Nauki o rodzinie

Nazwa kierunku: Nauki o rodzinie 

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: studia I stopnia - 3 lata, studia II stopnia - 2 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Studiów nad Rodziną

Strona: http://www.wsr.uksw.edu.pl


Nauki o rodzinie – I stopień
Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną. W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę:asystentura rodziny i wsparcie (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz opieka nad osobą starszą (studia stacjonarne). Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań. Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.


Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się wspieraniem rodziny i dziecka jako:

 1. asystent rodziny,
 2. specjalista pracy z rodziną,
 3. pracownik instytucjonalnych form pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
 4. pracownik ośrodków adopcyjnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. nr 292, poz. 1720). Ponadto Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej:
 5. regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 6. ośrodkach pomocy społecznej (miejskich i gminnych),
 7. powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 8. domach pomocy społecznej wszystkich typów,
 9. jednostkach specjalistycznego poradnictwa,
 10. ośrodkach interwencji kryzysowej,
 11. specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.; Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842).

  Absolwent kierunku „nauki o rodzinie” jest przygotowany do pracy jako:
 12. mediator  w mediacjach cywilnych, w tym mediacje rodzinne, w Ośrodkach Mediacyjnych (a zgodnie z ich regulacjami wewnętrznymi możliwe jest wpisanie na listę mediatorów),
 13. „stały mediator”, czyli osoba, która została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego (Art. 183 oraz Art. 436 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).
 14. kurator społeczny (Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r.)

  Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy jako:
 15. nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (Art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.).

  Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej:
 16. Centrach Aktywności Lokalnej,
 17. Zakładach Aktywizacji Zawodowej,
 18. Centrach Integracji Społecznej,
 19. Klubach Integracji Społecznej (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz. U. 2012r., Nr 0, poz. 850).

  Ponadto absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach) działających na rzecz rodziny i jej wsparcia oraz w hospicjach. (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, nr 28, poz. 146).

Wiedza

Absolwent:

 • zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła
 • ma podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
 • ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
 • ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
 • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
 • posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia
 • ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego
 • zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń
 • ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
 • ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnej
 • ma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
 • ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwoju
 • zna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii
 • ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życiaabsolwent zna i rozumie:
 • zna elementarną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródłama podstawową wiedzę o miejscu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
 • ma podstawową wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
 • ma podstawową wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
 • zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, teologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodzinyma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
 • posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowychma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życiama wiedzę na temat zasad i norm etycznych, w tym w odniesieniu do życia małżeńsko-rodzinnego i społecznego
 • zna rodzaje więzi rodzinnych i społecznych, posiada elementarną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceńma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
 • zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma podstawową wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesówma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczychma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności promałżeńskiej i prorodzinnejma elementarną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnejma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwojuzna podstawową terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii
 • ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

 

Umiejętności
absolwent:
 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT)
 • potrafi posługiwać się ogólnymi zasadami i normami etycznymi w poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych
 • posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi  porozumiewać się przy użyciu technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie
 • potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada umiejętność przygotowania i przedstawienia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
 • posiada umiejętność towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji ochrony zdrowia, a szczególnie w zakresie prokreacji i rodzicielstwa m.in. poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności
 • posiada umiejętność rozpoznawania problemów psychicznych, społecznych i duchowych członków rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnością, chorych i ich rodzin
 • posiada umiejętność analizy struktury i funkcji rodziny; rozpoznawania kryzysów w rodzinie, wspierania rodziny w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie
 • potrafi pod kierunkiem opiekuna nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności prawnej, edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny
 • potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie
 • posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi
 • posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: − potrafi porozumiewać się w wybranym języku obcym, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat.
 • potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną. 
 • potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych
Kompetencje społeczne
absolwent:
 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)
 • posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
 • docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych
 • ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
 • ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie; potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań na rzecz małżeństwa i rodziny
 • docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w wybranym języku obcym
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • Jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, kuratora społecznego, pracownika w instytucjach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie
 • zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska rodzinnego.
 • jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych. 

Nauki o rodzinie – II stopień

Studenci kierunku nauki o rodzinie uczestniczą w wysokiej jakości procesie edukacji akademickiej. Program studiów opracowany został na podstawie diagnozy zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i zawiera przedmioty kładące nacisk na aplikacyjny wymiar działań pracy z rodziną. W oparciu o szczegółową analizę rynku pracy wyznaczyliśmy studentom ścieżkę: mediacje i negocjacje (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz coaching rodzinny (studia stacjonarne). Dodatkowo nasi studenci mogą dokonać wyboru pomiędzy fakultatywnymi przedmiotami wśród sześciu nauk: pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, socjologii rodziny, zdrowia rodziny, prawa rodzinnego i teologii rodziny. W ten sposób łączymy wysokie standardy naukowe (zajęcia są prowadzone przez naukowców z sześciu różnych dziedzin nauki) z umiejętnościami praktycznymi (interdyscyplinarny i aplikacyjny wymiar zajęć) oraz wysokim poziomem kreatywności studentów, którzy dokonują wyboru przedmiotów w trakcie studiów wedle swoich potrzeb i zainteresowań. Tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności gwarantuje naszym absolwentom konkurencyjność na rynku pracy. Nowatorstwo kierunku nauki o rodzinie opiera się na interdyscyplinarności i szerokiej ofercie ścieżek zawodowych dla naszych absolwentów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów pracy z rodziną – naukowców oraz praktyków.

Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się wspieraniem rodziny i dziecka jako:

      
1. asystent rodziny,
2. specjalista pracy z rodziną,
3. pracownik instytucjonalnych form pieczy zastępczej: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne,
4. pracownik ośrodków adopcyjnych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r., nr 149, poz. 887; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. nr 292, poz. 1720).

Ponadto Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w jednostkach organizacyjnych systemu pomocy społecznej:
5. regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
6. ośrodkach pomocy społecznej (miejskich i gminnych),
7. powiatowych centrach pomocy rodzinie,
8. domach pomocy społecznej wszystkich typów,
9. jednostkach specjalistycznego poradnictwa,
10. ośrodkach interwencji kryzysowej,
11. specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004, nr 64, poz. 593 z późn. zm.; Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2010 r., nr 125, poz. 842).

Absolwent kierunku „nauki o rodzinie” jest przygotowany do pracy jako:
12. mediator  w mediacjach cywilnych, w tym mediacje rodzinne, w Ośrodkach Mediacyjnych (a zgodnie z ich regulacjami wewnętrznymi możliwe jest wpisanie na listę mediatorów),
13. „stały mediator”, czyli osoba, która została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. (Art. 183 oraz Art. 436 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296).
14. kurator społeczny (Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r.)

Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy jako:
15. nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie (Art. 9 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50, poz. 400, z późn. zm.). 

Absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w podmiotach ekonomii społecznej:
16. Centrach Aktywności Lokalnej,
17. Zakładach Aktywizacji Zawodowej,
18. Centrach Integracji Społecznej,
19. Klubach Integracji Społecznej (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.; Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651, z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej,  Dz. U. 2012r., Nr 0, poz. 850).

Ponadto absolwent kierunku nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach) działających na rzecz rodziny i jej wsparcia oraz w hospicjach (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010, nr 28, poz. 146).

 

Wiedza

absolwent:

 • zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania
 • posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką
 • ma uporządkowaną wiedzę z zakresu filozofii, teologii katolickiej, katolickiej nauki społecznej i prawa kanonicznego; na bazie w/w zakresów rozumie interakcje pomiędzy rozumem a wiarą
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne
 • posiada rozszerzoną wiedzę na temat wybranych koncepcji człowieka: pedagogicznych, filozoficznych, teologicznych i społecznych stanowiących teoretyczne podstawy działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie psychosomatycznym, społecznym
 • posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych
 • posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych oraz prokreacyjnych podejmowanych przez człowieka
 • ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i norm etycznych w życiu małżeńsko-rodzinnym i społecznym
 • posiada uszczegółowioną wiedzę o rodzajach więzi rodzinnych i społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, mediacji i coachingu w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń
 • posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących
 • ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów
 • ma usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań wychowania do życia małżeńskiego i rodzinnego
 • ma uporządkowaną wiedzę prawną o pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, w tym szczególnie o bezpieczeństwie i higienie pracy
 • zna i stosuje pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej
 • ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i ustawicznego rozwoju
 • zna rozszerzoną terminologię z zakresu nauk o rodzinie w wybranym języku obcym
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii, mediacji, coachingu
 • ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

 

Umiejętności

absolwent:

 • potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
 • potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe
 • potrafi w sposób systematyczny i pogłębiony samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
 • posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie
 • potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych
 • potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny
 • posiada umiejętność przygotowania i wdrożenia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
 • posiada pogłębioną umiejętność rozpoznawania czynników warunkujących płodność, towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności, kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, nauczania zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa
 • posiada umiejętność rozumienia znaczenia wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne; rozumienia sakralnego i teologicznego wymiaru małżeństwa i rodziny
 • posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania sytuacji konfliktowych i ich źródeł oraz proponowania rozwiązań konfliktów w procesie mediacji
 • posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie
 • potrafi nawiązać i utrzymać współpracę z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej, religijnej na rzecz małżeństwa i rodziny; angażuje się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego
 • posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w rodzinie
 • posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej
 • posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: − posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się w wybranym języku obcym, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersacje z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane z naukami o rodzinie; − posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania w zakresie związanym z naukami o rodzinie; − potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację na tematy związane z naukami o rodzinie
 • potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną.
 • potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych.

 

Kompetencje społeczne

absolwent:

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)
 • posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki; jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
 • docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny
 • aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
 • ma pogłębioną świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się służbą rodzinie, potrafi pracować w zespole i z rodziną, pełniąc różne role, w tym rolę lidera, potrafi przyjmować i wyznaczać zadania, posiada umiejętności organizacyjne; posiada umiejętność projektowania i podejmowania działań indywidualnych i zespołowych na rzecz małżeństwa i rodziny
 • potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
 • rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne w wybranym języku obcym oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności do swojej pracy akademickiej
 • odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki
 • jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, mediatora, coacha rodzinnego, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, kuratora społecznego
 • zdaje sobie sprawę ze znaczenia projektu badań własnych dla opracowania rekomendacji na rzecz optymalizacji funkcjonowania środowiska rodzinnego.
 • jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych.

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

 

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.


Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: biologia, geografia, historia, WOS, matematyka

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:

W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną, jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu, jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe dokumenty

 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą - kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich,
 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata,
 • dowód wpłaty za elektroniczną legitymację studencką (numer konta w IRK-a),
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów na studia niestacjonarne)
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię (w przypadku studiów II stopnia)
 • suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów) - kandydat składa kserokopię (w przypadku studiów II stopnia).
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach