Ochrona dóbr kultury i środowiska

Nazwa kierunku: Ochrona dóbr kultury i środowiska

Poziom kształcenia: I stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: I stopień – 3 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Historycznych


a)      Wiedza

 • Zna elementarną terminologię używaną w, ochronie dóbr kultury, w tym w konserwacji zabytków i w ochronie przyrody oraz zna jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
 • Ma podstawową wiedzę o roli i miejscu ochrony dóbr kultury i środowiska w rozwoju kultury i nauki społeczeństw dawnych i współczesnych.
 • Ma podstawową wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych, przyrodniczych i w archeologii.
 • Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju ochrony dóbr kultury i środowiska oraz w poszczególnych specjalizacjach tych dziedzin.
 • Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym sztuki, filozofii, antropologii i socjologii na rozwój i kształtowanie instytucji związanych z ochroną zabytków i środowiska.
 • Ma elementarną wiedzę o zasadach prawnych i administracyjnych w zarządzaniu instytucjami związanymi z ochroną dóbr kultury i środowiska.
 • Ma podstawową wiedzą o sposobie projektowania i tworzenia systemów baz danych w instytucjach związanych z ochroną zabytków i środowiska oraz o metodach komunikacji sieciowej i standardach wymiany informacji.
 • Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w dziedzinie ochrony zabytków i przyrody.
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska.
 • Ma uporządkowaną wiedzę o zasadach inwentaryzacji i digitalizacji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska i powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.
 • Zna i rozumie przepisy i dobre praktyki w zakresie prawa autorskiego i domeny publicznej w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska.
 • Ma podstawową wiedzę w zakresie konserwatorstwa, historii sztuki, archeologii, podstaw biologii i zastosowań nowych technologii w ochronie dóbr kultury i środowiska.
 • Student ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz ich wzajemnych zależności. Ma świadomość ich powiązania z modelami życia (współczesnymi i historycznymi) przede wszystkim w wymiarach: światopoglądowym, społecznym, politycznym, historycznym, artystycznym, naukowym i innymi.
 • Student ma podstawową wiedzę o znaczeniu terminów stosowanych w filozofii.

 

b)      Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent posiada umiejętności w zakresie

 • interpretowania  i analizowania zabytków i pomników przyrody.
 • Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i środowiska do opisu i analizy relacji między obiektami chronionymi a otaczającym światem i społeczeństwem.
 • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie nauk społecznych, prawnych i biologicznych w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury i środowiska.
 • Posiada umiejętność skonstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat wszystkich obszarów ochrony dóbr kultury i środowiska. Umie sporządzić maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami.
 • Potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych specjalistów sprawnie podejmować działania na rzecz ochrony dóbr kultury i środowiska.
 • Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury i środowiska.
 • Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań organizacyjnych.
 • Rozumiejąc przepisy prawa posiada umiejętność współdziałania ze służbami cywilnymi, wojskowymi, przedstawicielami prawa i urzędnikami państwowymi w zakresie przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym dziedzictwu kulturowemu.
 • Potrafi odróżnić działania komercyjne od działań non profit w instytucjach związanych z ochroną zabytków i środowiska, rozumie różnicę między instytucjami państwowymi, a organizacjami pozarządowymi i potrafi stosować kryteria prawne i etyczne do działań w różnych rodzajach instytucji zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.
 • Potrafi pracować w zespole składającym się z przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych, rozumie zależności i zakresy kompetencji poszczególnych dziedzin ochrony dóbr kultury i środowiska.
 • Ma umiejętności językowe w zakresie dóbr kultury i środowiska, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

c)       Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury i środowiska i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.
 • Ma przekonanie o wadze postępowania w sposób etyczny i profesjonalny, przestrzegania norm etyki zawodu konserwatora zabytków i przyrody.
 • Ma poczucie odpowiedzialności i świadomość iż zawód zawodu konserwatora zabytków i przyrody jest zawodem regulowanym, rozumie wynikające stąd ograniczenia.
 • Ma świadomość roli pracy zespołowej w instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.
 • Ma świadomość swojej misji wobec społeczeństwa w zasięgu regionalnym i globalnym, dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

 

* dla kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, geografia, biologia.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,10

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru*

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,50

p4 = 0,30

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: historia, WOS, matematyka.
** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Wymagane dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach