Europeistyka

Nazwa kierunku: Europeistyka

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień - 3 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Europeistyka I stopień:

a) Wiedza

 • Po ukończeniu studiów  absolwent posiada podstawową orientację w problematyce i charakterze nauk społecznych i humanistycznych oraz posiada podstawową wiedzę o specyfice europeistyki w systemie nauk i jej relacjach do innych nauk
 • Ma wiedzę na temat kulturowych, religijnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia społecznego i politycznego w Europie w wymiarze historycznym i współczesnym.
 • Ma podstawową wiedzę o charakterystycznych dla Europy strukturach społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych i ich ewolucji, jak również jej tradycjach ideowych.
 • Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, jak również organizacjach międzynarodowych.
 • Posiada podstawową wiedzę o państwie i prawie, polityce, administracji (w tym administracji unijnej), a także o zasadach funkcjonowania europejskich systemów politycznych.
 • Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz ich relacji z wspólnotami wyższego rzędu, w tym państwem i Unią Europejską.
 • Posiada wiedzę na temat zachodzących w Europie naróżnych poziomach (politycznym, społecznym,gospodarczym) procesów integracji, jak również dezintegracji, w ujęciu historycznym i współczesnym.
 • Posiada wiedzę i rozumie specyfikę prawa Unii Europejskiej, jak również jej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego.
 • Posiada wiedzę o kulturowym wymiarze integracji europejskiej, jej źródłach, w tym o istocie kulturowej „jedności w różnorodności”, europejskim systemie ochrony praw człowieka, aksjologii i prawach podstawowych Unii Europejskiej.
 • Zna główne siły polityczne, organizacje lobbistyczne i inne grupy interesu oddziałujące na przebieg i charakter integracji europejskiej.
 • Posiada wiedzę o kompetencjach i sposobie zaangażowania Unii w poszczególnych obszarach polityk, jak również roli państw członkowskich w ich kreowaniu i wdrażaniu.
 • Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w ramach badań europeistycznych; rozumie główne paradygmaty i teorie integracji europejskiej; zna reguły ochrony własności intelektualnej.b) Umiejętności

 • Po ukończeniu studiów absolwent rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej.
 • Potrafi ukazać relacje między ekonomicznymi,politycznymi, społecznymi i kulturowymi aspektami procesu integracyjnego. Rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie procesu europeizacji w jego różnorodnych wymiarach.
 • Rozumie relacje między obywatelem a europejskimi(narodowymi i ponadnarodowymi) instytucjami politycznymi; umie określić i wskazać podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych, oraz grup interesu,pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie krajowym lub europejskim.
 • Umie wyjaśnić kulturowe uwarunkowania integracji europejskiej, wyodrębniać elementy kulturowe składające się na kulturową specyfikę Europy, ukazać związek miedzy aksjologią a prawami podstawowymi.
 • Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk kulturowych, ekonomicznych, społecznych i politycznych występujących w Europie, jak również tłumaczyć treści przekazu medialnego ich dotyczących stosując nabytą wiedzę.
 • Potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.
 • Potrafi właściwie dobrać metodę badawczą do analizowanego problemu badawczego, jak również potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi nauki społecznych.
 • Potrafi zastosować posiadaną wiedzę dla rozstrzygania problemów i dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w tym zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny analizowanych zjawisk oraz realizowania podjętych zadań.
 • Posiada orientację w systemie krajowych instytucji wdrażających; potrafi właściwie wskazać podmiot odpowiedzialny za wdrażanie istotnych polityk współfinansowanych przez Unię lub związanych z nimi programów na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym.
 • Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, tak naukowych, jak i zawodowych, jak również wystąpień ustnych w języku polskim i wybranym języku obcym, dotyczących zagadnień ogólnych i szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także właściwym wykorzystaniem różnych źródeł.
 • Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności potrafi:
  • porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością;
  • na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw;
  • samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw
  • potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.
  • ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne.c) Kompetencje społeczne

 • Po ukończeniu studiów absolwent dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i uczenia się przez całe życie.
 • Jest przygotowany do udziału w życiu publicznym. Potrafi uzasadnić i bronić w dyskusji własne stanowisko, szanując jednocześnie poglądy i opinie innych. Zna i rozumie zalety i wyzwania pluralizmu opinii.
 • Potrafi współpracować i pełnić różne role w grupie, wykorzystuje doświadczenia pracy zespołowej. Potrafi wykazywać się przedsiębiorczością w działaniu.
 • Posiadł kompetencję samodzielnego organizowania zadań powierzonych, skuteczne je realizuje.
 • Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji krajowej i unijnej, organizacjach społecznych i lobbystycznych, mediach oraz innych.
 • Ma świadomość znaczenia postawy etycznej i profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy jak i działalności publicznej.

 


 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski lub matematyka - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków politologia, europeistyka uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, geografia

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
 

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.

 ** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

 gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


 


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach