Historia sztuki

Nazwa kierunku: Historia sztuki

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata, II stopień – 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Historycznych


Historia sztuki I stopień

Absolwent historii sztuki studiów I stopnia (licencjackich) jest przygotowany do podejmowania podstawowych działań zawodowych w zakresie historii sztuki. Posiada także kompetencje pozwalające na dalszą edukację w tym obszarze. W trakcie studiów zostaje przygotowany do rozpoczęcia pracy w takich instytucjach jak: instytucje kultury, w tym muzea, do pracy w galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, urzędach konserwatorskich, a także do współpracy z wydawnictwami branżowymi i pracy w placówkach oświatowych.

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Orientuje się w praktycznym zastosowaniu wiedzy. Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej. Ma uporządkowaną wiedzę o rozwoju sztuki, obejmującą zaawansowaną terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury, o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego. Ma świadomość kompleksowych przemian kultury, złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń.

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami w historii sztuki. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim i obcym, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki. Ma umiejętności językowe w zakresie historii sztuki, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. Ma świadomość odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form.

 


Historia sztuki II stopień

Kandydat na studia II stopnia historii sztuki powinien być najlepiej absolwentem studiów I stopnia historii sztuki lub przynajmniej jednej z dyscyplin należących do dziedziny nauk humanistycznych. Kandydaci nie będący absolwentami historii sztuki (I st.) są zobowiązani do nadrobienia różnic programowych. Przedmioty, które student  musi zaliczyć, dotyczą specjalistycznej terminologii z zakresu plastyki, architektury i technik malarskich. Jest konieczne aby student potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym i umiał stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Potrafił rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla historii sztuki metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiadać umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę problemów  w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ; b) dobór metod i narzędzi badawczych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków;  c) opracowanie i prezentację wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek promotora pracy dyplomowej kierownik kierunku może uzupełnić listę o przedmioty kursowe lub wykłady monograficzne celem uporządkowania wiedzy szczegółowej o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne.

Do zaliczenia są następujące przedmioty:
1). Wstęp do historii sztuki. Architektura (wykład 30 godz. i ćwiczenia 30 godz.)
2). Wstęp do historii sztuki. Plastyka (wykład 30 godz. i ćwiczenia 30 godz.)
3). Wstęp do historii sztuki. Techniki artystyczne (wykład 30 godz.)
4). Wstęp do historii sztuki. Metodologia (ćwiczenia 30 godz.).

 

Absolwent studiów magisterskich historii sztuki dysponuje wszechstronną wiedzą z zakresu historii sztuki europejskiej i polskiej od starożytności po współczesność, wiedzą na temat wybranych aspektów sztuki świata, oraz wiedzą na temat współczesnych tendencji artystycznych i miejsca sztuk plastycznych w społeczeństwie. Absolwent ma pogłębioną umiejętność stosowania terminologii z zakresu historii sztuki, zna i umie korzystać z różnorodnych metod badania dzieł sztuki i kultury wizualnej. Absolwent jest przygotowany do prac z zakresu dokumentacji dzieł sztuki, w tym do inwentaryzacji, jest przygotowany do upowszechniania wiedzy o sztuce, do przygotowywania wystaw oraz posiada znajomość rynku sztuki. Absolwent jest przygotowany do pracy w takich instytucjach jak: instytucje kultury, w tym muzea, do pracy w galeriach wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, w placówkach naukowo-badawczych, urzędach konserwatorskich, a także do współpracy z wydawnictwami branżowymi. Absolwent może pracować także w szkolnictwie po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego uprawniającego do prowadzenia zajęć z historii sztuki i plastyki w szkołach ponadpodstawowych. Absolwent studiów magisterskich jest także przygotowany do podjęcia pracy naukowej.

a) Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w życiu zawodowym. Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz terminologię z zakresu historii sztuki na poziomie rozszerzonym i umie stosować ją praktycznie. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą zaawansowane metody badawcze historii sztuki. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie historii sztuki od starożytności po czasy współczesne, obejmującą teoretyczną refleksję nad wytworami różnorodnych kultur. Jest przygotowany do specjalizacji wybranego zawodu. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym filozofii i literatury na sztuki plastyczne, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin humanistyki. Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych historii sztuki. Ma pogłębioną znajomość i umiejętność stosowania zaawansowanych metod analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń. Ma pogłębioną znajomość instytucji kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym.

b) Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, w tym dokumentów archiwalnych i elektronicznych baz danych, oraz formułować krytyczne sądy. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników. Umie analizować prace innych autorów, przedstawiać syntezę różnych idei i poglądów. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zależności od aktualnych potrzeb badawczych i drogi zawodowej. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz zastosować ją w typowych oraz nietypowych problemach zawodu historyka sztuki. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnorodnych wytworów kultury wizualnej w kontekście społecznego oddziaływania, miejsca w procesie historyczno-kulturowego. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania opierając się na własnych poglądach oraz na poglądach innych autorów. Umie formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania. Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o dawnej i współczesnej kulturze wizualnej oraz prezentować opracowania krytyczne o różnorodnej formie. Potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie humanistyki oraz dziedzin pokrewnych historii sztuki w języku polskim i języku obcym. Umie popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnorodnych prac pisemnych w języku polskim i obcym. Umie przygotować wypowiedź ustną w języku polskim i obcym.

c) Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi wykonywać różnorodne prace merytoryczne w instytucjach kultury, muzeach, galeriach i biurach konserwatorskich. Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych jego form. Interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturowymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce i potrafi je popularyzować. Ma poczucie wyjątkowej odpowiedzialności za dobra kultury w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby edukacyjne społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* dla kierunków socjologia, historia (w tym specjalności: historia, historia cywilizacji śródziemnomorskiej), historia sztuki, archeologia, praca socjalna uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
  • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Wymagane dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię  - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
4) oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
5) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię - w przypadku studiów II stopnia
6) dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej - w przypadku studiów niestacjonarnych.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach