Historia

Nazwa kierunku: Historia

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Historycznych

Strony: https://historia.wnhs.uksw.edu.pl


Program studiów na kierunku historia I stopnia (studia licencjackie) daje możliwość absolwentom zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu historii Polski, a także dziejów powszechnych. Absolwent w trakcie studiów uzyska także gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie procesów historycznych zachodzących od starożytności do współczesności, nauk pomocniczych historii oraz warsztatu badawczego historyka. Ma on również podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii. W toku studiów studenci kierunku historia I stopnia mogą zrealizować następujące moduły (specjalności):

• Dziedzictwo historyczne Polski i regionu,

• moduł ogólnohistoryczny

• moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Absolwent historii studiów I stopnia (licencjackich) w trakcie kształcenia uzyskał gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka. Posiada także kompetencje pozwalające na dalszą edukację w tym obszarze. Dzięki temu jest przygotowany teoretycznie do pracy w placówkach naukowo-badawczych, muzealnych, a także w archiwach, wydawnictwach itp. W toku studiów student ma także możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie, które pozwolą mu podjąć pracę w szkole.

a)      Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę w zakresie:

 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu historii w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej;
 • Zna na poziomie rozszerzonym fachową terminologię z zakresu nauk historycznych oraz innych nauk humanistycznych.
 • Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu historii. Wiedza ta jest zorientowana na zastosowanie praktyczne w sferze działalności kulturalnej i medialnej.
 • Posiada na poziomie operacyjnym pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o warsztacie naukowym historyka. Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii historii.
 • Ma szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach.
 • Posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o możliwościach interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem narodowym, religijnym i kulturowym.
 • Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma pogłębioną wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla różnych dyscyplin naukowych.
 • Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii.
 • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji źródła historycznego, właściwe dla wybranych tradycji, teorii oraz szkół badawczych w zakresie historii.
 • Zna obowiązujące zasady korzystania z dorobku naukowego innych badaczy i ich przywoływania. Zna aktualnie obowiązujące prawo własności intelektualnej oraz zasady etyki pracy naukowej. Rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki oraz orientację we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. Zna uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z historią i kulturą (muzeów, archiwów, bibliotek, wydawnictw).
 • Zna słowniki językowe stosowane w analizie tekstów źródłowych, Zna, w sposób pogłębiony, abrewiacje występujące w źródłach innych epok. W zakresie prowadzącym do specjalizacji zna zasady tworzenia narracji w tekstach naukowych o tematyce historycznej.

 

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie:

 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe krytyczne sądy.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych.
 • Posiada pogłębione umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla historii i jej studiowanej specjalności, stosując oryginalne podejście, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno – kulturowym.
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
 • Posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
 • Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań.
 • Posiada umiejętności formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach.
 • Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, tak w języku polskim, jak i obcym.
 • Tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe z przynajmniej jednego języka starożytnego.
 • Posiada umiejętność prezentacji specjalistycznych opracowań z zakresu historii i pokrewnych dyscyplin humanistycznych w różnych formach (pisemnie i ustnie – w języku polskim i obcym).

 

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent :

 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania.
 • Ma pogłębione przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych.
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z misją historyka.
 • Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Włącza się w działania ukazujące znaczenie kultury judeochrześcijańskiej i klasycznej w historii Europy.
 • Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.

Absolwent historii studiów II stopnia (magisterskich) będzie posiadał szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. W toku studiów studenci kierunku historia II stopnia realizują następujące moduły (specjalności):

• moduł Historia XX wieku,

• moduł zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Realizując moduł zajęć Historia XX wieku student zdobędzie pogłębioną wiedzą historyczną, dotyczącą Polski XX wieku w szerokim kontekście dziejów powszechnych. Po ukończeniu tej specjalizacji absolwent historii będzie posiadał pogłębione umiejętności obejmujące również analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych związanych z historią Polski XX wieku. Nadto pozna na poziomie zaawansowanym fachową terminologię oraz uzyska pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki, jak również będzie zorientowany we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym. W toku studiów student ma także możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich w zakresie nauczania przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie, które pozwolą mu podjąć pracę w szkole.

Po studiach absolwent kierunku historia będzie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych państwowych oraz samorządowych, a także w muzeach, archiwach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach czasopism historycznych, biurach podróży, jak również w administracji państwowej itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia może także podjąć pracę jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w placówkach oświatowy.

Wykaz przedmiotów do uzupełnienia w ramach różnic programowych dla studentów przyjętych na studia magisterskie kierunek historia, którzy nie ukończyli studiów licencjackich na kierunku historia: 1. Język łaciński (ćwiczenia) – 240 godz. – I-II rok – 20 ECTS. 2. Wstęp do badań historycznych (konwersatorium) – 30 godz. – I rok I semestr – 2 ECTS. 3. Nauki pomocnicze historii – Źródła i źródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia, neografia – (konwersatorium) – 30 godz. – I rok I semestr – 3 ECTS. 4. Nauki pomocnicze historii – Heraldyka, falerystyka, ikonografia, archeologia prawna, kostiumologia, numizmatyka – (konwersatorium) – 30 godz. – I rok I semestr – 3 ECTS. 5. Nauki pomocnicze historii – Dyplomatyka, bibliologia historyczna, geografia historyczna, sfragistyka, metrologia, edytorstwo historyczne – (konwersatorium) – 30 godz. – I rok II semestr – 3 ECTS. Wykłady kursoryczne: 6. Historia Bliskiego Wschodu (starożytność i hellenizm) – (wykład) – 30 godz. I rok I semestr – 2 ECTS. 7. Historia starożytna powszechna Grecja – (wykład) – 30 godz. – I rok I semestr – 2 ECTS. 8. Historia starożytna powszechna Rzym – (wykład) – 30 godz. – I rok II semestr – 2 ECTS. 9. Historia średniowieczna Polski – (wykład) – 60 godz. – I rok II semestr, II rok I semestr - 4 ECTS. 10. Historia nowożytna Polski (wykład) – 60 godz. – II rok, I-II semestr – 4 ECTS. 11. Historia Polski w czasach zaborów – (wykład) – 60 godz. – III rok, I-II semestr – 4 ECTS. 12. Historia najnowsza Polski – (wykład) – 60 godz. – III rok, I-II semestr – 4 ECTS. Razem 53 ECTS

 

Wiedza absolwenta


Po ukończeniu studiów absolwent historii będzie posiadał pogłębioną wiedzę potrzebną do analizy prac innych autorów, syntezy różnych idei i poglądów, doboru metod i konstruowania narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników pozwalających na oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych. Ponadto absolwent historii będzie posiadał szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i historii Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów historycznych determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. Student pozna na poziomie zaawansowanym fachową terminologię z zakresu nauk historycznych. Absolwent historii zyska także pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki, jak również będzie zorientowany we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym.  

 

Umiejętności absolwenta

W toku studiów absolwent historii uzyska pogłębioną umiejętność wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania dokumentów źródłowych, a także będzie potrafił użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawowe własne opinie. Absolwent studiów magisterskich będzie potrafił porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, tak w języku polskim, jak i obcym. Będzie posiadał umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje absolwenta

Absolwent historii będzie miał świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym, jak również zyska pogłębione przekonanie o sensie, wartości oraz potrzebie realizacji misji historyka w społeczeństwie. Będzie gotów prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z misją historyka. Ponadto będzie gotów systematycznie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i uwzględniając ich zróżnicowane formy oraz wzbogacając je specyfiką swego wykształcenia.   


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Wymagane dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
4) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
5) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
6) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach