczne badania lekarskie

1. Kandydaci zakwalifikowani na studia, podczas odbywania których mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zobowiązani są do uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Dotyczy to następujących wydziałów:

  1. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – kierunki: Ochrona Środowiska,
  2. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych – Chemia, Fizyka, Informatyka.
  3. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych – kierunki: Historia Sztuki, Archeologia, Ochrona dóbr kultury i środowiska.
  4. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – wszystkie kierunki.
2. Ust. 1 stosuje się także do innych wydziałów, jeżeli dziekan wydziału stwierdzi, że na danym kierunku studiów uzasadnione jest uzyskanie przez kandydatów na te kierunki, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów.

UWAGA: skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie kandydaci otrzymają w momencie składania dokumentów na studia
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? --
> wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania

 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach