Ochrona środowiska

Nazwa kierunku: Ochrona środowiska

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania:  I stopień: trzy lata; II stopień: 2 lata


Jednostki prowadzące: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Centrum Ekologii i Ekofilozofii

Strona Internetowa jednostki:  http://ceie.uksw.edu.pl/


Ochrona środowiska na UKSW

„kierunek w trosce o przyszłość ziemi i człowieka”

 

Kierunki – profile tematyczne:

Kierunek adresowany do wszystkich, którzy są wrażliwi na tematy związane z troską o środowisko przyrodnicze. Jest to jedyny kierunek w naszym kraju łączący studia zarówno z obszaru nauk przyrodniczych i humanistycznych!

Proces kształcenia przebiega w ramach dwóch profili tematycznych:

I stopień:        
Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe

II stopień:      
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
Monitoring środowiskowy


Ochrona środowiska I stopień

W toku studiów I stopnia studenci dokonują wyboru jednego z dwóch profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinę. Proponowane profile to:

 • Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa – profil tematyczny o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci poznają zagadnienia dotyczące systemów zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym, ekonomię środowiskową oraz prawo ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Obszar edukacji środowiskowej obejmuje podstawy nauczania przyrody i edukacji środowiskowej oraz edukację dla zrównoważonego rozwoju.
 • Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe – profil tematyczny o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poznają sposoby monitorowania stanu środowiska naturalnego oraz problematykę technologii środowiskowych. Profil obejmuje takie przedmioty jak: hydrologia, biochemia i ekotoksykologia, mikrobiologia, zoologia oraz biologia człowieka. Obszary dotyczące technologii środowiskowych obejmują: podstawy inżynierii procesowej, odnawialne źródła energii czy elementy biogospodarki.

Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym (www.ieib.edu.pl)

 

Wiedza

 1. Uzyskanie interdyscyplinarnej ogólnej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku.
 2. Absolwent rozumie i potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz ich wpływ człowieka na środowisko.
 3. Absolwent potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu, kierując się zasadami etycznych.

 

Umiejętności

 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących środowiska przyrodniczego.
 2. Rozwiązywanie problemów zarówno indywidualnie, jak i w pracy zespołowej.
 3. Znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.
 4. Absolwent po ukończeniu profilu Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe przygotowany jest do pracy w:
  a/ laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  b/ inspektoratach ochrony środowiska w administracji samorządowej,
  c/ jednostkach monitoringu zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza,
  d/ szkolnictwie na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, którą oferuje Instytut).
 5. Absolwent po ukończeniu profilu Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa przygotowany jest do pracy w:
  a/ w administracji oraz instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
  b/ inspektoratach ochrony środowiska w administracji samorządowej,
  c/ placówkach związanych z zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym,
  d/ w edukacji ekologicznej w parkach narodowych, muzeach przyrodniczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych.
  e/ szkolnictwie na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, którą oferuje Instytut).
 6. Absolwenci obu profili przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Kompetencje społeczne

 1. Znajomość zakresu posiadanej interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych.
 2. Zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego.
 3. Gotowość do promocji zasad ochrony środowiska, docenianie roli edukacji ekologicznej i zdrowotnej.
 4. Umiejętne i krytyczne korzystanie z informacji z literatury naukowej, Internetu i innych mediów, mających odniesienie do ochrony środowiska.
 5. Zrozumienie dla potrzeb innych ludzi oraz gotowość kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami środowiskowymi.

Ochrona środowiska II stopień

W toku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednego z profili tematycznych, dzięki któremu pogłębią swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Proponowane profile to:

 • Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem – profil o charakterze „humanistycznym”. W jego ramach studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy z różnych obszarów prawa ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego.
 • Monitoring środowiskowy – profil o charakterze „przyrodniczym”. W jego ramach studenci poszerzają wiedzę z zakresu oceny stanu środowiska naturalnego.

Zajęcia na obu profilach prowadzone są w małych grupach ćwiczeniowych i często mają charakter zajęć terenowych. Zajęcia dla profilu Monitoring środowiskowy i technologie środowiskowe prowadzone są w nowoczesnym centrum laboratoryjnym (www.ieib.edu.pl)

 

Wiedza

 1. Pogłębienie wiedzy, w stosunku do studiów I pierwszego stopnia, z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, o planowaniu przestrzennym i metodyce badań środowiskowych.
 2. Biegłość w wybranej specjalności.
 3. Praktyczna wiedza dotycząca rozwiązywania problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym.
 4. Praktyczna wiedza z zakresu wydawania opinii na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych.
 5. Praktyczna wiedza na temat porozumiewania się w sprawach ochrony środowiska, zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami.

 

Umiejętności

 1. Absolwent po ukończeniu profilu Monitoring środowiskowy przygotowany jest do pracy w:
  a/ laboratoriach badawczych i kontrolnych,
  b/ inspektoratach ochrony środowiska w administracji samorządowej,
  c/ jednostkach monitoringu zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza,
  d/ szkolnictwie na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, którą oferuje Instytut).
 2. Absolwent po ukończeniu profilu Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem przygotowany jest do pracy w:
  a/ w administracji oraz instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
  b/ inspektoratach ochrony środowiska w administracji samorządowej,
  c/ placówkach związanych z zarządzania środowiskiem oraz ryzykiem środowiskowym,
  d/ w edukacji ekologicznej w parkach narodowych, muzeach przyrodniczych, ogrodach botanicznych i zoologicznych.
  e/ szkolnictwie na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, którą oferuje Instytut).
 3. Wyróżniający się absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kompetencje społeczne

 1. Zrozumienie roli edukacji środowiskowej i zdrowotnej.
 2. Zrozumienie potrzeby doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.
 3. Gotowość do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska.
 4. Zdolność do pracy w zespole.
 5. Świadomość politycznych uwarunkowań ochrony środowiska.

 


Zasady kwalifikacji na studia I stopnia:

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą:

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru*

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, filozofia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, WOS, geografia, chemia.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W+ p3W3  

 

gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.
Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą:

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, fizyka, historia, WOS, geografia, chemia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4    

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty rekrutacyjne,
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

1) wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata;
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wystawiony przez szkołę (w przypadku egzaminu dojrzałości) lub przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (w przypadku egzaminu maturalnego), posiadający moc oryginału albo duplikat świadectwa dojrzałości (dotyczy maturzystów, którzy utracili świadectwo) albo dyplom IB (albo EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą
- kandydat składa wraz z egzemplarzem oryginalnym również kserokopię
3) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)

Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo:

1) zamiast świadectwa dojrzałości: oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię
2) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach