Filologia klasyczna

Nazwa kierunku: Filologia klasyczna

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Humanistycznych

Strona: http://www.wnh.uksw.edu.pl/filologia_klasyczna

nasz profil na Facebooku: Filologia Klasyczna UKSW

 

Obejrzyj ulotkę:


STUDIA I STOPNIA

Filologia klasyczna, kierunek prowadzony w ramach Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oferuje studia z zakresu języka łacińskiego i starogreckiego, kultury antycznej oraz neolatynistyki. Filologia klasyczna jest jedynym kierunkiem na UKSW kształcącym w tym zakresie.

Kierunek doskonale przygotowuje do pracy naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach i w placówkach badawczych, do prac translatorycznych, w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do wszelkich innych zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie tekstów itp.), znajomości świata antycznego. Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

W toku studiów kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Studia filologii klasycznej dają podstawy do wykorzystania swej wiedzy oraz zainteresowań przy podejmowaniu praktycznych działań wspierających rozwój swojego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie wiedzy o antyku, jednym z dwóch (obok chrześcijaństwa) źródeł współczesnej kultury europejskiej. Absolwent studiów będzie w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, w zakresach stosowanych w instytucjach kultury a także w ośrodkach badawczych, archiwach czy zbiorach specjalnych bibliotek.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje między nimi;
- rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk humanistycznych dla rozwoju filologii klasycznej; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami;
- rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej;
- zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii starożytnej; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje;
- zna w pogłębionym stopniu religijne i społeczne uwarunkowania cywilizacji antycznej;
- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości;
- zna podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. Rozumie znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji europejskiej;
- zna i rozumie system języków łacińskiego i starogreckiego, oraz ich słownictwo;
- zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii przekładu, rozumie miejsce traduktologii w obszarze nauk humanistycznych;
- zna podstawowe metody z zakresu nauk pomocniczych historii, rozumie ich znaczenie dla badania wytworów dawnych kultur;
- zna dobre praktyki życia akademickiego, a także elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania ekonomiczne i prawne wykonywania zawodów związanych ze studiami filologicznymi.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu odpowiedniej do danego problemu badawczego, a także dokonać analizy i syntezy pozyskanych informacji oraz krytycznej oceny ich źródła;
- potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy z zakresu kultury antycznej, a także dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do jego rozwiązania;
- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i starogreckim, oraz przełożenia ich poprawnie na język polski;
- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich oddziaływania kulturowego;
- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych, oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących procesów historycznych i kulturowych;
- potrafi opracować wyniki własnych badań i zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w sposób dowodzący opanowania specjalistycznej terminologii;
- potrafi opracować wyniki własnych prac translatorskich w formie pisemnej w sposób dowodzący opanowania leksyki i systemu gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego;
- potrafi merytorycznie argumentować na rzecz określonego stanowiska, wykorzystując poglądy własne oraz innych autorów, rzetelnie je przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w grupie;
- potrafi posługiwać się w mowie i piśmie językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie ze standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji;
- potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach realizowanego modułu kształcenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku
- jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a także w odniesieniu do zachodzących przemian i aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych;
- jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów związanych z pracą zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie;
- jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o szeroko rozumiany interes publiczny;
- jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności badawczej i praktycznej.


STUDIA II STOPNIA

Studia stanowią kontynuację studiów I stopnia i oferują szerokie wykształcenie ogólnohumanistyczne obejmujące pogłębioną wiedzę z zakresu filologii klasycznej i kultury antycznej. Program kształcenia zawiera treści z zakresu literaturoznawstwa, nowoczesnych metodologii badań literaturoznawczych, jak również z zakresu językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa diachronicznego. Studia przygotowują przede wszystkim do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej, ale absolwenci zyskują również bardzo solidne wykształcenie ogólne, które pozwala im odnaleźć się w zmiennych sytuacjach zawodowych, rozwijając ich kreatywność i elastyczność.

Kierunek doskonale przygotowuje do pracy naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach i w placówkach badawczych, do prac translatorycznych, w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do wszelkich innych zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie tekstów itp.), znajomości świata antycznego. Studia filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów innych kierunków humanistycznych – szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, muzeologów, filozofów i teologów.

W toku studiów kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Studia filologii klasycznej dają podstawy do wykorzystania swej wiedzy oraz zainteresowań przy podejmowaniu praktycznych działań wspierających rozwój swojego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie wiedzy o antyku, jednym z dwóch (obok chrześcijaństwa) źródeł współczesnej kultury europejskiej. Absolwent studiów będzie w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej, w zakresach stosowanych w instytucjach kultury a także w ośrodkach badawczych, archiwach czy zbiorach specjalnych bibliotek.

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych, talentów i pasji nie tylko podczas zajęć, lecz także w ramach działalności Chóru UKSW, Teatru Akademickiego oraz studenckich kół naukowych i kół zainteresowań.
W ramach działalności różnych kół organizowane są studenckie konferencje naukowe, literackie i dialektologiczne wędrówki po Polsce, wspólne wyjazdy na festiwale filmowe itp.
Studenci mają też możliwość studiowania na innych uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST i za granicą w ramach programu  ERASMUS.
Wszystkie podstawowe zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym miejscu – na wiślanej skarpie, w otoczeniu leśnego rezerwatu na Bielanach, wśród zabytkowych budynków dawnego kościoła i klasztoru kamedułów.

WIEDZA
Absolwent kierunku
- zna w pogłębionym stopniu metodologię badań właściwą filologii oraz pokrewnym dyscyplinom humanistycznym. Rozumie znaczenie logicznego, rzetelnego i opartego na standardach etycznych zorganizowania i przeprowadzenia procesu badawczego dla uzyskania wiarygodnej wiedzy o charakterze naukowym;
- zna na poziomie rozszerzonym specjalistyczną terminologię z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych. Rozumie kluczowe koncepcje i teorie wypracowane na ich gruncie w stopniu pozwalającym na zintegrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;
- zna w pogłębionym stopniu kluczowe koncepcje teoretyczne z zakresu literaturoznawstwa. Zna główne trendy rozwojowe współczesnego literaturoznawstwa wraz z kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi na ich gruncie;
- zna w pogłębionym stopniu specjalistyczną terminologię z zakresu językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa diachronicznego. Zna metody badań nad ewolucją języków,
- zna w stopniu pogłębionym zjawiska z zakresu kultury antycznej oraz ich funkcjonowanie w kulturze współczesnej. Rozumie znaczenie i rolę tradycji w tworzeniu i rozwijaniu cywilizacji;
- zna religijne, społeczne i polityczne podstawy systemów kulturowych antyku, oraz rozumie ich wpływ na kulturę współczesną;
- zna w stopniu pogłębionym zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania prowadzonej działalności zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku
- potrafi w sposób samodzielny pozyskiwać informacje z różnorodnych źródeł zastanych i wywołanych, a także dokonywać krytycznej ich oceny i wykorzystywać w odpowiednim kontekście w zakresie odpowiadającym postępowaniu badawczemu w obszarze filologii;
- potrafi odpowiednio dobrać metody, a także samodzielnie skonstruować narzędzia badawcze i zastosować je w celu rozwiązania złożonych i nietypowych problemów poznawczych z zakresu filologii;
- potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu filologii oraz zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych;
- potrafi opracować wyniki własnych badań z zakresu językoznawstwa oraz zaproponować rozwiązania złożonych i nietypowych problemów badawczych;
- potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z obszaru filologii, dostosowując poziom swoich wypowiedzi do kompetencji interlokutorów;
- potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w komunikacji z ekspertami z zakresu filologii, z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa wykorzystywanego w tych dyscyplinach;
- potrafi samodzielnie planować i realizować proces dokształcania się i doskonalenia kompetencji zawodowych, a także inspirować i organizować pracę innych osób, wykorzystując zdobytą wiedzę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku
- jest gotów do dokonania krytycznej oceny, rewizji oraz korekty posiadanej wiedzy pod kątem jej adekwatności względem najnowszych osiągnięć teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa oraz pokrewnych dyscyplin humanistycznych, uwzględniając przy tym aktualne przemiany i zjawiska społeczno-kulturowe;
- jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy dla rozwiązywania poznawczych i praktycznych problemów oraz mierzenia się z wyzwaniami wynikającymi z uwarunkowań aktualnej rzeczywistości społeczno-kulturowej;
- jest gotów do wykorzystania swej wiedzy, zainteresowań oraz pasji do podjęcia praktycznych działań wspierających rozwój kulturalny swojego środowiska, z uwzględnieniem wymogu przedsiębiorczości;
- jest gotów do pełnienia swojej roli zawodowej i rozwijania własnego dorobku z poszanowaniem dziedzictwa kultury, zgodnie ze standardami etycznego postępowania wyznaczającymi etos zawodu filologa oraz wymogami prawnymi regulującymi formy jego aktywności;
- jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu studiów przy planowaniu swej działalności badawczej i zawodowej, odpowiadając na zapotrzebowania społeczne i kierując się szeroko rozumianym interesem publicznym;
- Jest gotów do wykorzystania swej wiedzy o języku i jego ewolucji w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,40   

albo rozszerzony      p1 = 0,50

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,20   

albo rozszerzony      p3 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS, fizyka z astronomią, chemia, informatyka.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,30

część ustna

p2 = 0,30

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,20

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, geografia, historia, język łaciński, matematyka, WOS, fizyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20
gdzie: W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s – średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

  • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
  • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
  • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach