Ekonomia

Nazwa kierunku: Ekonomia

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Ma podstawową wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii na poziomie podstawowym. Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki, instytucji ekonomicznych, różnych rodzajów struktur i instytucji społecznych oraz ma podstawową wiedzę o relacjach między nimi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej w odniesieniu do nauk społecznych. Zna wybrane najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii oraz wybranych zagadnień z zakresu ekonomii stosowanej. Zna narzędzia służące do wybranych typów badań ekonomicznych i wie, do jakich celów służą. Zna i rozumie relacje pomiędzy ekonomią, gospodarką, a ich otoczeniem w tym zna rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości oraz genezę ich historycznej ewolucji. Zna i rozumie zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych mających wpływ na gospodarkę. Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych w ekonomii w tym metody i techniki pozyskiwania danych. Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynków finansowych. Ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych, a także o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie: potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów ekonomicznych oraz do opi-niowania różnorodnych kwestii gospodarczych i społecznych. Potrafi myśleć krytycznie stosując wzorce racjonalizmu. Potrafi korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania oraz dokonywać krytycznej analizy sposobu ich pozyskiwania po-sługując się przy tym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i moralnymi odnoszącymi się do studiowanego kierunku. Potrafi interpretować dane ekonomiczne i zjawiska społeczne w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku. Potrafi postrzegać problemy ekonomiczne z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin i dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Potrafi skutecznie komunikować się w języku współczesnej ekonomii w tym posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych zarówno w języku polskim jak i języku obcym, którym posługuje się na poziomie B2. Potrafi samodzielnie się dokształcać. Potrafi podejmować decyzje i organizować pracę w zespole. Potrafi zidentyfikować czynniki, które należy uwzględnić w podejmowaniu decyzji na poziomie mikro i makro. Potrafi interpretować rzeczywistość ekonomiczną i mechanizmy jej funkcjonowania. Potrafi praktycznie wykorzystać informacje gospodarcze i przetwarzać je na potrzeby działalności gospodarczej i społecznej.

 

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych potrafiąc jednocześnie odpowiednio określać priorytety służące realizacji określonego zadania. Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i innych. Wykazuje zrozumienie podstawowych zasad etyki, w tym etyki biznesu. Ma świadomość konse-kwencji ekonomicznych i społecznych decyzji gospodarczych. Wykazuje akceptację istnienia różnych perspektyw poznawczych i umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Ma umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach gospodarczych i społecznych w tym potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi pracować samodzielnie oraz w zespole.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,15   

albo rozszerzony      p1 = 0,25

język obcy nowożytny - część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,25

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunku ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: matematyka, WOS, geografia, fizyka z astronomią, historia, informatyka.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* dla kierunku ekonomia uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: WOS, geografia, fizyka, historia, informatyka, matematyka.

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

 


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów składanych przez zakwalifikowanych kandydatów:

  • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię;
  • dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach