Pedagogika

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: I stopień, II stopień

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania: I stopień - 3 lata, II stopień - 2 lata


Jednostki prowadzące : Wydział Nauk Pedagogicznych

Strona: http://www.pedagogika.uksw.edu.pl


Pedagogika I stopień

Na kierunku PEDAGOGIKA I stopnia Studentom oferowane jest kształcenie w zakresie dwóch ścieżek kształcenia. Po I roku studiów, które obejmują przedmioty mające na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych nauk filozoficzno-społecznych oraz wprowadzających w podstawy pedagogiki i psychologii Studenci wybierają ścieżkę kształcenia, na której będą mieli możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w następujących specjalnościach:

Specjalność : Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - doradztwo edukacyjno - zawodowe po zakończeniu studiów zdobędzie: 
Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki i diagnostyki doradztwa edukacyjno - zawodowego, zawodoznawstwa i poradnictwa zawodowego, pedagogiki pracy, socjologii pracy i psychologii pracy oraz edukacji dorosłych, a także na temat systemu edukacji, rynku pracy i klasyfikacji zawodów. 
Umiejętności: obserwowania i interpretowania potrzeb jednostek w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego, wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjno – zawodowych, stosowania technik indywidualnego i grupowego doradztwa, podejmowania działań doradczych edukacyjno – zawodowych, prowadzenia zajęć dla różnych grup uczniów w tym zakresie, projektowania ścieżek edukacyjnych tak w ramach systemu edukacji szkolnej jak i pozaszkolnej, w zakresie komunikacji interpersonalnej, tak ważne w działalności doradcy zawodowego pracującego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz współpracy z innymi osobami i podmiotami, pracy w zespole pełniąc różne role oraz organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego. 
Kompetencje: prowadzenia działalności doradczej edukacyjno – zawodowej zgodnie z założeniami metodyki pracy doradcy zawodowego, wyznaczania kierunków rozwoju i kształcenia jednostek, wskazując drogi edukacji i ścieżki kariery zawodowej, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, postępowania zgodnie z zasadami etyki, współpracy z instytucjami rynku pracy, doradztwa edukacyjno – zawodowego, przedsiębiorstwami, instytucjami kształcenia, placówkami oświatowymi


Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności doradczej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.


Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - doradca zawodowy pracujący we wszystkich typach szkół oraz doradca zawodowy pracujący poza szkołami również w urzędach pracy, centrach i agencjach pośrednictwa pracy, a także w placówkach ZUS ds. orzecznictwa rentowo – socjalnego oraz prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych; - w oświacie pozaszkolnej jako specjalista d/s szkoleń i upowszechniania oraz promocji edukacji dorosłych, w tym w zakładach pracy, a także w wielu podmiotach pozaszkolnego systemu kształcenia, m.in. w różnych stowarzyszeniach edukacyjnych, gospodarczych, społecznych, pomocy dla wielu grup społecznych, uniwersytetach trzeciego wieku, prywatnych firmach edukacyjnych. Studia przygotowują również do upowszechniania szeroko pojętej oświaty w różnych ośrodkach wypoczynkowych, leczniczo – sanatoryjnych oraz domach pobytu dziennego i stałego seniorów promując formy zdrowego stylu życia oraz spędzania czasu wolnego, w połączeniu z kultura i rozrywką, stosownie do wieku, zainteresowań i możliwości psychofizycznych i społecznych osób w różnym wieku.

Warunek utworzenia specjalności min. 25 osób

 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza 
Absolwent kierunku pedagogika studia I stopnia, moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie: 
Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, teorii wychowania, dydaktyki, andragogiki czy metodologii badań oraz metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, problemów społecznych, profilaktyki, pomocy i wsparcia, prewencji, wartości oraz podstaw prawnych działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych. 
Umiejętności: projektowania i realizowania programów działań opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci i młodzieży oraz resocjalizacyjnych wobec osób zagrożonych nieprzystosowaniem lub nieprzystosowanych społecznie, dostrzegania problemów i potrzeb wychowanków w celu projektowania pomocy i wsparcia. 
Kompetencje: zgłębiania specyfiki pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej rzetelnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań pedagogicznych, postępowania zgodnie z dyrektywami metodycznymi w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki wychowawczej w tym również wychowania resocjalizacyjnego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i są przygotowani do kontynuowania studiów II stopnia i kształcenia na studiach podyplomowych. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w połączeniu z praktykami dają profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Absolwent tego modułu kształcenia uzyskuje widzę, umiejętności i kompetencje zgodne z jego specyfiką i niezbędne w praktyce. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką.

Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem; - w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym).

Warunek utworzenia specjalności min. 25 osób


Pedagogika II stopień

KIERUNEK: Pedagogika studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo - wychowawcza po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, andragogiki czy metodologii badań, teorii i metodyki pracy opiekuńczej oraz resocjalizacyjnej, koncepcji resocjalizacji, patologii społecznej, profilaktyki i readaptacji, kryminologii, wiktymologii, podstaw prawnych resocjalizacji, cele i specyfikę funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych a także rodziny. Umiejętności: dobierania środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych w obszarze wychowania resocjalizującego i pracy opiekuńczowychowawczej, wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych, konstruowania i stosowania programów działań profilaktycznych i kompensacyjnych oraz diagnozowania problemów podopiecznych i realizowania programów działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych. Kompetencje: pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra podopiecznych, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, rozwagi, dojrzałości i zaangażowania w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w zakresie działalności resocjalizacyjnej i opiekuńczowychowawczej, rozwagi, dojrzałości i zaangażowania w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych, pełnienia funkcji pedagogicznych w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych oraz placówkach przez nie prowadzonych działających w obszarze opieki pedagogicznej, terapeutycznej, pomocy społecznej oraz wspierającej rozwój społeczno-kulturalny i duchowy. Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, a także są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (między innymi: placówki wsparcia dziennego, domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ogniska, domy samotnej matki, domy pomocy społecznej, bursy, internaty, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się w sposób profesjonalny opieką i wychowaniem; - w placówkach resocjalizacyjnych (między innymi: zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły kuratorskiej służby sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych lub nieletnich, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, organizacje, fundacje i stowarzyszenia, w których realizowane są w sposób profesjonalny wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze resocjalizacyjnym)

KIERUNEK: PEDAGOGIKA Studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: PEDAGOGIKA PRACY Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia - pedagogika pracy z zarządzaniem personelem po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, andragogiki czy metodologii badań oraz zarządzania zasobami ludzkimi, aktywizacji zawodowej i społecznej, przeciwdziałania patologiom współczesnej pracy zawodowej, asertywności i radzenia sobie ze stresem, mediacji i negocjacji. Umiejętności: projektowania aktywności nie tylko zawodowej, ale i społecznej różnych podmiotów edukacyjnych, organizowania wsparcia w poszukiwaniu pracy zawodowej, rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjno - zawodowych pracowników, rozpoznawania pozytywnych i negatywnych aspektów współczesnej pracy zawodowej i organizowania wsparcia dla pracownika dotkniętego destrukcyjnymi działaniami towarzyszącymi patologiom pracy, wykorzystywania i integrowania wiedzy z zakresu specjalności w celu analizy problemów edukacyjnych i zawodowych, ich diagnozowania i projektowania działań praktycznych dotyczących m.in. decyzji zawodowych, rozmowy kwalifikacyjnej, cv, listu motywacyjnego. Kompetencje: komunikowania i współpracy z osobami potrzebującymi wsparcia w podejmowaniu decyzji zawodowych, poszukujących pracy, aktywizowania dorosłych w dziedzinie kształcenia, ponoszenia odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, samodoskonalenia. Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci studiów drugiego stopnia mają wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności wobec osób dorosłych oraz w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, rozwoju zawodowego człowieka. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w placówkach, instytucjach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - w placówkach, zajmujących się edukacją dorosłych, organizacją czasu wolnego i wypoczynku ludzi dorosłych, placówkach opieki nad osobami dorosłymi i starszymi , innych instytucjach i organizacjach, których beneficjentami są osoby dorosłe; - instytucjach zajmujących się poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, rynkiem pracy, doradztwem zawodowym, orientacją zawodową, rozwojem zawodowym człowieka (między innymi: Wojewódzkich Urzędach Pracy Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy; agencjach pracy tymczasowej; agencjach pośrednictwa pracy na terenie RP, agencjach pośrednictwa pracy za granicą, Akademickich Biurach Karier, gminnych centrach informacji, instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego, działach personalnych przedsiębiorstw, w instytucjach szkoleniowych, prywatnych agencjach zatrudnienia, szkolnych ośrodkach kariery, ośrodkach pomocy społecznej, klubach integracji społecznej, centrach integracji społecznej. Absolwenci tej specjalności nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

KIERUNEK: PEDAGOGIKA Studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: PEDAGOGIKA SZKOLNA ZE WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent kierunku pedagogika studia II stopnia moduł kształcenia – pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka po zakończeniu studiów zdobędzie: Wiedzę: z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, czy metodologii badań oraz pedagogiki szkolnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodyki pracy pedagoga szkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia dziecka i rodziny, wspomagania rozwoju dziecka, zagrożeń szkolnych, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, diagnozowania zaburzeń rozwoju i trudności szkolnych oraz problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach edukacyjnych. Umiejętności: dostrzegania i identyfikowania zachowań uczniów, problemów w ich funkcjonowaniu w celu projektowania pomocy i stymulowania ich rozwoju poprzez zintegrowane działania własne, nauczycieli i specjalistów, o różnym charakterze, współtworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, przedszkola, podejmowania efektywnych działań związanych z diagnozą, profilaktyką czy terapią, dokonywania wstępnej diagnozy uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, rozpoznawania przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły czy placówki, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze wspomagającym rozwój dziecka, podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, współpracować z nauczycielami i rodzicami uczniów. Kompetencje: diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspierania nauczycieli, wychowawców. Atuty kierunku/ specjalności: Absolwenci studiów drugiego stopnia mają wysoką świadomość potrzeby ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do pracy naukowo-badawczej. Uzyskana w toku studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne dają więc profesjonalne przygotowanie do szeroko rozumianej działalności pedagogicznej. Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, jakie odbywa student w wybranych placówkach, wskazanych w regulaminie praktyk. Podstawowym założeniem praktyk jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością pedagogiczną w przedszkolach, szkołach, placówkach oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia pedagogicznego. Istotnym bowiem jest nabycie umiejętności trafnego łączenia wiedzy naukowej z praktyką. Uzyskane kwalifikacje /możliwości zatrudnienia: - przedszkolach - szkołach - placówkach opieki i wsparcia dzieci i młodzieży

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA Studia II stopnia (MAGISTERSKIE 2-LETNIE)
Specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (tylko drugi rok)
(Uwaga !! Specjalność tylko dla absolwentów kierunku: Pedagogika specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)
Warunek utworzenia specjalności min. 20 osób

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach podstawowych (oddziały zerowe i klasy I-III. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i filozoficzną oraz socjologiczną niezbędną do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zna współczesne uwarunkowania, tendencje i paradygmaty pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz edukacji włączającej; posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju dziecka oraz potrafi tworzyć i organizować warunki rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym poprzez projektowanie, planowanie i twórczą realizację procesu kształcenia zintegrowanego. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w klasach początkowych szkoły podstawowej i w przedszkolach. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności indywidualizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, diagnozowania, monitorowania i zaspokajania potrzeb dzieci o zróżnicowanym rozwoju w przedszkolu i szkole. Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić badania empiryczne dotyczące praktyki edukacyjnej na pierwszym etapie kształcenia. Absolwent zdobywa nauczycielskie kompetencje profesjonalne, potrafi świadomie i refleksyjnie analizować własną praktykę zawodową, doskonalić ją we współpracy z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces edukacji dzieci.

 


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Wymagany przedmiot

Przelicznik  dla poziomu

 

język polski  - część pisemna

podstawowy             p1 = 0,20   

albo rozszerzony      p1 = 0,30

język obcy nowożytny -  część pisemna

podstawowy             p2 = 0,15   

albo rozszerzony      p2 = 0,20

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

podstawowy             p3 = 0,30   

albo rozszerzony      p3 = 0,50

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3

gdzie:
W1 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka polskiego (część pisemna),
W2 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (część pisemna),
W3 - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi z egzaminu maturalnego z przedmiotu do wyboru (część pisemna),
p1 – przelicznik dla poziomu z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla poziomu z języka obcego,
p3 – przelicznik dla poziomu z przedmiotu do wyboru.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma odnotowany z jednego przedmiotu wynik zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

 


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z starą maturą

Sposób przeliczania starej matury na punkty:

Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 70 %
ocena 3 = 40 %

 

Wymagany przedmiot

 

Rodzaj egzaminu

Przelicznik

język polski

część pisemna

p1 = 0,20

część ustna

p2 = 0,20

język obcy nowożytny

część ustna

albo ocena końcoworoczna**

p3 = 0,20

p3 = 0,10

przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka, biologia

część pisemna

albo ocena końcoworoczna**

p4 = 0,40

p4 = 0,10

** ocena końcoworoczna uwzględniana tylko wtedy, gdy kandydat nie zdawał przedmiotu.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2 + p3W3 + p4W4

gdzie:
W1 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części pisemnej) po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W2 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z języka polskiego (w części ustnej po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W3 - liczba punktów  z egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego (w części ustnej), bądź punktów za ocenę końcoworoczną jeśli kandydat nie zdawał języka obcego nowożytnego (w części ustnej) na maturze po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
W4 - liczba punktów z egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego przez kandydata (w części pisemnej), określonego jako przedmiot do wyboru, bądź punktów za ocenę końcoworoczną z tego przedmiotu jeśli kandydat nie zdawał go na maturze, po przeliczeniu zgodnie ze sposobem przeliczania starej matury na punkty (powyżej),
p1 – przelicznik dla części pisemnej z języka polskiego,
p2 – przelicznik dla części ustnej z języka polskiego,
p3 – przelicznik dla części ustnej z języka obcego nowożytnego, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej,
p4 – przelicznik dla części pisemnej z przedmiotu wskazanego przez kandydata, określonego jako przedmiot do wyboru, bądź opcjonalnie dla oceny końcoworocznej z tego przedmiotu.

 


Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

 • - dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy - standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy - high level, zwany dalej „HL” - poziomowi rozszerzonemu;
 • - dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):

 

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom SL

Poziom podstawowy 

Poziom podstawowy

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

 

Przedmiot na maturze polskiej

Odpowiedniki na maturze IB

Odpowiedniki na maturze EB

język polski

* język A1 (z grupy 1)

* język L1

wiedza o społeczeństwie

* business i management
* ekonomia
* historia

* filozofia
* psychologia
* antropologia

* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia

historia sztuki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

historia muzyki

* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”

* historia

* sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.


Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

https://rekrutacja.uksw.edu.pl/olimpiady-konkursy


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE

Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, odbywa się w oparciu o średnią z toku studiów. Kandydaci są kwalifikowani wg wzoru:

W = s*20

gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.

Wynik końcowy jest obliczany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Przez średnią z toku studiów należy rozumieć arytmetyczną średnią ocen uzyskanych z egzaminów oraz zaliczeń na ocenę. Do średniej z toku studiów nie wlicza się oceny pracy licencjackiej (magisterskiej) ani oceny z egzaminu licencjackiego (magisterskiego).

Kandydat na studia stacjonarne drugiego stopnia, który ukończył studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia, o przyjęcie na który się ubiega, po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów na studia otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiega. Kandydat zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych dla studiów I stopnia efektów kształcenia w terminie określonym przez dziekana lub dyrektora instytutu lub Radę Wydziału. Zakres zakładanych efektów kształcenia ujęty jest w formie tabeli, wraz z informacją o skutkach nieosiągnięcia efektów kształcenia w ustalonym terminie.


ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE

Dla kierunków studiów I stopnia niestacjonarnych: pedagogika w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów I stopnia stacjonarnych pedagogika.

Podstawę przyjęcia na studia II stopnia niestacjonarne: pedagogika w postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązują analogiczne zasady obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego do zasad kwalifikacji przyjętych dla kierunków studiów II stopnia stacjonarnych pedagogika.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Informacje: https://rekrutacja.uksw.edu.pl/matura_dyplom_zagraniczny


Dodatkowe informacje / dodatkowe dokumenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w przypadku zakwalifikowania Kandydata na studia:

 • wydrukowana ankieta kandydata na studia, wypełniona poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na osobistym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK, podpisana przez kandydata
 • kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu - w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
 • oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - w przypadku studiów II stopnia
 • w przypadku nie odebrania dyplomu z macierzystej uczelni konieczne jest zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu licencjata, magistra lub równoważne, wraz ze średnią ocen z toku studiów
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego - w przypadku studiów II stopnia
 • kserokopia suplementu - oryginał suplementu do wglądu - w przypadku studiów II stopnia
 • jeśli suplement nie zawiera średniej z toku studiów, konieczne jest zaświadczenie z macierzystej uczelni ze średnią z toku studiów - w przypadku studiów II stopnia
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (w przypadku studiów niestacjonarnych)
 • potwierdzenie dokonania opłaty za Elektroniczną Legitymację Studenta
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach