Archeologia

Nazwa kierunku: Archeologia

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień - 3 lata, II stopień - 2 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii


studia I stopnia

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym; ma wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych; ma uporządkowaną pogłębioną, prowadząca do specjalizacji, wiedzę szczegółową z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu M. Śródziemnego; ma wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych; ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary archeologii; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; ma wiedzę o kompleksowej naturze kultury oraz jej złożoności i historycznej zmienność jej znaczeń; ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym; ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk społecznych zachodzących w społecznościach różnego typu, rodzajów więzi społecznej oraz relacji pomiędzy strukturami społecznymi; ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce; ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzowania; ma pogłębioną wiedzę na temat surowców i materiałów wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich obróbki i zastosowania; ma wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania oraz planowania badań.

 

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki; posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie archeologii; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych; potrafi dokonać analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań; posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach; potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie archeologii i dziedzin współpracujących z archeologią oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz z niespecjalistami, w języku polskim i angielskim, a także popularyzować wiedzę o archeologii i dziedzictwie kulturowym; potrafi przygotować różne naukowe i popularno-naukowe prace pisemne w języku polskim i angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

 

a)      Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu archeologa i zarządcy dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej; Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.


studia II stopnia

Absolwent kierunku Archeologia studiów II stopnia (magisterskich) jest przygotowany do podejmowania działań zawodowych na polu archeologii. Dotyczy to zarówno kariery naukowej (kontynuowanie nauki na studiach III stopnia), jak również komercyjnej (po zaliczeniu 12 miesięcy praktyki zawodowej możliwość prowadzenia własnych archeologicznych badań wykopaliskowych). Dodatkowo w trakcie studiów zostaje przygotowany do rozpoczęcia pracy w instytucjach zajmujących się szeroko pojęto ochroną dziedzictwa kulturowego, w szczególności na polu archeologii, w tym w urzędach konserwatorskich, lub w muzeach.

 a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej; zna i rozumie terminologię archeologii, antropologii kultury, historii, historii sztuki, zabytkoznawstwa i konserwatorstwa, geologii i geografii na poziomie rozszerzonym; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię nauk historycznych i społecznych; ma uporządkowaną pogłębioną i prowadzącą do specjalizacji wiedzę szczegółową z zakresu wybranych obszarów archeologii Europy i basenu Morza Śródziemnego; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach archeologii z innymi dziedzinami nauki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych; ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary archeologii; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze kultury oraz jej złożoności i historycznej zmienność jej znaczeń; ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym; ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk społecznych zachodzących w społecznościach różnego typu, rodzajów więzi społecznej oraz relacji pomiędzy strukturami społecznymi; ma pogłębioną wiedzę na temat prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym w Polsce; ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym, sposobów jego interpretowania i popularyzowania; ma pogłębioną wiedzę na temat surowców i materiałów wykorzystywanych przez dawne społeczności oraz sposobów ich obróbki i zastosowania; ma pogłębioną wiedzę na temat terenowych metod pozyskiwania źródeł archeologicznych i ich dokumentowania oraz planowania badań; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno ‐kulturowych zachodzących w przeszłości oraz potrafi zidentyfikować ich przyczyny i skutki; posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie archeologii; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych; potrafi dokonać analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych; posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań; posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach; potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie archeologii i dziedzin współpracujących z archeologią oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz z niespecjalistami, w języku polskim i angielskim, a także popularyzować wiedzę o archeologii i dziedzictwie kulturowym; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych naukowych i popularno‐naukowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym abstraktów, streszczeń, krótkich artykułów; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także poprowadzić i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii; potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych pojawiających się w pracy zawodowej archeologa i zarządcy dziedzictwa kulturowego; potrafi dokonać analizy obiektu dziedzictwa kulturowego i opracować dla niego program długoterminowej ochrony i konserwacji, wykorzystując wiedzę teoretyczną oraz zgromadzone i wytworzone źródła; potrafi wyróżnić i zadokumentować opisowo, rysunkowo i fotograficznie w terenie jednostki stratygrafii stanowiska archeologicznego oraz przeprowadzić ich eksplorację, posługując się różnymi narzędziami a także ustalić ich miejsce w sekwencji stratygraficznej, jak również zadokumentować, zainwentaryzować i poddać doraźnej konserwacji ruchome znaleziska archeologiczne; potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi; potrafi interpretować wyniki specjalistycznych badań źródeł archeologicznych, wyniki badań geofizycznych, prospekcji aerofotograficznej i laserowego skanowania terenu; potrafi posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w praktyce zawodowej archeologa; posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent ma świadomość transdyscyplinarności wiedzy z dziedziny archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia w tym zakresie; potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania; prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu archeologa i zarządcy dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

 gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Olimpiady i konkursy

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Zasady kwalifikacji na studia II stopnia stacjonarne

 

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3,4.

Kandydaci są kwalifikowani według wzoru:

W = s*20 gdzie:

W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,

s – średnia ocen z toku studiów.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez zakwalifikowanych kandydatów:

  • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich;
  • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
  • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
  • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach