Administracja

Nazwa kierunku: Administracja

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Kierunki – specjalności dla studiów II stopnia:

- administracja publiczna,
- e-administracja


Jednostki prowadzące : Wydział Prawa i Administracji

 
 

Administracja I stopnia

Opis

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy, po nabyciu odpowiedniej wiedzy praktycznej, urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma podstawową wiedzę o nauce administracji i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk,
 • Przywołuje podstawową terminologię z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów; wymienia zasadnicze procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posiada wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych znajdujących się w programie studiów,
 • Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji,
 • Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie prawa krajowego i międzynarodowego, z uwzględnieniem określenia przysługujących mu praw i zasad ochrony,
 • Zna podstawowe metody, procedury i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów,
 • Zna normy, reguły prawne/administracyjne/gospodarcze/etyczne/moralne organizujące struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie,
 • Ma wiedzę o wpływie norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów,
 • Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz o ich historycznej ewolucji,
 • Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • Definiuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości łącząc wiedzę o działalności podmiotów związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych.

 b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych,
 • Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii,
 • Potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów,
 • Potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych,
 • Potrafi zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów,
 • Potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji,
 • Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień prawnych/administracyjnych/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w języku polskim/obcym,
 • Potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów ustnie w języku polskim/obcym,
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością;

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu prawa/administracji/ekonomii; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego,
 • Potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa/administracji,
 • Potrafi ustalać cele służące realizacji określonych zadań,
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych,
 • Uczestniczy w pracach grupy przygotowującej projekty społeczne, uwzględniające aspekty prawne, administracyjne, ekonomiczne i polityczne, w tym w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Formułuje opinie i sądy o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

 


Administracja II stopnia

Opis

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Absolwent jest przygotowany, po nabyciu niezbędnej wiedzy praktycznej, do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej w: strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia. Ze względu na istniejące specjalności na administracji II stopnia należy podkreślić ich specyfikę, która wynika zarówno z potrzeb współczesnego rynku pracy, jak i lokalizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w stolicy. Specjalizacja Administracja publiczna przygotowuje przyszłych pracowników organów administracji samorządowej i rządowej, natomiast celem kształcenia w zakresie Administracji stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej jest umożliwienie zdobycia zatrudnienia jej absolwentom w administracji rządowej i samorządowej obsługujących obrót międzynarodowy (co ma szczególne znaczenie w stolicy państwa), a ponadto instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w Unii Europejskiej, co stanowi także atut absolwentów Wydziału Prawa i Administracji.

Specjalności:
- administracja publiczna (rządowa i samorządowa) - celem jest wykształcenie wyspecjalizowanej kadry dla administracji rządowej, głównie nadzorczej, regulacyjnej i zarządzania mieniem należącym do Skarbu Państwa, a także przyszłych organizatorów działalności gospodarczej, w zakresie zarówno zarządzania istniejącym mieniem samorządowym, jak i realizacji inwestycji lokalnych.
- e - administracja (administracja elektroniczna) - celem kształcenia jest umożliwienie zdobycia przez absolwentów zatrudnienia w podmiotach wykorzystujących informatyczne nośniki danych i systemy teleinformatyczne, m.in. na licznych stanowiskach związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, prowadzeniem baz danych i portali internetowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz ochrona informacji w sieciach telekomunikacyjnych.

 

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma rozszerzoną wiedzę o nauce administracji i jej roli w systemie nauk oraz relacjach do innych nauk,
 • Zna i rozumie terminologię z zakresu dziedzin będących przedmiotem studiów; wymienia procedury dla działań podejmowanych w obszarze prawa i nauki administracji; posługuje się terminologią z zakresu poszczególnych dziedzin będących przedmiotem studiów; posiada pogłębioną wiedzę z zakresu przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów fakultatywnych,
 • Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w kontekście administracji; zna relacje między tymi strukturami i prawidłowości nimi rządzące,
 • Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku i jego aktywności w sferze prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów w kontekście krajowym i międzynarodowym,
 • Ma pogłębioną wiedzę o metodach, procedurach i narzędziach, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów,
 • Ma pogłębioną wiedzę o normach, regułach prawnych/administracyjnych/gospodarczych/etycznych/moralnych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła, charakter, genezę i funkcjonowaniem,
 • Ma pogłębioną wiedzę o wpływie norm prawnych/administracyjnych na procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów,
 • Ma wiedzę o poglądach doktryny na temat struktur i instytucji prawnych/administracyjnych/gospodarczych oraz o ich historycznej ewolucji,
 • Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • Definiuje ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości łącząc wiedzę o działalności podmiotów związanych z administracją z podstawową wiedzą z dziedziny ekonomii i finansów publicznych.

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Potrafi interpretować zjawiska społeczne/prawne w zakresie właściwym dla nauk administracyjnych oraz wyjaśniać wzajemne relacje między nimi,
 • Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/ekonomii i krytycznie dobierać metody badawcze i dane do analizowania przebiegu zjawisk społecznych,
 • Potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; potrafi formułować proste hipotezy badawcze i je weryfikować,
 • Potrafi wykorzystać metody i narzędzia właściwe dla nauk prawnych i administracyjnych do przedstawiania prognoz oraz analizowania zjawisk kulturowych/politycznych/prawnych/społecznych/gospodarczych; potrafi tworzyć modele złożonych procesów życia społecznego,
 • Potrafi biegle zastosować przepisy prawne oraz inne reguły/procedury do rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa, administracji, przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów; umie wykorzystać dostępne procedury w tym zakresie,
 • Potrafi zrozumieć i dokonać analizy zjawisk społecznych przez pryzmat administracji wykorzystując odpowiednie metody badawcze,
 • Potrafi sporządzić projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów,
 • Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów na piśmie; umie przygotować dokumenty i prace pisemne w języku polskim/obcym dotyczące prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych,
 • Potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować ustnie w języku polskim/obcym wiedzę z zakresu prawa/nauki administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów lub mających charakter interdyscyplinarnych,
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Rozumie konieczność systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu przedmiotów znajdujących się w programie studiów z uwzględnieniem aspektu interdyscyplinarnego; kontynuuje poszerzanie posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego; samodzielnie inspiruje procesy uczenia się,
 • Potrafi pracować i współdziałać w grupie wykonując zadania z zakresu prawa/administracji,
 • Potrafi ustalać cele służące realizacji określonych zadań,
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych,
 • Uczestniczy w pracach grupy przygotowującej projekty społeczne, uwzględniające aspekty prawne, administracyjne, ekonomiczne i polityczne, w tym w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; umie przewidzieć skutki swojej działalności,
 • Formułuje opinie i sądy o kwestiach dotyczących podstawowych zagadnień administracyjnych; potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,25   

albo rozszerzony      p1 = 0,40

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

podstawowy             p3 = 0,25   

albo rozszerzony      p3 = 0,40

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów :

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
 • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z maturą lub dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach